X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35761
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Mali przyjaciele lasu" - wniosek o dofinansowanie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
PROJEKU EKOLOGICZNEGO
,,MALI PRZYJACIELE LASU”

,,Zostaw Ziemię swoim następcom
w stanie przynajmniej takim,
w jakim ją zastałeś.
Staraj się zostawić ją w lepszym.
Zachowuj się jak dobry lekarz - nie szkodź!”

1. Wnioskodawca: Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Piłsudskiego 7; 47-100 Strzelce Opolskie

2. Nazwa projektu: ,,Mali przyjaciele lasu”

3. Opracowała: mgr Iwona Junger

4. Informacje o projekcie:

,,Wszystkiego , co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym, jak żyć, co robić i jak postępować-nauczyłem się w przedszkolu...” (Robert Fulghum)

Jednym z najsmutniejszych i najbardziej niepokojących wydarzeń ostatnich lat jest znikanie ogromnych obszarów lasów. Lasy- to dom dla wielu gatunków roslin i zwierząt. Chronią glebę i działają jak gąbka wchłaniając wodę oraz uwalniając ją nieustannie przez liscie. Lasy pomagają regulować klimat, wpływając na poziom dwutlenku węgla w powietrzu.
Swiat piękny fascynujący i tajemniczy, który dostarcza nam pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza – to świat przyrody. Obcowanie z przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody to będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia.

5. Cele projektu:

Cel ogólny:

Człowiek stanowi integralną i nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Każda jego działalność ma skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne). Dlatego ważną kwestią jest konieczność uświadamiania społeczeństwu istnienia tego wpływu, możliwości i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku
i korzystania z jego zasobów. Niezbędne jest także wykazanie i uzmysłowienie konieczności dalekowzrocznego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań.

Nadrzędnym celem projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą, jakość życia na Ziemi.

Edukacja ekologiczna sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- Pozna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta.
- Przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody. Wyróżnia części roślin.
- Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu rozpoznawanych po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębina.
- Poznaje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
- Rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznaje przyczyny ich zanieczyszczeń.
- Eksperymentuje: wykonuje proste pomiary zanieczyszczenia powietrza, poznaje jego właściwości; obserwuje siłę i kierunek wiatru za pomocą wiatraczków
- Pozna wybrane zwierzęta chronione w Polsce: np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: wody zawilec, krokus, sasanka, szarotka, cis-dzięki spotkaniu z Ornitologiem i Lesniczym
- Systematycznie dokarmia i poi ptaki w ogrodzie-rozumie potrzebę opiekowania się zwierzętami dziko żyjącymi.
- Obserwuje ptaki – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opiekę nad potomstwem.
- Poznaje zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie
- Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje:
-obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzie;
-poznaje sposoby oczyszczania wody.
- Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
- Dowiaduje się o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.
- Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

6. Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat wszystkich grup przedszkolnych. Łączna liczba dzieci biorących udział w projekcie to 153 dzieci.

7. Czas trwania projektu:
Projekt będzie realizowany od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r.

8. Formy realizacji:

- Zajęcia planowane przez nauczyciela i prowadzone z całą grupą, z zespołem lub indywidualnie z dzieckiem.
- Zabawy (badawcza, dowolna, tematyczna, inspirowana).
- Rozbudowanie kącika przyrody
- Wycieczki i spacery do instytucji związanych z omawianym projektem, do parku, lasu, na łąkę
- Udział w prelekcji przygotowanej przez Ornitologa oraz Lesniczego.
- Prace praktyczne na rzecz ochrony, w tym porządkowanie terenu na placu przedszkolnym.
- Udział w uroczystościach i w akcjach ochrony środowiska: Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Lesnika, Dzień Ekologa , Dzień Ochrony Przyrody
- Udział w propagowaniu idei ochrony przyrody poprzez organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci, plakatów i atrakcyjnych artykułów w kącikach dla rodziców.

9. Metody:

- Aktywizujące (zabawy naśladowcze; zabawy i gry dydaktyczne; prace praktyczne w kąciku przyrody i na podwórku przedszkolnym oraz wokół przedszkola; zabawy inscenizacje, pantomimy, teatrzyki, udział w przedstawieniach, wystawach w spotkaniach...; zabawy rytmiczno – ruchowe i inne wykorzystujące instrumenty muzyczne wykonane z butelek, puszek itp. burza mózgów;)
- Metody słowne (opowiadanie / wyjaśnienia nauczyciela; opowiadania, wiersze i piosenki (literatura dla dzieci); rozmowy /pogadanki, pozyskiwanie informacji podczas spotkań z ciekawymi ludźmi; przekazywanie informacji ustnych i pisanych (tablice informacyjne, strona internetowa przedszkola).
- Metody oparte na obserwacji (pokaz / demonstracja plansz dydaktycznych, ilustracji; obserwacja wykonywanych doświadczeń i środowiska, podczas spacerów / wycieczek; bezpośredni odbiór piękna działalności człowieka dla przyrody;).

10. Budżet projektu:
- Tablice dydaktyczne do zajęć z dziećmi o tematyce przyrodniczej
- Plansze edukacyjne o w/w tematyce do ekspozycji dla rodziców
- Gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, puzzle itp.
- Wycieczka do zoo , spotkanie z Ornitologiem;
- Wycieczka do lasu pod przewodnictwem Lesniczego

Całkowity koszt projektu: ......................

11. Ewaluacja:
- przygotowanie wystawy prac dzieci po danym przedsięwzięciu.
- różne konkursy, testy, quizy.
- opinie rodziców i innych nauczycieli.
- rozmowy kierowane, dyskusje i próby oceny pracy po zajęciach.
- scenariusze zajęć.
- zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.