X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35679
Dział: Przedszkole

Opis innowacji pedagogicznej "Bezpieczny przedszkolak"

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. RODZINY

SIERAKOWSKICH W WAPLEWIE WIELKIM

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Opracowała :

mgr Dominika Śmigowska

Innowację opracowała: mgr Dominika Śmigowska (nauczyciel wychowania

przedszkolnego).

Tytuł innowacji: „Bezpieczny przedszkolak”

Typ innowacji: programowa

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich w

Waplewie Wielkim.

Czas realizacji: Działania innowacyjne będą prowadzone w roku szkolnym 2017/

2018 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

Adresaci programu: wychowanie oddziału przedszkolnego (grupa przedszkolna 3 i

4 latki).

KOSZTY I ŹRÓDŁA REALIZACJI (ŚRODKI, MATERIALY, SPRZĘT):

Wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w miarę możliwości finansowych Rady Rodziców. Ponadto szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Placówka posiada sprzęt biurowy taki jak kserokopiarki i drukarki niezbędny do tworzenia kart pracy dla dzieci jak również telewizor, laptop, czy tablice multimedialną do wyświetlania filmów edukacyjnych. Pozostałe potrzebne pomoce dydaktyczne nauczyciele mogą tworzyć we własnym zakresie.

Spis treści

I. Wstęp

II. Zagadnienia

III. Tematy

IV. Cele ogólne

V. Cele szczegółowe

VI. Metody i formy pracy

VII. Sposoby realizacji i oceniania

VIII. Środki dydaktyczne

IX. Przewidywane efekty

X. Współpraca z rodzicami

XI. Tematyka zajęć, cele ogólne, zamierzony efekt, umiejętności dziecka

XII. Ewaluacja

I. Wstęp

Współczesny rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw jakie nam daje, przynosi za sobą dużo

zagrożeń, a także niebezpieczeństw, które dotykają przede wszystkim małe dzieci. Tak małe dzieci

nie potrafią jeszcze przewidzieć skutków podejmowanych działań, słabo radzą sobie w

problemach życiowych. Rodzice nie zawsze mogą towarzyszyć swoim pociechom i czuwać nad ich

bezpieczeństwem. Dlatego opracowany przeze mnie program ma na celu zorganizowanie zajęć,

sytuacji oraz zadań stawianych dziecku tak ,aby dzieci poprzez aktywny udział w zajęciach

nauczyły sobie radzić w różnego rodzaju zagrożeniach.

Jedną z pierwszych instytucji, z która spotyka się dziecko jest przedszkole. Zadaniem takiego

przedszkola jak i nauczycielek jest zapewnienie mu najważniejszej z potrzeb, jaką jest

bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie,

z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym, a także darzyć zaufaniem pracowników

pracujących w przedszkolu. Dlatego tak ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat

uczyło dzieci zapobiegania, a także szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Dzieci powinny

nauczyć się oceniać okoliczności i rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, powinny znać zagrożenia

które na nie czyhają. Powinny wiedzieć, przede wszystkim, w jaki sposób ich unikać, a gdy już

zaistnieją, jak sobie z nimi poradzić.

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie nauczyciela. Każdy

nauczyciel powinien wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności, dzięki którym unikną wielu

niebezpiecznych sytuacji, będą wiedziały jak zapobiegać i szybko pokonywać niebezpieczeństwa.

By osiągnąć powyższe cele, trzeba systematycznie organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa.

Proponowany przeze mnie cykl zajęć promujący bezpieczne zachowanie, skierowany jest do

przedszkolaków i przeznaczony do realizacji w grupie 3,4 latków.

