X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35846
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program "Mali ekolodzy"

WSPÓŁAUTORSKI PROGRAM
„MALI EKOLODZY” REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU

SPIS TREŚCI

1. Podstawa prawna........................................4
2. Wstęp........................................5
3. Główne założenia programu........................................6
4. Cele programu „Mali ekolodzy”......................................7
5. Treści programowe........................................9
6. Miejsce i czas realizacji........................................10
7. Metody i formy realizacji programu.................................10
8. Korzyści dla placówki, nauczyciela, dziecka.......................12
9. Harmonogram........................................13
10. Ewaluacja........................................19
11. Załączniki........................................

„Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący – częścią tego świata jest także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszenia, ciszy, wzbudza zainteresowanie i podziw; świat odkryty a jednak wciąż odkrywany.
Podstawa prawna:
Projekt realizowany zgodnie z podstawą prawną :
• Art. 22a ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. Nr 752

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program przyrodniczo – ekologiczny MALI EKOLODZY przeznaczony jest do realizacji w grupach dzieci 4, 5 letnich w Przedszkolu w Milówce z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Został opracowany zgodnie Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Treści programu będą realizowane od października do czerwca 2018 roku.
Głównym założeniem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
Realizacja programu zachęci dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości oraz do doświadczania i przeżywania. Wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia i umiejętności jest dla przedszkolaków najtrwalsza i najwartościowsza.

CELE PROGRAMU „MALI EKOLODZY”

Cele główne:
1. Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą
2. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin
3. Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego
4. Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska

Cele szczegółowe:
1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody
2. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach
4. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku
5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego
6. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
7. Rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
8. Uświadomienie dzieciom problemu gospodarki odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja
9. Poznanie nazw ptaków odlatujących i zimujących w naszym kraju. Obserwacja ptaków wiosną – zakładanie gniazd, wylęg piskląt, opieka nad potomstwem
10. Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody
11. Uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie
12. Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie, eksperymentowanie
13. Zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez realizację działań ekologicznych
14. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem; uświadomienie jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód; zapoznanie ze sposobami oszczędnego korzystania z wody
15. Zapoznanie z ekologicznymi odnawialnymi źródłami energii
16. Poznawanie właściwości powietrza poprzez zabawę, ćwiczenia, eksperymenty
17. Udział w akcjach propagujących idee ekologiczne

TREŚCI PROGRAMOWE:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI:

Adresatami projektu „Mali ekolodzy” są wychowankowie Przedszkola w Milówce, grupa V i grupa II oraz ich rodzice i opiekunowie
Termin realizacji projektu: 01. X. 2017 – 31. 05. 2018r.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

Metody pracy:
Podające:
wiersze, opowiadania, rozmowy, objaśnienia, inscenizacje, teatrzyki
Problemowe:
gry i zabawy badawcze, eksperymentowanie, gry dydaktyczne
Aktywizujące:
obserwacja, pokaz, filmy przyrodnicze, wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze, konkursy
Praktyczne:
eksperymentowanie, doświadczenia, akcje i zbiórki, prace plastyczne, konkursy plastyczne

Formy organizacyjne:
indywidualna, grupowa, zespołowa

Formy pracy:
- rozmowy kierowane, opowiadania, czytanie literatury, zabawy dydaktyczne
- wycieczki do parku, lasu, ogrodu
- spacery połączone z obserwacją
- zabawy badawcze
- zajęcia inspirowane przez nauczyciela
- zajęcia i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy
- konkurs fotograficzny
- konkurs plastyczny
- konkurs ekologiczny
- konkurs recytatorski
- przedstawienie
- akcje i zbiórki trwające w ciągu całego roku
- spotkanie z pszczelarzem, leśniczym

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI, NAUCZYCIELA, DZIECKA

Korzyści dla placówki
- promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną
Korzyści dla nauczyciela
- rozwijanie kreatywności
- samorealizacja
- inspiracje dla twórczych rozwiązań
- zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej
Korzyści dla dziecka
- rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody
- poszerzanie wiedzy na temat środowiska w którym żyje
- przestrzeganie i rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
- nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin
- wzrost świadomości i zagrożeń ekologicznych

