X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35634
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Laura Kaczyna-Szczęch

Status zawodowy: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cele stażu:
Poszerzenie zakresu wiedzy.
Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajnia ich potrzeb i zainteresowań.
Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego i dokumentowanie planu rozwoju.
1.Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego.

2.Analiza procedur awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, śledzenie materiałów internetowych.

3.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

4.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Wniosek złożony u Dyrektora szkoły, plan rozwoju zawodowego.

VIII/IX 2014r.

Cały okres stażu
2
Doskonalenie warsztatu
i metod pracy poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego.
1.Udział w warsztatach, konferencjach, kursach i szkoleniach organizowanych w ramach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
2. Samokształcenie, zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi, doborem
podręczników, zestawem testów egzaminacyjnych. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, poradników. Prenumerowanie czasopism anglojęzycznych, tj. Anglorama, The Teacher, Modern English Digest.

3. Udział w zespołach samokształceniowych oraz konsultacjach nauczycieli językowców.

4. Czynny udział w komisjach egzaminacyjnych.

5. Wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji
i poszerzenia wiedzy dotyczącej problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów.
wi
6. Współpraca z doradcami metodycznymi.
Zaświadczenia, certyfikaty.

Wykaz przeczytanych lektur, analiza, refleksje, uwagi.

Sprawozdania ze spotkań, analizy egzaminów gimnazjalnych części językowej, test diagnostyczny z języka angielskiego.

Zaświadczenia.
Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu
3
Realizowanie projektów i przedsięwzięć szkolnych i pozaszkolnych.
1.Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, tj.:
Dzień Języków Obcych,
Halloween Party,

2. Organizacja konkursów przedmiotowych i szkolnych z języka angielskiego.

3. Przygotowanie imprez szkolnych.
Scenariusze, sprawozdania, zaświadczenia.

Cały okres stażu wg harmonogramu imprez szkolnych
4
Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej.
1. Udział w opracowywaniu i nowelizowaniu dokumentów szkolnych.
Protokoły, opracowane dokumenty.
Cały okres stażu
5
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych szkolnych i pozaszkolnych.
1. Praca z uczniami zdolnymi – przygotowanie do konkursów z języka angielskiego.

Zaświadczenia
Cały okres stażu

6
Usprawnianie pracy dydaktycznej poprzez budowanie własnego warsztatu pracy oraz powiększanie i modernizację zasobów edukacyjnych szkoły.

1. Gromadzenie literatury fachowej, poradników metodycznych, czasopism, słowników.
2. Wykonanie pomocy dydaktycznych, tj.: plansze, obrazki, gazetki tematyczne.
3. Pozyskiwanie pomocy naukowych dla uczniów, uaktualnianie wystroju klasopracowni językowej.
Czasopisma, podręczniki metodyczne, materiały dydaktyczne, zdjęcia, gazetki.
Cały okres stażu
7
Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów.
Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego oraz kółek przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Organizowanie zajęć wyrównawczych.
Prowadzenie dziennika zajęć.
Cały okres stażu
8
Opracowanie narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły i diagnozy edukacyjnej uczniów.
Konstruowanie testów, ankiet. Tworzenie raportów.
Testy, ankiety, raporty, sprawozdania.
Na bieżąco, według zaleceń dyektora
9
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Praca w zespołach nauczycielskich.
Notatki, sprawozdania.
Na bieżąco

§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Korzystanie z zasobów portali internetowych.
1. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego.
2. Przeglądanie stron internetowych zawierających publikacje z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania języków obcych.
3. Śledzenie zmian w prawie oświatowym
i procedurach awansu zawodowego.
4. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi użytkownikami portali edukacyjnych.
Wykaz adresów portali internetowych.

Cały okres stażu
2
Wykorzystanie technologii komputerowej w organizacji własnego warsztatu pracy.
1. Przygotowywanie scenariuszy lekcji, ankiet, kart pracy, materiałów dydaktycznych, sprawozdań, dyplomów, testów, materiałów informacyjnych dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office i Technologii Informacyjnej.
2. Prowadzenie zajęć językowych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej: magnetowidu, aparatu cyfrowego, tablicy multimedialnej, programów komputerowych itd.
3. Wymiana informacji, doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej, GG, lub Skype.
Przykładowe testy, konspekty lekcji, dyplomy, zaproszenia, dedykacje, podziękowania, ankiety, prezentacje multimedialne.

Cały okres stażu
3
Stosowanie technologii informacyjnej i komputerowej na zajęciach w pracy dydaktycznej z uczniami.
1. Przygotowanie i wykorzystanie na lekcjach prezentacji w programie Power Point.
2. Prowadzenie zajęć języka angielskiego w sali komputerowej z wykorzystaniem stron WWW zawierających materiały do nauki języka angielskiego
3. Przygotowanie i wykorzystanie testów z języka angielskiego
Prezentacje, scenariusze zajęć, testy.