II. Zagadnienia

Bezpieczne dziecko w przedszkolu

Bezpieczne dziecko na drogach i ulicach

Bezpieczne dziecko w domu

Bezpieczne zabawy dzieci podczas złej pogody

Bezpieczne dziecko podczas zagrożeń ze strony ludzi obcych

Bezpieczeństwo dziecka podczas zagrożeń wynikających ze strony zwierząt i roślin

Bezpieczne dziecko w sieci

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo dziecka podczas zabaw na placu przedszkolnym

Bezpieczne dziecko podczas wakacji

III. Tematy

1. Bezpieczny przedszkolak w sali.

2. Bezpieczeństwo na drodze ulicy. Spotkanie z policjantem.

3. Zagrożenia wynikające z nieobecności rodziców w domu.

4. Niebezpieczeństwa i uroki podczas złej pogody.

5. Zachowanie ostrożności wobec nieznajomych.

6. Zagrożenia ze strony roślin i zwierząt.

7. Zagrożenia wynikające korzystania z komputera oraz internetu.

8. Pierwsza pomoc. Spotkanie z ratownikiem medycznym.

9. Wprowadzenie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw.

10. Bezpieczne wakacje.

IV. Cele ogólne

uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa swojego jak również innych

w przedszkolu, w domu, na różnego rodzaju wycieczkach oraz spacerach,

wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drodze, jezdni, skrzyżowaniu w drodze do

przedszkola,

zapoznanie dzieci z przedstawicielami służb,z ochroną bezpieczeństwa, zdrowia jak również

życia takich jak policjant, strażak, ratownik medyczny,

wdrażanie do prawidłowego korzystania z niebezpiecznych narzędzi oraz bezpiecznego

posługiwania się nimi,

zapoznanie ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,

uświadomienie o zagrożeniach związanych podczas korzystania z internetu np. gry

komputerowe,

uwrażliwienie dzieci na pomoc osobom chorym, cierpiącym,

budowanie w dzieciach systemu wartości tak, aby lepiej orientowały się co jest dobre, a co

złe,

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

V. Cele szczegółowe

Dziecko:

rozumie pojęcie bezpieczeństwa,

zachowuje się bezpiecznie podczas zabaw w przedszkolu , w ogrodzie przedszkolnym oraz

na placu zabaw jak i w domu ,

zna zasady poruszania się po drogach,

wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych,

zachowuje szczególną ostrożność w kontaktach z obcymi oraz zwierzętami i roślinami,

zna, czym zajmują się poszczególne służby takie jak : policjant, strażak, ratownik

medyczny,

zna podstawowe numery telefonów alarmowych oraz wie, kiedy należy ich użyć,
wie jak bezpiecznie korzystać z internetu.

VI. Metody i formy pracy

Metody :

metody podające- pogadanka, rozmowa, opowiadanie,

metoda obserwacji,

metoda ćwiczeń i zadań,

metody aktywizujące- dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,

metoda pracy z obrazkiem,

metoda pracy z tekstem literackim,

metoda poszukująca- obrazki, plansze, makiety

metoda ćwiczeń i zadań,

metoda osobistego przykładu nauczyciela , rodzica, opiekuna.

Formy:

rozmowy indywidualne oraz grupowe,

spotkanie z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym,

spacery po najbliższej okolicy,

zabawy ruchowe,

zabawy konstrukcyjne,

wycieczki do podstawowych instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo,

zabawy i gry dydaktyczne z zastosowaniem modeli symulacyjnych,

ćwiczenia ortofoniczne,

zabawy i gry ruchowe,

prace plastyczne.

VII. Sposób i czas realizacji

Zajęcia innowacyjne będą się odbywały dwa razy w tygodniu po ok 15 minut w grupie

przedszkolnej 3 i 4 latków podczas trwania roku szkolnego po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych

z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Treści zawarte w programie będą realizowane przez

dobór odpowiednich metod i form pracy, które są oparte na różnorodnej działalności dziecka i

dostosowane do danej grupy wiekowej. Na koniec będzie sprawdzona wiedza dzieci poprzez

zorganizowanie przeze mnie konkursu w formie zadawania pytań, zagadek mająca na celu

utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności. Po zakończeniu dzieci otrzymają dyplomy lub

odznaki „Bezpieczny przedszkolak”.

