X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35727
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego "English around us"

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English around us

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
Kąty Wrocławskie 2017

I. Wstęp i charakterystyka programu

II. Cele programu
a) cele ogólne
b) cele szczegółowe
III. Metody i formy pracy
IV. Tematyka zajęć
V. Procedury osiągania celów
VI. PrZewidywane efekty
VII. Sposoby ewaluacji

“Znajomość języków jest bramą do wiedzy”
Roger Bacon

I. Wstęp i charakterystyka programu
Program jest przeznaczony do realizacji w szkole na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla chętnych uczniów oddziałów gimnazjalnych pragnących poszerzać i doskonalić umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą, geografią i tradycją krajów anglojęzycznych.
Program koła stanowi przede wszystkim rozszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajęć lekcyjnych, wykorzystując szereg metod aktywizujących ucznia. Realizacja programu wiąże się z twórczym rozwiązywaniem problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji różnego pochodzenia, także przy wykorzystaniu komputera. Niniejszy program ułatwia uczniom przygotowanie się do egzaminu (również poziomu rozszerzonego) oraz do udziału w konkursach językowych.
Program obejmuje materiał na 20 jednostek lekcyjnych.

II. Cele programu
a) cele ogólne
• ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności;
• zwiększenie zasobu słownictwa;
• utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi;
• wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania);
• przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych;
• kształtowanie umiejętności korzystania ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego;
• kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji;
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych
b) cele szczegółowe
Uczeń:
- rozumie ogólny sens realnych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy
- wie gdzie szukać informacji na dany temat oraz w jaki sposób korzystać z dostępnych źródeł,
- wie jak wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce
Rozwijanie sprawności słuchania:
Uczeń:
- potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach.
- potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
- domyśla się z kontekstu znaczenia
Mówienie:
Uczeń:
- potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień.
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
- potrafi w paru zdaniach udzielić wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
Uczeń:
- rozumie ogólny zamysł tekstu.
- potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście.
- potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
Uczeń:
- potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (email, opis, notatka, pocztówka, życzenia).
- wykorzystuje nowe formy i struktury gramatyczne.

III. Metody i formy pracy
• burza mózgów
• praca w grupach
• praca w parach
• pogadanka
• gry i zabawy językowe
• pokazy materiałów autentycznych
• tworzenie przez uczniów plakatów, gazetek ściennych lub prezentacji multimedialnych

IV. Tematyka zajęć
1. Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
2. Człowiek
3. Dom
4. Szkoła
5. Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous
6. Praca
7. Życie rodzinne i towarzyskie
8. Żywienie
9. Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect
10. Zakupy i usługi
11. Podróżowanie i turystyka
12. Kultura
13. Wyrażanie przyszłości: Future Simple, Present Continuous, „be going to”
14. Sport
15. Zdrowie
16. Nauka i technika
17. Strona bierna
18. Świat przyrody
19. Wiedza o krajach anglojęzycznych (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)
20. Mowa zależna

V. Procedury osiągania celów
Metody pracy:
- metoda komunikacyjna;
- metoda audiowizualna;
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- praca indywidualna i w parach;
- wyszukiwanie informacji w Internecie;
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca z całym zespołem
Techniki nauczania:
- nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe, flash cards, bingo, memory game;
- praca z materiałami autentycznymi
- techniki multimedialne – filmy video, programy komputerowe, Internet
- pytania i odpowiedzi;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- test wielokrotnego wyboru;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- tworzenie map wyrazowych;
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- rozmowa na podstawie ilustracji;
- dopasowywanie tekstów do ilustracji;
Pomoce dydaktyczne:
W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
- pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do realizowanych treści;
- plansze tematyczne, flash cards, plakaty tematyczne, mapy;
- komputery z dostępem do Internetu
- tablica interaktywna

VI. Przewidywane efekty
• pogłębienie wiedzy i umiejętności ucznia;
• zachęcenie do samodzielnego poszerzania wiedzy;
• wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych w kontaktach z obcokrajowcami;
• umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole;
• podniesienie jakości pracy szkoły

VII. Sposoby ewaluacji
• Opinie uczniów;
• Obserwacja i ocena rezultatów pracy uczniów;
• Ankieta wypełniona przez uczniów;
• Prace wykonane przez uczniów na zajęciach: plakaty, gazetki lub prezentacje multimedialne;
• Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
• Wyższe wyniki z egzaminów gimnazjalnych

ANKIETA EWALUACYJNA dla ucznia:

Podkreśl właściwą odpowiedź:

1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były interesujące TAK / NIE
2. Czy ćwiczenia, które wykonywałem na zajęciach pomogły mi przyswoić nowy materiał i
utrwalić poznane zagadnienia TAK / NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie TAK / NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/em
TAK / NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów? TAK / NIE
6. W jakim stopniu praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów w skali od 1-6
na ........
7. Zajęcia wzbogaciły moją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. TAK / NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.