X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35477
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wykorzystanie zuchowej metody zdobywania sprawności do stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka - innowacja pedagogiczna

MOTYWACJA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

Motywacją do opracowania niniejszej innowacji stała się konieczność zaproponowania wychowankom (którzy w związku z przesunięciem obowiązku szkolnego na dzieci 7 letnie w 90% pozostały w przedszkolu) atrakcyjnych form zdobywania wiedzy, kształtowania ich właściwych postaw społecznych i patriotycznych; stworzenie takich warunków rozwoju, aby dzieci mogły rozwinąć i wykorzystać swoje możliwości, zdolności i osiągnąć sukces.
Przedszkolaki 5, 6 - letnie, to dzieci, które przygotowywane są do zmiany środowiska (szkoła), wejścia w świat odpowiedzialności i podejmowania obowiązków z tym związanych oraz usamodzielniania się. Jednocześnie to dziecko, które jest bardzo chłonne wiedzy, żądne wrażeń i nowych doświadczeń a zarazem potrzebujące bardzo dużo ruchu.
Dlaczego metodyka zuchowa....
Wśród wielu ofert edukacyjnych formą uatrakcyjniającą edukację w naszym przedszkolu będą zajęcia z elementami metodyki zuchowej. Doskonale łączą się one z Podstawą Wychowania Przedszkolnego, głównie dlatego, że: zarówno treści zawarte w podstawie oraz w metodyce zuchowej opierają się na wrodzonej i autentycznej dziecięcej ciekawości świata a poznawanie otaczającej rzeczywistości odbywa się przez zabawę.
Metodyka zuchowa jest zatem świetnym sposobem na budzenie dziecięcej wiedzy
o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Poprzez pracę z dzieckiem elementami metodyki zuchowej pragniemy ukształtować jego właściwą postawę społeczną względem innych, rozwijać moralność dziecka ucząc przy tym samodzielności. W czasie realizacji zadań tego programu dziecko cały czas jest aktywne dzięki temu poszerza swoją ciekawość i twórczość poprzez bezpośrednie działanie i doświadczanie.
J. Lamęcka - Adamek uważa, że: „Współczesne przedszkole ma stwarzać możliwie najkorzystniejsze warunki rozwoju dziecka, dostarczać mu bodźców stymulujących, wyrównywać braki wywołane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi”. Ten cytat stał się kolejnym bodźcem do podjęcia przez nas działań związanych z opracowaniem programu Innowacyjnego, ponieważ systematycznie dbamy o podnoszenie jakości pracy naszej placówki i dostosowanie jej oferty edukacyjnej do potrzeb naszych wychowanków, środowiska i zmieniających się warunków społecznych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU INNOWACYJNEGO

Najważniejszym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. Ten cel chcemy osiągnąć poprzez wykorzystanie elementów metodyki zuchowej, która świetnie komponuje się
z Postawą Programową wychowania przedszkolnego. Wykorzystuje przy tym aktywność dziecka oraz jego naturalną ciekawość świata i ekspresywną twórczość. Charakterystyczną formą aktywności w metodyce zuchowej jest zabawa w „coś” lub w „kogoś”. Elementem motywującym dzieci do działania jest zdobywanie sprawności (znaczków) - nagród, które gromadzą w zeszytach. Sprawności zdobywane przez dzieci to:
• odznaka "Podróżnik" / Podróżniczka po Polsce",
• odznaka "Leśnik",
• odznaka "Kubuś Puchatek",
• odznaka "Święty Mikołaj",
• odznaka "Przyjaciółka/ Przyjaciel zwierząt",
• odznaka "Przyjaciółka / Przyjaciel bajek",
• odznaka "Znawca Regionu"
• odznaka "Ekoludek",
• odznaka "Aktorka / Aktor"

