X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35574
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Justyna Smagieł

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu.

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (wyższe magisterskie – ekonomia, wyższe licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym – filologia angielska), studia podyplomowe - oligofrenopedagogika.

Czas trwania stażu: 01.09.2015 r.–31.05.2018 r. (2 lata i 9 miesięcy).

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§8 ust.2 pkt. 1.)

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela) IX 2015
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły - analiza dokumentów: Statut Szkoły, Program wychowawczy i profilaktyczny, WSO, Program Rozwoju Szkoły IX-X 2015
3. Wypełnianie zadań członka Zespołu Wychowawczego - realizacja zadań zawartych w planach pracy zespołu wychowawczego IX 2015- V 2018
4. Pełnienie funkcji członka Zespołu d.s. promocji szkoły - wypełnianie zadań zgodnie z planem pracy zespołu IX 2015- V 2018
5. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - aktywny udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia, zgodnych z potrzebami własnymi, uczniów i szkoły Wg propozycji firm doskonalących IX 2015-V 2018
6. Prowadzenie wstępnych obserwacji i diagnoz uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i planowania wynikowego do potrzeb rozwojowych uczniów - przeprowadzanie na początku i na końcu roku szkolnego testów diagnozujących stopień opanowania umiejętności kluczowych
- sporządzanie narzędzi diagnoz oraz opracowywanie analizy wyników IX, V lub VI w latach szkolnych 2015-2018
7. Realizacja zadań wychowawcy - podejmowanie działań mających na celu integrację zespołu klasowego oraz zaktywizowanie uczniów i rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły IX 2015- V 2018
8.Organizowanie wycieczek - współorganizowanie wycieczek do teatru, kina w celu wzbogacenia wiedzy uczniów
- organizowanie wycieczki krajoznawczej w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu oraz w celu integrowania grupy IX 2015- V 2018
9. Rozwijanie własnych zainteresowań poprzez samodzielne poszerzanie wiedzy językowej i pedagogicznej z tego zakresu - zapoznanie się z literaturą fachową o tematyce językowej i pedagogicznej i wykorzystanie jej w pracy nauczyciela IX 2015- V 2018
10. Przygotowania do obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu - praca w zespole -przygotowanie pokazu multimedialnego,
- praca w zespole-przygotowanie Sali Pamięci,
- praca w zespole- przygotowanie mszy świętej z przemarszem,
- aktywna pomoc innym zespołom i nauczycielom. VIII,IX 2015

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (&8 ust.2 pkt.2)
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego - opracowanie planu rozwoju
- opracowanie sprawozdania dla dyrektora szkoły
- przygotowanie dokumentacji do Kuratorium Oświaty IX 2015
V 2018
IV-VI 2018
2. Przygotowywanie dokumentów szkolnych - przygotowywanie planów dydaktycznych,
- współtworzenia planu zajęć lekcyjnych
- współtworzenie kalendarza impez, harmonogramu zebrań i rad pedagogicznych Lata szkolne: 2015- 2018
IX 2015 i według potrzeb szkoły IX w latach 2016, 2017
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych oraz udział w e- szkoleniach - zapoznanie z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych
- udział w e-szkoleniach różnych wydawnictw i instytucji IX 2015- V 2018
4. Praca dydaktyczna z uczniami na zajęciach
przedmiotowych - prowadzenie zajęć przy komputerach,
- prowadzenie nie zajęć przy tablicy interaktywnej
- wykorzystanie w pracy komputera, rzutnika i ekranu IX 2015- V 2018
5. Przygotowania materiałów dydaktycznych itp. na zajęcia, na spotkania z rodzicami - przygotowywanie materiałów dydaktycznych na lekcje i inne zajęcia
-przygotowywanie testów i analiz wyników badanych osiągnięć
- przygotowywanie dyplomów, zaproszeń,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych
IX 2015- V 2018
6. Prowadzenie szkolnej dokumentacji elektronicznej - prowadzenie dziennika elektronicznego mojej klasy, w której prowadzę wychowawstwo
- uzupełnianie wpisów w dziennikach wszystkich klas, w których prowadzę zajęcia
- przygotowanie e-świadectw IX 2015- V 2018
7. Aktualizacja szkolnej strony internetowej, umieszczanie materiałów na stronie gazety gminnej - tworzenia i wysyłanie artykułów na szkolną stronę internetową
- wykonywanie, zmniejszanie i przesyłanie zdjęć cyfrowych na szkolną stronę nt.
- przesyłanie materiałów do administratora gazety gminnej IX 2015- V 2018
8. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail oraz e-dziennika - kontakt z rodzicami,
- kontakt z przedstawicielami wydawnictw
- kontakt z CEN, ZRPCK, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i innymi instytucjami,
- kontakt z innymi nauczycielami
- inne kontakty wg potrzeb szkoły Okres stażu
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( &8 ust.2 pkt. 3);
ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli - raz w roku przeprowadzić zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli IX 2015- V 2018
2. Prezentacja dla
nauczycieli w ramach szkoleniowej rady
pedagogicznej - opracowanie i przedstawienie podczas Rady Pedagogicznej prezentacji na temat zgodny z potrzebami szkoły Rok szkolny 2015-2016
3. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych - udostępnianie scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych dla zainteresowanych nauczycieli w formie papierowej bądź elektronicznej IX 2015- V 2018
4. Zamieszczenie materiałów edukacyjnych, metodycznych w Internecie itp. - zamieszczenie scenariusza zajęć i planu rozwoju na portalu edukacyjnym IX 2015
5. Służenie pomocą, doświadczeniem i radą
- pomoc przy opracowaniu planów rozwoju, sprawozdań i prezentacji dorobku innym nauczycielom
- inna pomoc wg. potrzeb nauczycieli Okres stażu