Cały okres stażu
4
Publikacje w Internecie.
1.Publikacje opracowanych materiałów na jednym z portali nauczycielskich. Współtworzenie szkolnej strony internetowej.
Zaświadczenia.
Cały okres stażu

§ 8 ust 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Współpraca międzyprzedmiotowa i w zespołach nauczycielskich.
1.Udział w opracowaniu planu pracy zespołu.
2.Realizacja przydzielonych zadań.
3.Udział w opracowaniu i ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania.
4.Poprawa testów diagnostycznych dla klas pierwszych.
5.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy oraz różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
6. Czynny udział przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły, regulaminów szkolnych, opracowaniu dokumentów szkolnych, przygotowaniu harmonogramu pracy, orgaznizacja pomocy pedagogicznej, itp.
Protokoły spotkań.
Cały okres stażu
2
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
1.Opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych oraz omówienie lekcji.
Scenariusze zajęć, notatki pohospitacyjne.
Czas trwania stażu
3
Publikacje w Internecie.

1.Opublikowanie w portalu internetowym swojego Planu Rozwoju Zawodowego oraz przykłady ciekawych rozwiązań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.
Zaświadczenia.
X/XI 2014
4
Dzielenie się wiedzą z innym nauczycielami szkoły.
1.Udostępnianie innym własnych prac, testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy lekcji, imprez i uroczystości.
Opracowane materiały oraz ich kserokopie.
Cały okres stażu

§ 8 ust 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Prowadzenie zajęć dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
1.Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.
2.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z języka angielskiego.

Dziennik zajęć.

Dziennik zajęć.
Cały okres stażu

2
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
1.Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
2.Zorganizowanie lekcji z native speakerem języka angielskiego.
3.Organizowanie konkursów językowych na terenie szkoły.
4.Udział w konkursach językowych.

Dziennik zajęć.

Zapis w dzienniku.
Zaświadczenia, dyplomy, prace konkursowe.
Cały okres stażu

Przynajmniej raz w ciągu stażu
Cały okres stażu
3
Organizowanie wycieczek i imprez szkolnych.
1.Organizowanie wycieczek klasowych i imprez szkolnych oraz opieka nad uczniami. Wdrażanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.
Karty wycieczek, protokoły.
Cały okres stażu

4
Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
1.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
2.Rozmowy z rodzicami/opiekunami.
3.Organizowanie pomocy.

Zapisy w dziennniku. Notatki w teczce wychowawcy oraz w teczce nauczyciela przedmiotu.
Cały okres stażu

5
Współpraca z innymi osobami mającymi wpływ na wychowanie uczniów.
1.Ciągła współpraca z pedagogiem szkolnym.
2.Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
3.Spotkania z rodzicami.

Potwierdzenie współpracy.
Cały okres stażu

6
Podejmowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań uczniów.
Prowadzenie kółka zainteresowań z języka angielskiego. Organizowanie wycieczek i imprez klasowych. Wdrożenie w program zajęć tematów które interesują uczniów. Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w konkursach, projektach i programach edukacyjnych.
Prowadzenie dziennika. Notatki ze spotkań.
Na bieżąco
.

§ 8 ust 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Współpraca z różnymi wydawnictwami i księgarniami.
1.Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych, książek, słowników,
2.Prowadzenie lekcji pokazowych dla uczniów przez reprezentanta wydawnictwa pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Zaświadczenia.
Cały okres stażu
2
Podejmowanie działań i inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień.
1.Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły na lekcjach wychowawczych – przeprowadzenie lekcji, ankiet .
2.Pedagogizacja rodziców.
3.Realizowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie agresji w szkole.
4.Współpraca z higienistką szkolną i pedagogiem szkolnym.
5.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
6.Współpraca z Policją i Strażą Pożarną – organizowanie pogadanek.
Scenariusze zajęć.

Zaświadczenia.
Dokumentacja szkolna.

Dokumentacja szkolna.

Cały okres stażu
3
Organizacja imprez, współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami:
- Gminnym Ośrodkiem Kultury
- Miejscowym kościołem
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Domem Dzieka w Gorzyczkach

Promowanie szkoły.

1.Współudział w przygotowaniu imprez środowiskowych oraz akademii okolicznościowych.

2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinach.

3.Zbiórka artykułów szkolnych, ubrań oraz zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Gorzyczkach.

4.Organizowanie i udział w konkursach językowych.

5.Udział w imprezach integrujących całą lokalną społeczność np.: biesiada kolędowa, dożynki.

Scenariusze imprez, kronika szkolna, zdjęcia.

Zaświadczenia.
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

Cały okres stażu

§ 8 ust 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Coroczne przygotowanie uczniów do Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego.
1. Praca z uczniem zdolnym. Pomoc uczniom w poszerzaniu własnych horyzontów i reprezentowaniu szkoły na zewnątrz.
Dyplomy zdobyte przez uczniów.
Sprawozdania.
Cały okres stażu
2
Wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym z części językowej.
1. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.
Cały okres stażu
3
Udział w szkoleniach i programach dokształcających dla nauczycieli języków obcych organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.Nabycie wiedzy o tworzeniu i realizacji wniosków unijnych.
2. Nawiązanie współpracy z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych.
3. Udział w warsztatach metodycznych.
4. Udział w działaniach na rzecz poprawy jakości kształcenia w Polsce.
5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Sprawozdania, zaświadczenia i certyfikaty.
Na bieżąco

§ 8 ust 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Terminy
1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
1.Rozpoznanie i opisanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

2.Ustalenie i wdrażanie środków zaradczych.
Studium przypadku.
Cały okres stażu

........................................ ........................................ ........................................
Opracowała Podpis dyrektora Data zatwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.