Dzieci będą zdobywały co miesiąc jedną sprawność (wg opracowanego harmonogramu) w ramach zajęć popołudniowych oraz innych zajęć zaplanowanych do realizacji w grupie. Mały znaczek jest swoistą nagrodą i wyróżnia je spośród innych dzieci, ponieważ jest udokumentowaniem trudu, który mały człowiek włożył w przygotowanie i naukę nowych czynności.
Ponadto w realizacji naszego Programu Innowacyjnego wykorzystywać będziemy także inne formy pracy metodyki zuchowej (które niejednokrotnie spójne są z formami pracy przedszkolnej), np:
• zabawa tematyczna – opiera się na tych samych zasadach co zabawa tematyczna
w przedszkolu;
• znaki, zwyczaje i obrzędy – zespalają grupę jako całość oraz pozwalają dzieciom
na wchodzenie w świat emocji, świat przeżyć i symboli;
• gawęda – można ją wykorzystać do przekazywania dzieciom różnych informacji np. podsunąć wzory do naśladowania, pomogą wprowadzić do grupy normy postępowania nie przyjęte jeszcze przez dzieci;
• majsterka – będzie rozwijać u dzieci sprawności manualne, wyobraźnię, a także uwrażliwi dzieci na piękno i estetykę;
• sprawności zuchowe – pozwolą na opanowanie konkretnych wiadomości np. liczenie, czytanie, wypowiadanie się w formie zabawy z jednoczesnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności poprzez zdobycie sprawności;
• pląsy i piosenki – to formy umuzykalnienia zawierające elementy improwizacji ruchowej
i wokalnej aktywizujące wszystkie dzieci.

Poprzez pracę grupową nad zdobywaniem sprawności, dzieci są motywowane do działania, pokonują egoizm i rozwijają uczucia empatyczne.
Dzięki wykorzystaniu elementów metodyki zuchowej wychowankowie muszą wykonać drobne zadania i poznać zasady, których muszą przestrzegać, aby zdobyć określoną sprawność. Ponadto uczą się obowiązkowości i samodzielności.

CELE PROGRAMU INNOWACYJNEGO

Głównym celem innowacji jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez zdobywanie sprawności zuchowych oraz uatrakcyjnienie metod nauczania dzieci. Pakiet zabaw i zajęć zawartych w programie będzie sprzyjać rozwojowi fizycznemu, umysłowemu, społecznemu, duchowemu każdego dziecka.
Zabawa w „zuchowanie” umożliwi poznanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych umiejętności oraz będzie doskonałą szkołą charakteru. Wychowankowie poznają zuchowe ideały: "zuch jest dzielny", "mówi prawdę", "pamięta o swoich obowiązkach", "stara się być coraz lepszy", "stara się postępować tak, by innym było z nim dobrze".
Każde pokolenie lubi śpiewać i bawić się przy muzyce, a także bawić się w różnorodne zabawy. Również dzieci w wieku przedszkolnym chętnie bawią się przy muzyce. Pląsy i zabawy zuchowo - harcerskie pozwolą urozmaicić zajęcia przedszkolne, pomogą budować nastrój grupy przedszkolnej, zintegrują dzieci w grupę, pobudzą dziecięcą fantazję
i naturalną potrzebę ekspresji, rozwiną wyobraźnię, dowcip i humor.
Sprawności zdobywane przez dzieci odpowiadają celom wychowawczym i potrzebom grupy przedszkolnej, dlatego wykorzystując elementy metody zuchowej chcemy nauczyć zgodnego współdziałania w grupie i mądrego współzawodnictwa; kształtować prawidłowy rozwój społeczny i poczucie obowiązku; poszerzyć wiedzę i rozwijać zainteresowania, a także ćwiczyć pożyteczne umiejętności.
Zaproponowane przez nas działania w ramach zdobywania określonych sprawności przyczyną się do rozwija zdolności do współdziałania, nauczą dobrze pojętego współzawodnictwa oraz dyscypliny. Zdobywanie sprawności przez dzieci łączy w sobie kreowanie właściwego obrazu świata, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw, norm i wartości moralnych oraz określonych postaw pro-społecznych.
Każde dziecko ma możliwość wykazania się i zdobycia sprawności. Każde dziecko ma szansę na osiągnięcie swojego sukcesu, który jest motywacją do przygotowania i podjęcia nauki w szkole.