4 a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (&8 ust.2 pkt 4a)

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Opracowanie i wdrożenie programu działalności Szkolnego Koła PCK dla klas IV-VI - opracowanie programu mającego wzbudzić u uczniów zainteresowanie działalnością PCK
- realizacja programu
- prowadzenie gazetki tematycznej PCK
- współpraca z Zarządem Rejonowym PCK IX 2015- V 2018
2. Opracowanie i realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego ,,Bezpieczna i przyjazna klasa” dla klasy IV - realizacja zagadnień zawartych w programie na godzinach wychowawczych Rok szkolny 2015-2016

4 c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (&8 ust.2 pkt.4c)

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN
1. Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu - pozyskiwanie nowych członków i wolontariuszy Szkolnego Koła PCK
- bieżąca współpraca i pomoc dla SK Caritas Szkoły Biesiekierz IX 2015, 2016, 2018
2. Udział z uczniami w akcjach charytatywnych - zbiórka artykułów higienicznych, kosmetyków, przyborów szkolnych dla Specjalnej Szkoły w Solecznikach na Litwie
- zbiórka żywności, zabawek dla najuboższych w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Biesiekierzu Według kalendarza wydarzeń w atach IX 2015-V 2018
3. Udział, koordynowanie, przygotowanie i prowadzenie programów - prowadzenie programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie
- prowadzenie programu „Trzymaj formę” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie IX 2015-VI 2016
4. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach - praca z uczniami uzdolnionymi i ich udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym: (konkursy anglojęzyczne, recytatorskie, wiedzy m.in. Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej, Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowia Według kalendarza konkursów w latach 2015-2018
5. Przygotowanie i prowadzenia wybranych akcji i imprez szkolnych - opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie apeli szkolnych
(Europejski Dzień Języków Obcych, Festiwal Piosenki Angielskiej, Niemieckiej i Polskiej, Światowy Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Walki z Głodem, Bezpieczne: ferie, wakacje, droga do i ze szkoły) IX 2015-V 2018
6. Prowadzenie zajęć koła języka angielskiego dla klas II-III - prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych metodą Europejskiego Portfolio Językowego Rok szkolny 2015-2016
7. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych - zapoznanie się z potrzebami i problemami uczniów z określonymi niepełnosprawnościami,
- prowadzenie zajęć dla 3 uczniów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych,
- poszukiwanie odpowiednich rozwiązań,
- prowadzenie dokumentacji. Rok szkolny 2015-2016

4 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami(&8 ust.2 pkt 4e)

Zadania Forma realizacji Termin

1. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koszalinie - kierowanie dzieci mających problemy w nauce na badania do poradni
- wskazywanie rodzicom konieczności badań psychologicznych, pedagogicznych uczniów z objawami dysleksji i trudnościami w nauce
IX 2015-V 2018
2. Współpraca z Gminną Biblioteką w Biesiekierzu - zorganizowanie wycieczki do biblioteki
- udział w lekcjach bibliotecznych Minimum raz w każdym roku szkolnym w okresie stażu

3. Promocja zdrowego stylu życia przy współpracy z ZR PCK i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie - organizacja Tygodnia Promocji Zdrowia
- prowadzenie zajęć propagujących zdrowy styl życia
- przygotowanie dekoracji szkolnej (plakaty, gazetki)
- zorganizowanie stoisk ze zdrową żywnością
III lub IV 2016,2017,2018
4. Współpraca z Radą Rodziców - wspólne organizowanie zabawy karnawałowej
I lub II 2016,2017,2018
5. Współpraca z Sołtysem i Radą Sołecką Gminy Biesiekierz - udział uczniów w Wigilii Seniora XII 2015
6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Gminy Biesiekierz - udział uczniów w konkursie „Dziecięce nie wobec alkoholu”
- udział uczniów w konkursie Biesiekierskie Talenty
- praca w komisji konkursowej VI 2016

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (&8 ust. 2, pkt. 5)

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych z uwzględnieniem specyfiki szkoły:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie oraz wnioski
- wprowadzenie działań naprawczych Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.