PRZEDSIĘWZIĘCIA
CELE OPERACYJNE:
DZIAŁANIA:
Październik

1. Organizacja związana z realizacją programu

2. Realizacja ośrodka tematycznego „Jesień w parku i w lesie”

Międzygrupowy konkurs plastyczny „Kolorowa Pani Jesień”

- zna zmiany zachodzące przyrodzie jesienią
- rozpoznaje i nazywa owoce i drzewa występujące w parku, w lesie i sadzie
- potrafi nazwać dary jesieni, gromadzi je w kąciku przyrody

- angażuje się wraz z rodzicami w konkursie plastycznym na terenie przedszkola
- rozwija wyobraźnię i zdolności plastyczne
- zamieszczenie informacji w kąciku dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola

- spacery, wycieczki
- bezpośrednia obserwacja
- zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
- czytanie literatury, rozmowa kierowana
- założenie kącika przyrody
- założenie albumów przyrodniczych

- wystawa prac plastycznych
- przyznanie dyplomów i nagród

Listopad

Realizacja ośrodka tematycznego „Nasi milusińscy”

Realizacja ośrodka tematycznego „Przygotowanie zwierząt i ptaków do zimy”

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe
- wykazuje wrażliwość i opiekuńczość w stosunku do zwierząt

- zna zwyczaje zwierząt i ptaków w okresie jesiennym
- wie, które ptaki odlatują, a które zimują w naszym kraju
- zna zwierzęta chronione w Polsce
- gromadzi pokarm dla ptaków i zwierząt leśnych
- zbiórka żywności i kocy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku – Białej
- czytanie literatury, poznanie ciekawostek dotyczących zwierząt domowych
- oglądanie filmów edukacyjnych
- przynoszenie swoich zwierzątek domowych do przedszkola oraz maskotek
- zorganizowanie kącika tematycznego o zwierzętach domowych

- zorganizowanie „Dnia jeża”
- prezentacja multimedialna
- wycieczki, obserwacje przyrodnicze
- czytanie literatury przyrodniczej
- oglądanie albumów przyrodniczych
- zorganizowanie zbiórki żywności dla ptaków i zwierząt leśnych
- nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Węgierskiej Górce i Kołem Łowieckim w Kamesznicy
- zorganizowanie spotkania z leśniczym w grupach starszych
Grudzień
Realizacja ośrodka tematycznego „Tutaj rosły paprocie – historia powstania węgla”

- zna historie powstania węgla kamiennego
- poznaje ekologiczne, odnawialne źródła energii
- wie, jakie zagrożenia dla środowiska niesie nieodpowiednia eksploatacja zasobów przyrodniczych
- wie, czym jest smog i jak można z nim walczyć - wycieczka do składu węgla
- bezpośrednie obserwacje
- czytanie literatury
- filmy edukacyjne
- spotkanie z górnikiem (grupy starsze)

Styczeń
Realizacja ośrodka tematycznego „To już zima”

- zna właściwości fizyczne śniegu i lodu
- wykonuje doświadczenia z wodą
- dba o swoje zdrowie- wykorzystuje zimową aurę do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu
- wie, że należy dokarmiać ptaki zimą
- obserwuje wzrost roślin w kąciku przyrodniczym
-rozwija mowę, pamięć, przełamuje barierę nieśmiałości podczas recytacji wiersza - prowadzenie obserwacji
- eksperymenty, doświadczenia
- spacery
- zabawy na śniegu
- prowadzenie hodowli cebuli, fasoli i pietruszki w kąciku przyrody
- założenie „ptasiej stołówki”
- międzygrupowy konkurs recytatorski „Przyjaciel przyrody”
Luty

Światowy Dzień Kota
17. 02

- zna zwyczaje kotów
- słucha ciekawostek dotyczących tych zwierząt
- wykazuje opiekuńczość, troskę w stosunku do swoich ulubieńców
- zorganizowanie „Dnia kota”
- prezentacja multimedialna
- czytanie literatury o zwierzętach, oglądanie albumów
- oglądanie bajki „Przygody kota Filemona”
Marzec
Realizacja ośrodka tematycznego „Wiosna tuz tuż...”

