X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35586
Przesłano:

Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce

FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

- praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach;
- przydzielanie uczniowi zdolnemu trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej;
- wykonywanie zadań dodatkowych;
- wykonywanie ćwiczeń o większej skali trudności;
- wykonywanie prac dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych lub w domu np.:
• przygotowanie na zajęcia informacji na dany temat z różnych źródeł
(encyklopedie, czasopisma, internet);
• wykonywanie pomocy dydaktycznych;
• przygotowanie materiałów na gazetkę klasową;
- zadawanie uczniowi zdolnemu zadań dodatkowych lub trudniejszych podczas sprawdzianów;
- różnicowanie stopnia trudności zadań domowych (zadania rozszerzone, trudniejsze, zadania o charakterze twórczym, swobodne teksty);
- podczas pracy w grupach pełnienie roli liderów;
- korygowanie błędów kolegów z klasy, sprawdzanie poprawności wykonywania zadań;
- pełnienie roli „asystenta” nauczyciela, np. czytanie tekstów na lekcji zamiast nauczyciela;
- prowadzenie fragmentu lekcji, np. wygłoszenie przygotowanej przez siebie informacji na dany temat;
- udział w konkursach wiedzowych, apelach, przedstawieniach.

FORMY PRACY Z UCZNIEM
MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

- wykonywanie zadań zróżnicowanych pod względem trudności, dostosowanych do indywidualnych możliwości ucznia;
- mniejsza ilość ćwiczeń do wykonania na lekcji;
- pomoc w rozwiązywaniu zadań dzięki naprowadzającym pytaniom lub bezpośrednim wskazaniu sposobu rozwiązania;
- zróżnicowanie zadawania prac domowych (np. nauka czytania fragmentu tekstu, wykonanie mniejszej ilości zadań, wykonanie zadań dostosowanych do możliwości ucznia);
- przygotowanie sprawdzianów tak, aby większość zadań sprawdzało wiadomości konieczne i podstawowe;
- przygotowanie innych sprawdzianów dla uczniów z trudnościami ( np. zamiast dyktanda tekst z lukami);
- praca w grupach, podczas której uczeń słabszy referuje wyniki pracy grupy a w razie potrzeby jego wypowiedź uzupełniają inni uczniowie;
- rozwiązywanie na tablicy zadań łatwiejszych, dających możliwość uzyskania pozytywnej oceny;
- w razie potrzeby przedłużenie czasu wykonania określonego zadania lub napisania sprawdzianu;
- dbanie o to, aby zadania były doprowadzane do końca, sprawdzane przez nauczyciela;
- kontrolowanie na bieżąco pracy ucznia na lekcji;
- uczestniczenie ucznia w zabawach dydaktycznych;
- wykonywanie w domu takich zadań dodatkowych, które dadzą możliwość wykazania się i zapewnienia sukcesu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.