X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35688

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach (§ 7 ust.2 pkt 1 )

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:

- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach
i placówkach.

3. Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i realizacją planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2017 r.
2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
1. Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli ( arkusze obserwacji zajęć, wnioski ).

3. Prowadzenie zajęć logopedycznych, logorytmicznych, rewalidacyjnych
w obecności opiekuna stażu ( scenariusze zajęć, analiza, konsultacje ).

4. Rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, wymiana doświadczeń, refleksji.

Wrzesień 2017 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

3.
Uczestniczenie w pracach szkoły, przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze Statutu oraz potrzeb placówki.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem nauczycielskim.

2. Ustalenie z gronem pedagogicznym harmonogramu uroczystości i imprez okolicznościowych.

3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu wybranych imprez, wydarzeń
kulturalnych w szkole i przedszkolu ( scenariusze uroczystości, dokumentacja zdjęciowa ).

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Cały okres stażu – zgodnie z harmonogramem przydziału prac
4.
Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.
1. Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:

- utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej, analiza literatury specjalistycznej, czasopism pedagogicznych,
- utworzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z terapii ręki:

- stworzenie własnego Programu Terapii Ręki na podstawie dostępnej literatury i materiałów szkoleniowych,
- dzielenie się wiedzą z nauczycielami i rodzicami z zakresu terapii ręki na stronie internetowej szkoły i tablicach informacyjnych ( gazetki ścienne).

3. Prowadzenie zajęć z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi niepełnosprawnymi w oparciu o metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Sensoplastykę:

-ukończenie kursów powyższych metod (zaświadczenia),
- wprowadzenie elementów nowo poznanych metod do terapii logopedycznej i zajęć rewalidacyjnych,
- dzielenie się wiedzą z nauczycielami i rodzicami za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły,
- przekazywanie wskazówek dla rodziców dotyczących pracy wybraną metodą,
- wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne potrzebne do prowadzenia zajęć wyżej wymienionymi metodami.

5.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
1. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego : kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez różne instytucje, np. WOM w Częstochowie,
In corpore, SOD w Częstochowie, ( zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe).

2. Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych.

Cały okres stażu
6.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentów:

- Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie Programu Terapii Ręki,
- przygotowanie Programu Terapii logopedycznej,
- opracowanie kart narzędzi diagnozujących.

2. Poprawne prowadzenie dzienników zajęć specjalistycznych, m. in. rewalidacyjnych, logopedycznych.

3.Analiza procesu wspomagania rozwoju dzieci ( ewaluacja, sprawozdania
z zajęć ).

Wrzesień 2017, 2018, 2019 r.

Cały okres stażu

Styczeń, Czerwiec 2018, 2019, 2020 r.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)
Lp.
ZADANIA
DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Poznanie środowiska lokalnego ucznia oraz problemów rozwojowych wychowanków.
1. Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości i potrzeb psychofizycznych.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – indywidualne kontakty
z rodzicami.

3.Zapoznanie z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarzy, innych specjalistów.

4.Współpraca ze specjalistami ( pedagog, psycholog, rehabilitant, oligofrenopedagog, terapeuta SI ).

Cały okres stażu
2.
Praca z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1. Przeprowadzenie diagnoz funkcjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Objęcie opieką logopedyczną dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

3.Indywidualizacja nauczania – dobór metod, form i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów ( karty terapii, scenariusze zajęć, notatki własne, program terapii ).

4. Stała współpraca z wychowawcami, rodzicami uczniów ( kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, instruktaż do ćwiczeń kontynuowanych
w środowisku domowym ).

5. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów oraz ich modyfikowanie w zależności
od potrzeb.

6. Motywowanie i przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych konkursach i przedsięwzięciach.

Wg potrzeb ucznia

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2017, 2018, 2019 i wg potrzeb

Cały okres stażu
3.
Współpraca z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .
1.Analiza orzeczeń i opinii dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne lub badanych przesiewowo w szkole przez specjalistów z PPP.

- wykorzystywanie we własnej pracy terapeutycznej zawartych w nich wskazówek, zaleceń,

- współpraca z dyrektorem, wychowawcami i innymi nauczycielami
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych,

-zachęcanie rodziców uczniów do czynnego udziału w akcjach, organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, np. grupy wsparcia dla rodziców, grupy TUS, Dzień Autyzmu, przesiewowe badania logopedyczne.

Cały okres stażu
4.
Podejmowanie działań przygotowujących dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
do uczestnictwa w życiu społecznym.
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci podczas zajęć rewalidacyjnych :

- nabywanie przez dzieci wiedzy o sobie i swojej rodzinie,

- nauka rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich,
- nabywanie przez dzieci coraz większej samodzielności w zakresie samoobsługi,

- kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie podczas zabaw i zajęć.