Międzynarodowy Dzień Słońca 18. 03

Pierwszy Dzień Wiosny
21. 03

Światowy Dzień Wody 22.03 - zna zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia i wiosny
- poznaje pierwsze zwiastuny wiosny
- nazywa wiosenne kwiaty
- tworzy kącik przyrody związany z wiosną

- zna znaczenia słońca dla ludzi zwierząt i roślin
- poznaje nazwy planet Układu Słonecznego

- zna tradycje związane z obchodami żegnania zimy, witania wiosny

- zna znaczenia wody dla życia na Ziemi
- poznaje sposoby ochrony i oszczędzania wody
- zna źródła zanieczyszczenia wody - wycieczki, spacery
- bezpośrednia obserwacja
- doświadczenia
- tworzenia wiosennego kącika przyrody
- czytanie literatury związanej z ośrodkiem tematycznym
- pogadanka, rozmowa kierowana

- „Międzynarodowy Dzień Słońca” – prezentacja multimedialna
- gromadzenie zdjęć i albumów związanych z kosmosem

- pomoc rodziców w przygotowaniu Marzanny
- zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny z udziałem wszystkich grup przedszkolnych

- pogadanka, rozmowa kierowana z wykorzystaniem ilustracji
- film edukacyjny
- wycieczka do oczyszczalni ścieków
Kwiecień

Realizacja ośrodka tematycznego „Ziemia – nasza planeta”
Dzień Ziemi 22 IV

Konkurs fotograficzny „Wiosna-najpiękniejsza pora roku”

Międzynarodowy dzień ptaków 1.IV

Światowy Dzień Zdrowia 7 IV
- wykazuje postawy proekologiczne
-wie, jakie zagrożenia niesie za sobą działalność człowieka
-wie, jakie są zanieczyszczenia środowiska oraz ich skutki
-zna sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska
-wie, co to jest recykling, utylizacja

-obcuje z przyrodą
-aktywnie spędza czas z rodzicami

-zna ptaki zamieszkujące najbliższe środowiska przyrodnicze
-wie, jakie są ptaki chronione
-zna zwyczaje ptaków
-wie, jak należy dbać o zdrowie
-rozumie, że dla zdrowia ważne jest spożywanie żywności produkowanej w sposób ekologiczny

-pogadanka-poznanie sposobów ratowania naszej planety
-oglądanie albumów i książek o tematyce ekologicznej
-filmy edukacyjne
-wycieczki –poznanie różnych środowiska przyrodniczych
-zbiórka makulatury

-wystawa zdjęć
- przyznanie dyplomów

-pogadanki
-wycieczki - obserwowanie ptaków w naturalnym środowisku
-czytanie książek i albumów o ptakach
-spotkanie z pielęgniarka
-pogadanka-jak produkowana jest żywność

Maj

Realizacja ośrodka tematycznego „Wiosna na łące”

Międzygrupowy konkurs wiedzy ekologicznej

-zna rośliny i zwierzęta żyjące na łące
-zna cykl rozwoju motyla, żaby
-wie, jakie są etapy wzrostu rośliny
- zna budowę roślin

-wykazuje wrażliwość na piękno otaczającej przyrody
-wie, co to ekologia
-wykazuje zainteresowanie ochroną przyrody i wie na czym ona polega
-potrafi zgodnie współzawodniczyć
- integruje się z innymi dziećmi
-wycieczka na łąkę
- bezpośrednia obserwacja
-czytanie literatury
-spotkanie z pszczelarzem
-posadzenie drzewa
- uaktualnianie kącika przyrody

-rozwiązywanie zagadek związanych z tematyka przyrodniczą
- rebusy, puzzle, plątaninki sylabowe, zadania ruchowe

-wręczenie odznak Małych Ekologów

Akcje całoroczne
-zbiórka makulatury
-zbiórka baterii
-zbiórka sprzętu elektronicznego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.