X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35819
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Król
Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornie
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Dyrektor: mgr inż. Zofia Wojciechowska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku pedagogika terapeutyczna z wychowaniem przedszkolnym

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły i podejmowanie działań zgodnych z bieżącymi potrzebami placówki .
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Ustawa o systemie oświaty,
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym. Kserokopie aktów prawnych, wydruki istotnych informacji ze stron internetowych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu.
2.Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu

Napisanie i złożenie do dyrektora w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.

Założenie teczki dokumentacyjnej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

Teczka awansu zawodowego.

Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obecności opiekuna stażu.

Przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy dydaktycznych

Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Harmonogram o wzajemnej współpracy

Harmonogram

Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)

Scenariusze zajęć (analiza zajęć)

Wrzesień 2017

Wrzesień 2017

Cały okres stażu
1 raz w miesiącu

Cały okres stażu
1 raz w miesiącu

Cały okres stażu wg potrzeb

Co najmniej raz w semestrze
4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje oraz uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych.
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały, notatki z form doskonalenia zawodowego

Cały okres stażu

Cały okres stażu
5.Uczestniczenie w pracach szkoły specjalnej związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych.

Czynne uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu wybranych imprez.

Scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa.
Cały okres stażu

Cały okres stażu wg potrzeb

Zgodnie z harmonogramem i przydziałem prac
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.

Prowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o elementy pedagogiki zabawy wg. Klanzy
- zdobycie wiedzy na temat pedagogiki zabawy
- wprowadzenie elementów tej metody do zajęć przedszkolnych.

Prowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o elementy bajkoterapii:
- zdobycie wiedzy na temat bajkoterapii,
- wprowadzenie elementów tej metody do zajęć przedszkolnych.

Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w/w metody.

Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne

Wersja elektroniczna w komputerze

Scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna.

Scenariusze zajęć. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu

7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Prowadzenie dzienników zajęć.

Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno wychowawczej. Dzienniki zajęć

Plany miesięczne Cały okres staż

Raz w miesiącu prze cały okres stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(§ 7 ust. 2 pkt 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.

Obserwacja uczniów w sytuacjach przedszkolnych i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zapoznanie się z dokumentacją dzieci- orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Dobór odpowiednich metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka.
Notatki własne

Cały okres stażu
wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2.Prowadzenie działań prozdrowotnych. Popularyzowanie zdrowego stylu życia w tym: zdrowego odżywiania się, dbania o higienę osobistą.

Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.

Uczenie dzieci sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Uczenie dzieci bezpiecznego poruszania się na drodze.

Scenariusze zajęć. Cały okres stażu
3.Podejmowanie działań przygotowujących dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych: nabywanie przez dzieci wiedzy o sobie i swojej rodzinie, nauka rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich w sposób akceptowalny, nabywanie przez dzieci coraz większej samodzielności w zakresie samoobsługi.

Cały okres stażu
4.Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem. Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod tj. pedagogika zabawy, bajkoterapia, dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i inne.
Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci. Cały okres stażu
5.Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach szkolnych.
Organizacja i współorganizacja imprez przedszkolnych i szkolnych np.: Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Dziecka i inne.
Scenariusze zajęć Cały okres stażu
6. Prowadzenie edukacji regionalnej. Projekt edukacyjny: Poznajemy Mazowsze (prezentacje, kolorowanki, wiersze, piosenki i inne).
Gazetka podsumowująca projekt.
Scenariusze zajęć. Cały rok szkolny 2017/2018

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.

- Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego Cały okres stażu
2.Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo-dydaktycznej
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera. Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze. Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne Cały okres stażu
3.Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego. Zamieszczenie scenariuszy zajęć i imprez na stronach portalu edukacyjnego. Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Zaświadczenia o publikacji. Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogiczno- psychologicznych Korzystanie ze zbiorów księgozbioru szkolnego, w szczególności z działów: pedagogika terapeutyczna. wychowanie przedszkolne, psychologia.

Studiowanie literatury dotyczącej pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w szpitalu.
Karta biblioteczna

Spis tytułów literatury. Cały okres stażu
2.Wyrównywanie szans edukacyjnych Praca terapeutyczna z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Notatki własne Cały okres stażu
3.Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi.
Dokumentacja na kartach terapii

Cały okres stażu

4.Motywowanie i wspieranie dziecka. Przeciwdziałanie agresji.

Motywowanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka.

Przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych. Scenariusze zajęć Cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1. Znajomość prawa oświatowego. Analiza aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN, Ustawa o systemie oświaty, Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN.
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

Cały okres stażu

2.Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków.

Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków Listopad 2017
3.Studiowanie dokumentacji szkoły Analiza dokumentacji szkoły:
Statut szkoły
Roczny plan pracy przedszkola
Regulaminy i inne.
Wykaz dokumentów, notatki własne Cały okres stażu

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.