2. Udział dzieci w wycieczkach, wyjściach pozaszkolnych oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie szkoły, np. koncerty, przedstawienia teatralne, lekcje przedmiotowe, spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
5.
Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wynikających
z wychowania dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi /
z niepełnosprawnością.

2. Wymiana doświadczeń wynikających z własnej pracy terapeutycznej.

3. Udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych organizowanych
na terenie szkoły.

4.Przygotowanie ściennych gazetek okolicznościowych o różnej tematyce.

5.Publikacja artykułów , informacji specjalistycznych oraz udostępnianie rodzicom przykładowych materiałów ( ćwiczenia logopedyczne, zabawy sensoryczne) do pracy w domu na stronie internetowej szkoły oraz na gazetkach ściennych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg kalendarza imprez szkolnych

Zgodnie z harmonogramem przydziału prac

Cały okres stażu

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA
DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.
Poznanie nowych programów komputerowych,
nauka ich obsługi.
1. Zapoznanie z nowymi programami komputerowymi.

2.Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów edukacyjnych.

3.Wymiana informacji i doświadczeń związanych z nowymi programami komputerowymi z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu
2.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela.
1. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, kart pracy, dokumentacji szkolnej ( plan rozwoju zawodowego, IPET, Program Pracy Logopedycznej, Program Terapii Ręki, teksty ćwiczeń logopedycznych, karty plastyczne, karty do ćwiczeń motoryki itd. )

2. Wykorzystywanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych.

3.Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki, logopedii.

4.Przygotowywanie gazetek ściennych i informacji specjalistycznych na stronie internetowej szkoły.

5.Tworzenie scenariuszy zajęć, ogłoszeń, sprawozdań, ewaluacji, dokumentów związanych z realizacją stażu przy pomocy technologii komputerowych.

Cały okres stażu
3.
Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Obecność i dyskusja na internetowych forach edukacyjnych.
2. Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych ( scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego).

Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7 ust.2 pkt 4)

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
1.
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:

- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

2. Studiowanie literatury pedagogicznej:

- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, gminnej, w szczególności
z księgozbiorów z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki, logopedii,

- analizowanie czasopism pedagogicznych,

- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Cały okres stażu
2.
Pedagogizacja rodziców.
1. Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat wspierania rozwoju dziecka.

2. Przedstawienie rodzicom indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wyznaczonych i realizowanych celów pracy z dzieckiem; uzyskanie akceptacji rodziców.

3. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami.

4. Spotkania z rodzicami podczas posiedzeń zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego pracy z dzieckiem.

5. Wspieranie rodziców i udzielanie wskazówek dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dziecka, opracowywanie opinii pedagogicznych.

6. Udział rodziców w zajęciach otwartych i w uroczystościach przedszkolnych.

7. Przekazywanie rodzicom zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu w ramach Treningu Umiejętności Społecznych.

8. Przekazanie rodzicom wyników ewaluacji pracy z dzieckiem.
Cały okres stażu

Wrzesień 2017, 2018, 2019 r.

Wg potrzeb

2 razy w ciągu roku szkolnego

Wg potrzeb

Wg harmonogramu imprez szkolnych
1 raz w ciągu miesiąca

Styczeń i czerwiec 2018, 2019, 2020 r.
3.
Aktywna realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły oraz programu profilaktyki.
1. Przygotowywanie regulaminów i organizowanie konkursów logopedycznych.

2. Wdrażanie najmłodszych uczniów do odpowiedzialności i samorządności - opieka nad Samorządem Uczniowskim oraz współorganizacja konkursów, akcji i imprez.

3. Organizacja i współorganizacja wycieczek, np. do kina, teatru.

4. Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i przedszkolnych
(klasowa Wigilia, Mikołajki, Andrzejki, zabawa karnawałowa, Piknik rodzinny)

5. Udział w zespole ds. modyfikacji Programu Profilaktyczno-wychowawczego

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg harmonogramu przydziału prac

Wrzesień 2017 r.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (§ 7 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1.

2.
Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.

Systematyczne zapoznawanie się
z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji szkolnej (Statutu Szkoły, Programu profilaktyktyczno- wychowawczego, przepisów BHP, Planu Nadzoru Pedagogicznego ).

2. Uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji istniejącej dokumentacji, np. praca w zespole opracowującym plan profilaktyczno-wychowawczy

3.Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

4.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1.Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, przepisy BHP).

2. Wykorzystywanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty
w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wrzesień 2017 r.

Wg potrzeb

Wrzesień 2017 r.

Maj 2020 r.

Na bieżąco wg pojawiających się zmian

Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.