X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35582
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Monika Franke
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich
W Waplewie Wielkim
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- Karta nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2 Współpraca z dyrektorem szkoły Podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora szkoły
3 Śledzenie, analizowanie zadań i potrzeb placówki Analiza dokumentacji szkolnej
4 Organizowanie własnego warsztatu pracy - systematyczna prezentacja prac dzieci
- wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi
- opracowywanie miesięcznych planów pracy
- opracowywanie scenariuszy i materiałów do zajęć
5 Uczestniczenie w pracach organów szkoły - aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
6 Podnoszenie własnych kwalifikacji. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola - uczestniczenie w warsztatach i kursach doskonalących
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
- śledzenie nowości pedagogicznych, publikacji
7 Współpraca z rodzicami - prowadzenie zebrań, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców
- prowadzenie rozmów indywidualnych
8 Opracowanie i wdrożenie programu dydaktyczno – wychowawczego dla przedszkola - zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
- umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji
9 Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych Andrzejki
Mikołajki
Dzień pluszowego misia
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Przywitanie wiosny
Warsztaty Wielkanocne
Dzień Dziecka
Dzień Rodziny
10 Kształtowanie w wychowankach postawy ekologicznej - udział w ogólnokrajowych akcjach ekologicznych
- wykorzystywanie odpadów do wykonywania prac plastycznych
11 Przeprowadzanie analizy własnej pracy - obserwowanie zajęć przez dyrektora
- ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć

§ 8 ust. 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej - opracowywanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy, pomocy dydaktycznych i dokumentów
- wykonywanie dyplomów podziękowań i zaproszeń
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
- wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
2 Korzystanie z internetu - wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych
- śledzenie innowacji w nauczaniu
- wykorzystywanie Internetu do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą
3 Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej Ukończenie szkolenia lub kursu doskonalącego

§ 8 ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli
-udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
2 Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń
- prowadzenie szkoleń w ramach WDN
3 Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje Opublikowanie na stronach internetowych:
- planu rozwoju zawodowego
- przykładowych konspektów i scenariuszy uroczystości
- programu autorskiego

§ 8 ust 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym Napisanie i zrealizowanie autorskiego programu edukacyjnego

Program ogólnopolski:
„Cała Polska czyta dzieciom”

§ 8 ust 2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
2 Pedagogizacja rodziców Pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań
3 Promowanie przedszkola środowisku lokalnym Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust.2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Współpraca z Powiatową Komendą Policji Zorganizowanie spotkań z policjantem. Zapoznanie dzieci z praca policji. Tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo dzieci
2 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Waplewie Wielkim Zorganizowanie spotkań ze strażakami. Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru.
3 Współpraca z Nadleśnictwem Zorganizowanie spotkań z leśniczym. Poznanie sposobów dbania o leśną przyrodę. Kształtowanie postawy poszanowania dla przyrody.
4 Współpraca z Biblioteką Gminną w Waplewie Wielkim Zorganizowanie spotkań z bibliotekarką. Wspólne czytanie wypożyczonych książek
5 Współpraca z Poradnią Psychologiczo - Pedagogiczną Nawiązanie współpracy ze specjalistami poradni. Korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno - wychowawczych

§ 8 ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Uwagi
1 Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci Zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi (karty obserwacji). Właściwa diagnoza rozwoju dzieci.
Właściwe dobranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych.
2 Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Ze względu na długi czas trwania stażu plan ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.