Sposoby realizacji:

rozmowy oraz pogadanki dające możliwość wypowiedzenia się swoimi doświadczeniami,

przeżyciami,

wizyty przedstawicieli zawodów takich jak : strażak, policjant, ratownik medyczny,

wycieczki na policje do straży,

spacery po najbliższej okolicy,

zabawy ruchowe,

quizy, zagadki,

zabawy tematyczne,

filmy edukacyjne,

opowiadania,

prace plastyczne.

Sposoby oceniania:

pochwała ustna,

nagroda w postaci naklejki, słodkości,

dyplom lub odznaka „Bezpieczny przedszkolak”

VIII. Środki dydaktyczne

magnetofon,

płyty CD,

laptop,

telewizor,

tablica multimedialna,

przybory plastyczne (kartki papieru, kredki, farby, kart pracy),

teksty literackie (opowiadania, wiersze, zagadki),

model sygnalizatora świetlnego, makieta ulicy,

apteczka.

IX. Przewidywane efekty

Po zrealizowaniu innowacji dziecko powinno być świadome:

- jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób,

unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń, które mogą się przydarzyć będąc w przedszkolu, na

podwórku, w domu, na placu zabawa , na ulicy,

powinno być świadome tego jakie zagrożenia czyhają na niego w sieci ( np. nie należy

podawać swoich danych w sieci),

znać numery alarmowe : 997- policja, 998- straż pożarna, 999- pogotowie oraz wspólny

numer alarmowy 112.

X. Współpraca z rodzicami

Poinformowanie rodziców o wprowadzeniu innowacji.

Pedagogizacja- zapoznanie rodziców z zagrożeniami jakie czyhają na dzieci.

X. Tematyka zajęć ,cele ogólne , zamierzony efekt, umiejętności dziecka

1. Bezpieczne dziecko w przedszkolu

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Bezpieczny przedszkolak w sali
- uważne i ostrożne poruszanie się po sali oraz innych pomieszczeniach przedszkolnych,
- zapoznanie dzieci z pracownikami przedszkola oraz czym się zajmują,
- pokazanie w sali kącików zabaw, właściwego korzystania z zabawek oraz przyborów plastycznych,
- wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad panujących w przedszkolu,
- ostrożne zachowanie się podczas zabawy, nie wyrządzanie krzywdy sobie oraz innym dzieciom,
- wspólne rozwiązywanie konfliktów.

- potrafi swobodnie poruszać się po sali oraz pomieszczeniach znajdujących się w budynku,
- przestrzega ustalonych zasad ustalonych na początku roku,
- bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem,
- podejmuje próby rozwiązania konfliktów, pomaga innym,
- zna imiona pracowników przedszkola,
- podejmuje próby nazywania po imieniu swoich kolegów i koleżanek,
- sygnalizuje niewłaściwe zachowanie się swoich rówieśników,
- nie oddala się samodzielnie z sali oraz budynku przedszkola,
- uczestniczy w próbnym alarmie przeciwpożarowym.
Wrzesień

2. Bezpieczny przedszkolak na drogach i ulicach

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Bezpieczeństwo na drodze i ulicy. Spotkanie z policjantem.
- zapoznanie z podstawowymi zasadami i sposobami bezpiecznego poruszania się po drodze i ulicy,
- zapoznanie z prawą i lewa stroną,
- ostrożne poruszanie się w grupie podczas spacerów oraz wycieczek autokarowych,
- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi 997- policja, 998 straż, 999- pogotowie lub 112- wspólny numer alarmowy,
- zapoznanie z pracą
policjanta, wzbudzenie zaufania do policjanta
- dziecko zna, rozumie i stosuje w
praktyce zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym (w trakcie
poruszania się po chodniku,
ulicy, przejściu dla pieszych),
- zna barwy sygnalizatora świetlnego,oraz niektórych znaków drogowych znajdujących się w pobliżu przedszkola,
- podejmuje próby rozróżniania prawej i lewej strony,
- umie bezpiecznie poruszać się po ulicach i drogach pod opieka osoby dorosłej,
- prawidłowo porusza się w grupie,
- zna numery alarmowe,
- zna na czym polega praca policjanta,
- nie boi się poprosić o pomoc, gdy jest taka potrzeba.
Październik

