X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35502
Przesłano:

Poznajemy krajobraz tundry. Scenariusz lekcji przyrody

Klasa VI
Przedmiot : przyroda
Temat: Poznajemy krajobraz tundry
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Poznajemy krajobrazy naturalne w rożnych strefach klimatycznych Ziemi

Cel główny : poznanie położenia strefy tundry, panujących w niej warunków klimatycznych, a także przystosowań roślin i zwierząt do życia w tej strefie

Cele operacyjne :
Wiadomości – uczeń:
- poznaje pojęcie tundry
- wymienia cechy tundry ( warunki klimatyczne)
- podaje przykłady roślin i zwierząt, które można tam spotkać

Umiejętności - uczeń :
- pokazuje na mapie strefę tundry
- rozumie wpływ czynników klimatycznych na sposób życia roślin i zwierząt w tundrze
- analizuje wykres danych klimatycznych
- opisuje przystosowania roślin i zwierząt do życia w tych warunkach

Postawy : uczeń :
- pracuje z zaangażowaniem podczas lekcji
-czuje się odpowiedzialny za efekty pracy zespołowej
- doskonali umiejętność pracy w grupie

Cele w języku ucznia :
- wyjaśniam pojęcie tundry
- znam położenie tundry na mapie świata
- odczytuję wykres klimatyczny charakterystyczny dla tundry
- podaję przykłady roślin i zwierząt, które spotykamy w tundrze, wskazuję ich przystosowania do warunków panujących w tej strefie

Pytanie kluczowe :Jak klimat wpływa na świat roślinny i zwierzęcy tundry ?
NACOBEZU: Będę zwracała uwagę na :
-poprawne umiejscowienie tundry na mapie świata
- wyjaśnienie pojęcia „ tundra”
-poprawny odczyt wykresu klimatycznego
- podanie przynajmniej 3 przykładów roślin i zwierząt występujących w tundrze i wskazanie ich przystosowań do życia na tym terenie

Metody : pogadanka, burza mózgów, praca z mapą, wykresem klimatycznym, praca z tekstem, mapa mentalna, pokaz multimedialny
Materiały i pomoce dydaktyczne : podręcznik, wykres klimatyczny, mapa, atlasy, prezentacja multimedialna , teksty i ilustracje roślin i zwierząt tundry
Formy pracy : indywidualna, zbiorowa

TOK LEKCJI:
1.Powitanie, sprawdzenie obecności i zadania domowego metodą koleżeńską
2. Podanie tematu i celów lekcji
3.Wprowadzenie pojęcia „tundra”, prezentacja multimedialna - wygląd tundry
4.Analiza rozmieszczenia strefy tundry na Ziemi:
-Odszukanie tundry na mapach w atlasach
- Wskazanie jej zasięgu na mapie ściennej i określenie sąsiadujących z nią stref krajobrazowych
- Ustalenie, na terenie których krajów świata jest położona
- Indywidualna praca uczniów - wklejenie uzupełnionej samodzielnie notatki dotyczącej położenia tundry do zeszytu
5.Omówienie warunków klimatycznych tundry oraz przypomnienie pojęć dnia i nocy polarnej
6.Wykres klimatyczny tundry - interpretacja wykresu -praca w parach
7.Przegląd wybranych roślin i zwierząt tundry - prezentacja multimedialna
8.Przystosowania roślin i zwierząt do życia w tundrze - praca mentalna - praca w 4 grupach utworzonych na podstawie otrzymanych numerów od 1 do 4.
Uczniowie wyszukują na podstawie zdjęć i opisów roślin i zwierząt ich przystosowania do życia w tundrze - informacja koleżeńska nad uzupełnionymi plakatami

9.Sprawdzenie wiadomości z lekcji:
- Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać ...
- Zaskoczyło mnie, że ...
- Na dzisiejszej lekcji podobało mi się/ nie podobało mi się...
Ocena aktywności uczniów

Zad. domowe
- Opisz na trzech dowolnie wybranych przez siebie przykładach, w jaki sposób zwierzęta przystosowały się do przetrwania w surowym klimacie tundry.
Dla chętnych – odszukaj w Internecie informacji na temat zjawiska zorzy polarnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.