X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35862

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko : mgr Agnieszka Reguła
Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne pw. „Ochronka św. Stanisława Kostki”w Jasionce
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy - 01.09.2017 r.- 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr Magdalena Szczygieł
Dyrektor placówki: s. mgr Aneta Lotycz

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.,
Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26. stycznia 1982 r. oraz inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.

3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć).
Sprawdzanie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji.
Przygotowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczych.

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności nauczyciela.
Warsztaty, szkolenia i kursy doskonalące, konferencje metodyczne.

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt 2).

1. Poznanie sytuacji wychowanków.
– obserwacja dzieci
– rozmowy z dziećmi
– rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb
– rozmowy z rodzicami

2. Uwzględnianie i praca z dziećmi z trudnościami.
Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności.
Pedagogizacja rodziców.

3. Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej – w miarę potrzeb, organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, np. piekarz, policjant, strażak, lekarz.

4. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci.
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych m.in.:
– Jasełka
– Dzień Babci i Dziadka
– Dzień Matki i Ojca
– Dzień Dziecka
– Bal Kolorów
– Dzień Aniołów Stróżów
– Dzień Pluszowego Misia i inne.
Tworzenie dekoracji do uroczystości.

5. Współpraca z psychologiem przedszkolnym.
Współpraca z logopedą przedszkolnym.

6. Współpraca z rodzicami.
Rozmowy indywidualne.
Prowadzenie kącika dla rodziców – pisanie artykułów na tablicę.
Wspólne imprezy i akcje na rzecz dzieci.
Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców.

8. Promowanie placówki i praca na rzecz środowiska lokalnego.
Branie udziału z dziećmi w konkursach i akcjach organizowanych przez inne przedszkola, np. na terenie gminy.
Organizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych.
Udział w akcjach np. Sprzątanie Świata, „Góra grosza”.

9. Stosowanie nowatorskich metod i form pracy z dzieckiem: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej, Pedagogiki zabawy Klanza, Edukacji przez ruch D. Dziamskiej.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt 3).

1. Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń.

2. Opracowanie dokumentacji rozwoju zawodowego.
Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego.
Pisanie sprawozdań z realizacji stażu.
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.

3. Wykorzystanie Internetu do zdobywania wiedzy.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, stron przeznaczonych dla nauczycieli: literka.pl, edux.pl, wychowanie przedszkolne.pl
Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Uzyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych z Internetu: artykuły, wzory kart – dyplomów, kolorowanek, obrazków itp.

4. Opublikowanie planu rozwoju w Internecie.

5. Współtworzenie strony Internetowej przedszkola.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Udział w :
– konferencjach
– warsztatach
– szkoleniach.

2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
Korzystanie z zasobów m.in. Biblioteki Przedszkolnej.

3. Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktyczno - wychowawczej z dzieckiem.
Umieszczenie w kąciku dla rodziców ciekawostek i artykułów o tematyce wychowawczej.

4. Nawiązanie współpracy z psychologiem w przedszkolu.
Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu.
5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi.
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§7 ust.2 pkt 5)

1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.
• Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu.
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statutu przedszkola
- Koncepcja pracy przedszkola
- obowiązujących regulaminów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
- przepisów BHP, instrukcji przeciwpożarowej
- Programu wychowawczego
- Plan ewaluacji wewnętrznej
i innych dokumentów.

3. Aktualizacja znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Uwzględnianie przepisów w codziennej pracy, współorganizowanie wyjść, wycieczek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

4. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w tym dziennika do zajęć, planów miesięcznych, kart obserwacji dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.