3. Bezpieczne dziecko w domu

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Zagrożenia wynikające z nieobecności rodziców w domu
- uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie wynikają z nieobecności osoby dorosłej w domu,
- ostrożne korzystania ze sprzętu znajdującego się w domu,
- uświadamianie tego, iż nie należy spożywać leków znajdujących się w domu,
- wdrażanie do nieoddalania się poza wyznaczony teren,
- uświadomienie konsekwencji spożywania nieznanych roślin znajdujących się w domu,
- uświadomienie o konieczności informowania rodziców o niepokojących wydarzeniach,
- stosowanie się do zakazu otwierania drzwi nieznajomym.
- przewiduje co może się wydarzyć podczas nieobecności osoby dorosłej w domu,
- nie bawi się prądem oraz zapałkami,
- nie otwiera okien
- orientuje się , w jaki sposób należy korzystać ze sprzętu znajdującego się w domu,
- jest świadome o konsekwencjach spożywania leków bez zgody osoby dorosłej,
- nie zrywa i nie dotyka nieznajomych roślin znajdujących się w domu,
- informuje rodziców o niepokojących wydarzeniach,
- rozumie i wymienia kto to jest osoba nieznajoma,
- podaje nr telefonu do straży pożarnej w razie pożaru.
Listopad

4. Bezpieczne zabawy dzieci podczas złej pogody

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Niebezpieczeństwa i uroki podczas złej pogody
- uświadamianie konieczności przebywania na świeżym powietrzu,
- zapoznanie dzieci ze zjawiskami charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku,
- wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w czasie złych warunków pogodowych,
- wdrażanie do prawidłowego ubierania się zależnie od warunków panujących na dworze,
- wdrażanie do prawidłowego korzystania ze sprzętu zimowego,
- nakaz zjeżdżania na sankach i innych przedmiotach w miejscach dozwolonych,
- ostrożne zachowanie się podczas niebezpieczeństw wynikających z panującej pogody np. nie stanie pod drzewem podczas burzy,
- zakaz wchodzenia na lód bez opieki osoby dorosłej,
- zakaz rzucania kulkami śniegowymi w twarz,
- zgłaszanie o złym samopoczuciu,
- uświadomienie konieczności pozostania w domu podczas choroby.
- rozumie konieczności przebywania na świeżym powietrzu,
- rozpoznaje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne danej pory roku,
- zachowuje szczególną ostrożność podczas złych warunków pogodowych,
- jest świadome zagrożeń jakie mogą wyniknąć podczas złego korzystania ze sprzętu zimowego,
- nie naraża siebie na niebezpieczeństwo,
- ubiera się odpowiednio do pogody,
- jest świadome, że nie wolno rzucać śnieżkami w kolegów,
- wie, jak bezpiecznie z nich korzystać,
- zgłasza nauczycielce złe samopoczucie,
- prawidłowo korzysta z chusteczki do nosa,
- rozumie,że podczas choroby musi pozostać w domu.

Grudzień

5. Bezpieczne dziecka podczas zagrożeń ze strony ludzi obcych

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Zachowanie ostrożności wobec nieznajomych
- wdrażanie do niebezpieczeństw grożących ze strony ludzi obcych,
- zakaz wsiadania z nieznajomymi do samochodu,
- wdrażanie do nieoddalania się poza wyznaczony teren,
- zakaz przyjmowania prezentów od obcych,
- zakaz rozmowy z obcymi.
- wie, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi,
- nie godzi się na jazdę
samochodem, spacer, lody, gdy
proponuje mu to ktoś obcy,
- nie oddala się poza wyznaczony teren ,
- jest świadome,że nie wolno przyjmować prezentów od nieznajomych,
- wie, że nie wolno podawać adresu zamieszkania i innych ważnych informacji.
Styczeń

6. Bezpieczeństwo dziecka podczas zagrożeń wynikających ze strony zwierząt i roślin

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Zagrożenia ze strony roślin i zwierząt
- wdrażanie do przestrzegania zakazu zrywania roślin,
- zakaz brania do buzi roślin z niewiadomego pochodzenia,
- rozumienie konieczności unikania kontaktów z cudzymi psami,
- zakaz wchodzenia na teren pilnowany przez psa,
- zapoznanie z zasadami przyjmowania postawy w razie ataku ze strony zwierząt,
- wdrażanie do poinformowania opiekunów o ugryzieniu lub ukąszeniu przez owady.

