X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35618
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - 1

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Justyna Węzina
Zatrudniona na stanowisku: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Zespół Szkół w Gościszewie
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Bartkowska
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Cel główny: Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
IX 2015r. - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- zbiór dokumentacji

2. Współpraca
z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2015r. - kontrakt

- harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące)
-omówienie obserwowanych zajęć

cały okres stażu - wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
- omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu - scenariusze zajęć
- wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy. - analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
-analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu

- plan rozwoju zawodowego

6. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. - doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności wychowawczych: kursy tematyczne, warsztaty
- uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
- rozpoczęcie i ukończenie studiów podyplomowych cały okres stażu

w trakcie trwania stażu
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
potwierdzenie udziału
w spotkaniach

- dyplom

7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej systematycznie w okresie całego stażu
- zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
- zestaw przykładowych metod wykorzystywanych w czasie zajęć
- notatki, spis lektur

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu
V 2018r.

VI 2018r. - wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
- treść sprawozdania
- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów - organizowanie pomocy dla dzieci mających problemy w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej,
pomoc w ramach zajęć wyrównawczych
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką, zachowaniem
cały okres stażu - bieżąca dokumentacja, notatki

2. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów. -poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
-poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
- obserwacja
i analiza możliwości uczniów
-rozmowy indywidualne z uczniami

cały okres stażu - bieżąca dokumentacja, notatki

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego. - współpraca z wychowawcami innych klas,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną

cały okres stażu (według potrzeb) - notatki, protokoły

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. - organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
- przygotowywanie uroczystości szkolnych
- organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
- udział w programach edukacyjnych dla szkół

cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości) - sprawozdania, potwierdzenia
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
notatki

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. - nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotów, wychowawstwa, awansu zawodowego)
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
- przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych
- przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
- dokumentowanie przebiegu stażu
- współprowadzenie strony szkolnej

cały okres stażu

- scenariusze,
dyplomy,
plany pracy
testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
- potwierdzenia

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
- korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl,

cały okres stażu

• wydruki

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu - potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki - studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury

3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- współpraca z PPP
- współpraca z rodzicami
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych

cały okres stażu
• potwierdzenia
• notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. - Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły

cały okres stażu

• notatki
• znajomość
przepisów

• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
- dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
- pomoc w organizacji imprez szkolnych.

cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

Plan ma charakter otwarty w zależności od potrzeb sytuacji.

Zatwierdzam do realizacji:
....................................... ....................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.