X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35889
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Justyna Czubaszek
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie...
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 – 31.05.2020 r.)

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowany według wymagań określonych w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowany według wymagań określonych w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

ORGANIZACJA STAŻU

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
a. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie MEN z dn.01.03. 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.
b. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
c.Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
b. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
c. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
d. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
e.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
f. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
a. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
b. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
c. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. a.Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
b.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
c.Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
d.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
e.Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

2.Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.

3. Prowadzenie dokumentacji
a. Wpisy w dzienniku zajęć.
b. Miesięczne plany pracy.
c.Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
a. Obserwacja.
b. Rozmowy z dziećmi.
c. Zebrania grupowe z rodzicami.
d. Zajęcia otwarte dla rodziców.
e.Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
f. Przeprowadzenie ankiet.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
a. Obserwacja.
b. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
c. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
d. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
e. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do apteki, sklepu, na pocztę itp.

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych
a. Akademia Przyjaźni My Little Pony.
b.Cała polska czyta dzieciom.
c.Czyste powietrze wokół nas.

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
a. Współpraca z biblioteką miejską
b. Współpraca z ŁOK
c. Współpraca z Muzeum Regionalnym w Łukowie

5. Praca z dziećmi z trudnościami logopedycznymi
Prowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych

6. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
a. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
b. Praca z dziećmi. Wg. harmonogramu

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
a. Studiowanie literatury i czasopism.
b.Udział w warsztatach i szkoleniach.
c.Surfowanie w internecie.

8. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje a.Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, przedstawień.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
a.Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
b.Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
c.Komputerowe opracowywanie:
- Scenariuszy i konspektów zajęć.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- Przygotowanie informacji dla rodziców.
d.Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
e.Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
f. Publikowanie na stronie internetowej przedszkola relacji z pracy w grupie

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
a.Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
b. Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
c. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
d. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
e.Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
f. Dokumentowanie przebiegu stażu.

3. Publikacje w internecie
a.Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
b.Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
c.Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
a.Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii.
b. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
c.Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów a. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

3. Pedagogizacja rodziców
a.Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat wspierania rozwoju dziecka
b.Organizowanie i prowadzenie grupowych zebrań z rodzicami
c.Udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
a. Współpraca z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.