X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35759
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Przedszkolne dzieci uczą się segregować śmieci" - wniosek o dofinansowanie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
PRZEZ REFEERET ZARZĄDZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Wnioskodawca: Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Piłsudskiego 7; 47-100 Strzelce opolskie

2. Nazwa projektu: ,, Przedszkolne dzieci uczą się segregować śmieci”

3. Opracowała: mgr Iwona Junger

4. Informacje o projekcie:

My, ludzie , zadomowiliśmy Ziemię bardziej niż zdołał to uczynić jakikolwiek inny gatunek.
Ziemia jest niszczona na niezliczone sposoby. Spaliny samochodowe, kominy fabryczne, wyrzucane smieci do lasu, zatruwanie rzek przez nawozy sztuczne... Naszej planecie grozi ogromne niebezpieczeństwo, bo w wyniku naszej aktywności poniesie ona niepowetowaną szkodę.
Dziecko żyje i rozwija się w otoczeniu przyrody. Zadaniem przedszkola jest pokazanie jej piękna, mądrości i różnorodności. Tworzone sytuacje dydaktyczne są okazją do zauważenia przez dziecko sposobu korzystania przez człowieka z zasobów przyrody, a także wskazanie skutków niewłaściwego zachowania w naturalnym środowisku. Edukacja ekologiczna winna być procesem ciągłym, trwającym przez całe nasze ludzkie życie. Dlatego też uczmy dzieci, jak korzystać ze środowiska, by żyć w zgodzie z naturą, jak stworzyć sobie możliwość świadomego wyboru miedzy zagrożeniem a zapobieganiem.
Z myślą o powyższych działaniach na rzecz ochrony i ulepszania naturalnego środowiska powstał
własnie projekt: ,,Przedszkolne dzieci uczą się segregować śmieci”.
Niniejszy projekt ma charakter edukacyjny i zakłada realizowanie działań ekologicznych w przedszkolu poprzez kształtowanie postaw proekologicznych. Bardzo ważna jest realizacja tego projektu we współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia norm i utrwalania zachowań.

5. Cele projektu:

CELE OGÓLNE:
- Kształtowanie postaw proekologicznych;
- Poznanie źródeł i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym.
- Dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka odpadami na Ziemi i zależności człowieka z przyrodą.
- Intensyfikowanie świadomości wychowanków, w zakresie utrzymywania czystości w bliższym i dalszym środowisku społeczno – przyrodniczym dziecka.
- Wyrabianie nawyku zbierania surowców wtórnych.
- Wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno – przyrodnicze.
- Uczenie, prawidłowego gospodarowania odpadami, w celu poprawy jakości i estetyki życia w mieście.
- Zachęcanie i wdrażanie do ochrony środowiska;
- Poznanie ludzi, którzy zawodowo zajmują się ochroną środowiska;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:
- orientuje się, na czym polega segregacja śmieci – wyrabia nawyk segregowania śmieci w przedszkolu podczas zabaw dydaktycznych oraz podczas codziennych czynności z życia przedszkolaka (ustawienie worków lub pojemników w odpowiednich kolorach do segregacji w salach zajęć), przekazuje takie informacje rodzicom;
- wie, i tak czyni, do jakiego pojemnika wrzucić puszkę aluminiową, słoik, butelkę PET, papier;
- kulturalnie zachowuje się podczas wycieczek: do lasu, parku i podczas spacerów (nie łamie gałęzi drzew, nie niszczy roślin / kwiatów, nie wyrzuca papierków, zachowuje się cicho i obserwuje przyrodę itp.)
- poszerzy swoje słownictwo o pojęcia, takie jak: wysypiska, recykling, skrót PET, segregacja, składowanie, utylizacja i inne;
- zna instrukcję obsługi PET (1 – segregacja; 2 – odkręć zakrętkę; 3 – zgnieć butelkę);
- zna negatywne skutki rozkładu śmieci i odpadów dla środowiska;
- obserwuje, bada, eksperymentuje, wykonuje proste doświadczenia badawcze – wyciąga i formułuje własne wnioski i spostrzeżenia;
- uczestniczy w oglądaniu filmów o tematyce proekologicznej i w pogadance / rozmowie, na jej temat (Jak segregować odpady; Pomóżmy Ziemi; Prezentacja segregacji odpadów itp.)
- aktywnie uczestniczy w akcjach propagujących ochronę środowiska np. Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, sprzątanie świata, zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii itp;
- wykazuje się kreatywnością wymyślając / projektując: kącik recyklingowy, własną kompozycję
z materiałów odpadowych, prace plastyczno – techniczne (np. karmnik z plastikowych butelek; ozdoby świąteczne; grzechotki z puszek aluminiowych itp.).
- prezentuje wiersze, piosenki i inscenizacje oraz prace plastyczne, zdjęcia ekologiczne i plakaty podczas uroczystości oraz w miejscach publicznie dostępnych.

6. Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku od 3 do 7 lat wszystkich grup przedszkolnych. Łączna liczba dzieci biorących udział w projekcie to 110 dzieci i rodzice przedszkolaków.

7. Czas trwania projektu:
Projekt będzie realizowany od listopada 2016 r. do grudnia 2017 r.

8. Formy realizacji:
- Zajęcia planowane przez nauczyciela i prowadzone z całą grupą, z zespołem lub indywidualnie z dzieckiem.
- Zabawy (badawcza, dowolna, tematyczna, inspirowana).
- Segregacja odpadów, oszczędzanie wody, energii, zbieranie nakrętek, baterii, makulatury.
- Rozbudowanie kącika przyrody, o kącik recyklingowy..
- Wycieczki i spacery do instytucji związanych z omawianym projektem, do parku.
- Prace praktyczne na rzecz ochrony, w tym porządkowanie terenu na placu przedszkolnym.
- Udział w uroczystościach i w akcjach ochrony środowiska: Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata.
- Udział w propagowaniu idei ochrony i segregacji poprzez organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci, plakatów i atrakcyjnych artykułów w kącikach dla rodziców.

9. Metody:
- Aktywizujące (zabawy naśladowcze; zabawy i gry dydaktyczne; prace praktyczne w kąciku przyrody i na podwórku przedszkolnym oraz wokół przedszkola; zabawy inscenizacje, pantomimy, teatrzyki, udział w przedstawieniach, wystawach w spotkaniach...; zabawy rytmiczno – ruchowe i inne wykorzystujące instrumenty muzyczne wykonane z butelek, puszek itp. burza mózgów;)
- Metody słowne (opowiadanie / wyjaśnienia nauczyciela; opowiadania, wiersze i piosenki (literatura dla dzieci); rozmowy /pogadanki, pozyskiwanie informacji podczas spotkań z ciekawymi ludźmi; przekazywanie informacji ustnych i pisanych (tablice informacyjne, strona internetowa przedszkola).
- Metody oparte na obserwacji (pokaz / demonstracja plansz dydaktycznych, ilustracji; obserwacja wykonywanych doświadczeń i środowiska, podczas spacerów / wycieczek; bezpośredni odbiór piękna działalności człowieka dla przyrody;).

10. Środki dydaktyczne:

- Materiał przyrodniczy: ziemia ogrodnicza, roślinki, nasiona, cebulki do zasadzenia w kąciku przyrody.
- Materiał odpadowy: PET; nakrętki, kolorowe gazety, puszki, pudełka itp.
- Materiał plastyczno – konstrukcyjny: gazety, kartki o różnej fakturze, tkaniny, waciki, pudełka
i pudełeczka, flamastry, kredki, farby, plastelina, wełna i inne.
- Wizualne: obrazki, ilustracje, historyjki obrazkowe, fotografie, karty pracy, rysunki, plakaty, lupa, lornetka, mikroskop, aparat fotograficzny, komputer.
- Audytywne: nagrania z płyt CD – dźwięki otoczenia bliższego i dalszego, wiersze, piosenki, komputer.

11. Budżet projektu:
- Pojemniki do segregacji w salach zajęć (...)
- Pojemnik do segregowania odpadów wielokomorowy w szatni (...)
- Szafka do sortowania do kuchni przedszkolnej(...)
- Kosze do recyklingu wokół przedszkola (....)
- Tablice dydaktyczne do zajęć z dziećmi o tematyce recyklingu (....)
- Plansze edukacyjne o ww. tematyce do ekspozycji dla rodziców (...)
- Gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, puzzle itp. (....)

Całkowity koszt projektu: .....

12. Ewaluacja:
- przygotowanie wystawy prac dzieci po danym przedsięwzięciu.
- różne konkursy, testy, quizy.
- opinie rodziców i innych nauczycieli.
- rozmowy kierowane, dyskusje i próby oceny pracy po zajęciach.
- scenariusze zajęć.
- zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.