- wie,że nie należy zrywać roślin bez zgody osoby dorosłej,
- nie bierze do buzi roślin,
- wie, o konsekwencjach zabawy z bezpańskimi psami,
- nie wchodzi na teren strzeżony przez psy,
- wie, jaką przybrać postawę w czasie ataku dzikich zwierząt,
- informuje nauczycielkę, rodziców, opiekunów o ugryzieniu przez psa lub ukąszeniu przez owady.
Luty

7. Bezpieczne dziecko w sieci

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Zagrożenia wynikające korzystania z komputera oraz internetu
- wdrażanie do właściwego korzystania z komputera,
- zakaz korzystania z internetu bez zgody osoby dorosłej,
- ostrożne poruszanie się po stronach internetowych pod nadzorem osoby dorosłej,
- zakaz rozmowy z obcymi przez internet,
- zakaz udzielania jakichkolwiek informacji na temat swojej rodziny przez internet.

- orientuje się, w jaki sposób należy korzystać ze sprzętu,
- rozumie zakaz korzystania z internetu,
- wie, z jakich stron internetowych może korzystać,
- nie rozmawia z nieznajomymi,
- nie podaje danych dotyczących swojej rodziny.
Marzec

8. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Pierwsza pomoc. Spotkanie z ratownikiem medycznym
- zapoznanie z pojęciem wypadek, pierwsza pomoc,
- zapoznanie z wyposażeniem apteczki,
- wdrożenie do konieczności powiadomienia osoby dorosłej o zagrożeniu, niebezpieczeństwie,
- zapoznanie ze specyfika pracy ratownika medycznego,
- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

- zna pojęcie wypadek, pierwsze pomoc,
- rozpoznaje wyposażenie apteczki,
- informuje osoby dorosłe o zagrożeniach, wypadkach,
- zna specyfikę ratownika,
- zna podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy.
Kwiecień

9. Bezpieczeństwo dziecka podczas zabaw na placu przedszkolnym

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Wprowadzenie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw
- poznanie zasad korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw,
- wdrażanie do nieoddalania się poza wyznaczony teren,
- zakaz zrywania nieznanych roślin znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym,
- wdrażanie do konieczności zgłaszania o wszelkich skaleczeniach,
- zakaz rozmowy z obcymi osobami znajdującymi się na terenie przedszkola.
- zna podstawowe zasady korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw,
- nie oddala się poza wyznaczony teren,
- wie, że nie wolno zrywać nieznanych roślin,
- rozumie, że należy zgłaszać o skaleczeniach,
- wie, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi.

Maj

10. Bezpieczne dziecko podczas wakacji

Tematy
Cele ogólne
Zamierzony efekt, umiejętności dziecka
Termin
Bezpieczne wakacje
- wdrażanie do unikania niebezpiecznych miejsc w czasie zabawy latem,
- zapoznanie z zasadami wypoczynku w różnych środowiskach przyrodniczych takich jak: miasto, wieś, las,
- wdrażanie do nieoddalania się od opiekunów bez ich zgody,
- uwrażliwienie na konieczność ochrony ciała i głowy przed promieniami słonecznymi.
- wie, w jakich miejscach może się bawić,
- wie, jak korzystać z wypoczynku w różnym środowisku,
- nie odchodzi od osób dorosłych,
- rozumie konieczność ochrony głowy i ciała przed słońcem.
Czerwiec

XI. Ewaluacja

Sprawdzenie zdobytej wiedzy za pomocą przeprowadzonego konkursu na koniec

zrealizowanej innowacji,

Stała obserwacja dzieci,

Obserwacja zachowań oraz postaw dzieci w różnych niebezpiecznych sytuacjach,

Wnikliwa analiza kart pracy, wytworów dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.