X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35678
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dominika Śmigowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Waplewo Wielkie 2016

Dane osobowe:

Imię i nazwisko:

mgr Dominika Śmigowska – nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku: resocjalizacja, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna w Elblągu.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: pedagogika, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna w Elblągu.

3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna w Elblągu.

4. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie.

Stanowisko:

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Placówka oświatowa :

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich
w Waplewie Wielkim

Okres stażu:

2 lata i 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.

Dyrektor :

mgr Halina Rutkowska

Cel główny :

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Kwalifikacje:

2009
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień
nauczyciela kontraktowego
2015
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień
nauczyciela mianowanego

Nagrody i wyróżnienia:

2012
Nagroda za wytrwałą pracę pedagogiczną i wychowawczą
2014
Nagroda za wytrwałą pracę pedagogiczną i wychowawczą
Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

1. Seminarium -„Efektywna ewaluacja”.
2. Szkolenie w dziedzinie „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.
3. Szkolenie- „Komputer jako ołówek, czyli KidSmart w edukacji małego dziecka”.
4. Kurs doskonalący- „Diagnoza z zastosowaniem skali Gotowości Szkolnej SGS i
wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”
5. Warsztat- „Teatroteka Szkolna”- Jak wykorzystać metody pedagogiczno- teatralne w
praktyce szkolnej?.
6. Warsztat- „Psychologiczno- pedagogiczne aspekty gotowości szkolnej”.
7. Warsztat- „Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i
kształtowaniu postaw u dzieci”.
8. Warsztat- „To ma wartość, czyli o kształtowaniu postaw u małych dzieci”.
9. Warsztat- „Gry i zabawy ruchowe stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka”.
10. Warsztat- „Wspólnie z rodzicami mogę więcej”.
11. Warsztat- „Piosenki Do śpiewania i zabawy”.

§ 8,ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2
Odbywanie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- realizacja planu rozwoju zawodowego,
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3
Współpraca z dyrektorem szkoły
- podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora szkoły.

4
Śledzenie, analizowanie zadań i potrzeb placówki
- analiza dokumentacji szkolnej.

5

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
- systematyczna prezentacja prac dzieci,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi,
- opracowywanie rocznych planów pracy opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznych,
- opracowywanie miesięcznych planów pracy,
- opracowywanie scenariuszy i materiałów do zajęć,
- dokonywanie wpisów do dziennika,
- dwa razy do roku obserwowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków,
- inne.

6
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;(kursy doskonalące, warsztaty);
- udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych,
- systematyczne śledzenie literatury pedagogicznej, korzystanie z zasobów biblioteczki przedszkolnej oraz portali internetowych.

7
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych
- Dzień Przedszkolaka
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Jasełka
- Bal Karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Warsztaty Wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Dzień Mamy i Taty

8
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami,
- pedagogizacja rodziców,
- konsultacje indywidualne z rodzicami,
- zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci,
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców, dziadków- przygotowanie programów artystycznych i dekoracji,
- włączenie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych,
- organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody: spotkanie w przedszkolu rodzica, rozmowa, poznanie interesujących zawodów.

9
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
- obserwowanie zajęć przez dyrektora,
- ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

10
Kształtowanie w wychowankach postawy ekologicznej
- udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych.

§ 8,ust. 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- ukończenie szkolenia, warsztatu lub kursu doskonalącego, wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

2
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera,
- opracowywanie dokumentów, planów pracy, scenariuszy imprez, kart pracy , sprawozdań, scenariuszy hospitacji, pomocy dydaktycznych korzystając z komputera,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń podziękowań przy użyciu komputera,
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.

3
Korzystanie z internetu
- wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- wykorzystanie internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych,

4
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- uzupełnianie i wzbogacenie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD- wykorzystanie ich w pracy z dziećmi),
- relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego oraz kamery.

§ 8,ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikacje na stronach internetowych
- opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- przykładowych scenariuszy uroczystości.

2
Rozwijanie współpracy z nauczycielami z innych grup
- wymiana informacji na temat aktywizujących metod pracy,
- prowadzenie zajęć koleżeńskich,
- udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy (scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne).

3
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
- przeprowadzenie Rady Pedagogicznej szkoleniowej dla grona pedagogicznego według potrzeb z wcześniejszym uzgodnieniem z dyrektorem lub według harmonogramu (wygłoszenie referatu).

§ 8,ust. 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacyjnego
- napisanie i zrealizowanie autorskiego programu: „Bezpieczny przedszkolak”

§ 8,ust. 2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
- organizowanie wycieczek edukacyjnych (np. do parku, sklepu oraz wycieczek turystycznych np. do „Sali zabaw” , kina),
- zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem.

2
Pedagogizacja rodziców
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Organizowanie spotkań ze specjalistami (logopedą, psychologiem),
-Wygłaszanie referatów na zebraniach ( tematy dobrane według potrzeb).

3
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- zamieszczenie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola,
- organizowanie uroczystości przedszkolnych , dni otwartych,
- udział w ogólnopolskim konkursie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
- udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola.

§ 8,ust. 2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- nawiązanie współpracy ze specjalistami poradni ,
- korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno- wychowawczych.

2
Współpraca z Powiatową Komendą Policji
- zapraszanie przedstawicieli policji na spotkanie z dziećmi,
- pogadanki na temat bezpieczeństwa.

3
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Waplewie Wielkim
- zwiedzanie pobliskiej straży pożarnej ,
- zaproszenie przedstawiciel straży na pogadanki,
- udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru.

4
Współpraca z nadleśnictwem
- zorganizowanie spotkań z leśniczym,
- poznanie sposobu dbania o leśną przyrodę,
- kształtowanie postawy poszanowania dla przyrody,
- dokarmianie zwierząt ,
- przeprowadzenie konkursu: „Las i jego mieszkańcy”(praca dziecka wraz z rodzicem).

5
Współpraca z Biblioteką Gminną w Waplewie Wielkim
- zorganizowanie spotkań z bibliotekarką,
- wspólne czytanie wypożyczonych książek.

6
Współpraca z logopedą
- zaproszenie logopedy na zajęcia z dziećmi.

7
Współpraca z pielęgniarką szkolną
- zaproszenie pielęgniarki na pogadanki odnośnie zdrowia i higieny.

8
Udział w różnych akcjach i zbiórkach
- udział w akcjach „Sprzątania świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”,
- udział w zbiórkach: baterii, plastikowych nakrętek- korków, makulatury.

§ 8,ust. 2, pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
- pomoc rodziców w drobnych naprawach,
- zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2
Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
- dbanie o estetyczny wygląd przedszkola,
- wykonywanie dekoracji z dostępnych materiałów plastyczno- technicznych,
- rozwijanie zainteresowań dzieci,
- organizowanie wystaw najciekawszych prac plastycznych według danej pory roku.

3
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej
- sumienna realizacja obowiązków nauczyciela i wychowawcy,
- otrzymywanie dodatków motywacyjnych,
- nagrody dyrektora.

§ 8,ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Uwagi
1
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci
- zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi (arkuszy obserwacji),
- właściwa diagnoza rozwoju dzieci,
- właściwe dobieranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych.

2
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych,
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych,
- systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.

Ze względu na długi czas trwania stażu plan ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może podlegać modyfikacji.

W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała: Dominika Śmigowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.