EWALUACJA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

Podsumowaniem naszej całorocznej pracy i efektów jakie przyniesie realizacja innowacji będzie kronika, w której znajdą się prace wykonane przez dzieci, zdjęcia ze spotkań i wycieczek, dyplomy uzyskane przez dzieci, podziękowania z instytucji i organizacji, z którymi będziemy współpracować, itp.
Ponadto jedną z form ewaluacji będą zaplanowane w innowacji konkursy (np. quiz rodzinny "Kocham Cię Polsko"), gdzie dzieci będą mogły wykazać się posiadaną wiedzą
i umiejętnościami w danym zakresie.
Oprócz tego uzyskanie każdej sprawności przez dzieci jest warunkowane realizacją zadań określonych dla niej, co stanowi również formę ewaluacji, ponieważ dziecko musi wykonać konkretne zdania i posiąść zarówno założone wiadomości jak i umiejętności.
Zakładamy, że zaproponowane przez nas zabawy i zajęcia z dziećmi, wpłyną bardzo pozytywnie na: zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń, rozwijanie aktywności poznawczej, dostrzeżenie atrakcyjności wspólnej zabawy, uspołecznienie dzieci a w efekcie na ich właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

PLAN DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

Nazwa sprawności : "PODRÓŻNIK" / PODRÓŻNICZKA PO POLSCE"

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. "Wspomnienia z wakacji" - rozmowy na temat miejsc, w których dzieci były podczas wakacji.

2. "Bezpieczeństwo w czasie wycieczek i podróży" - rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży (zapinanie pasów, kąpanie się w wyznaczonych miejscach, nieoddalanie się od dorosłych, itp.)

3. Poznanie mapy Polski - zaznaczanie morza, gór, krainy jezior (Mazury), rzek: Wisła i Odra oraz głównych miast (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, itp.).

4. Wykonanie makiety mapy Polski z zaznaczeniem pocztówkami lub ilustracjami poznanych miast, rzek, gór, itp.

5. "Naj” miejsca w Polsce (np. największe
jezioro, najwyższe góry, najniższa depresja, najwyższy budynek, najstarsze drzewo).

6. Poznanie różnych środków lokomocji: pociąg (spacer na dworzec PKP), autobus, trolejbus, rower, samolot.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność "Podróżnik / Podróżniczka po Polsce" zaspokaja: dziecięcą ciekawość świata, daje możliwość poznania innych regionów Polski, najważniejszych miast, rzek, gór; przyczynia się do budzenia dumy ze swojego kraju - kształtowania uczuć patriotycznych.

- Ewaluacja

Makieta mapy Polski

Nazwa sprawności : "LEŚNIK"

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Pomaganie leśnej zwierzynie - zorganizowanie zbiórki kasztanów i żołędzi dla leśnych zwierząt (akcja: "Kasztan na wagę złota") - przekazanie do leśniczówki.

2. Wycieczka do lasu
• spotkanie z leśniczym, który opowie o swojej pracy;
• nauka właściwego zachowania się w lesie i poruszania się po nim;

3. Poznanie zwierząt i ptaków zamieszkujących lasy w Polsce (np. dzik, wiewiórka, niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, lis, sarna, jeleń, dzięcioł, sowa);

4. Poznanie budowy lasu (cztery warstwy: drzewa wysokie, podszyt, runo leśne, ściółka) oraz charakterystycznych dla tych warstw roślin.

5. Zorganizowanie zabawy tropiącej w lesie - rozwiązywanie zagadek i rebusów - utrwalanie wiadomości na temat lasu.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność "Leśnik" pozwala na obcowanie dzieci z przyrodą; kształtowanie rozumnego stosunku do niej; wyrabia wiele pozytywnych nawyków; rozwija zainteresowania florą i fauną.
Ponadto zajęcia z tego cyklu przyczynią się do wyrabianie właściwego stosunku dzieci do świata przyrody, nauczą zaradności i samodzielności, a także poszanowania dóbr natury i umiejętnego z nich korzystania.
- Ewaluacja

Dyplom z przekazania kasztanów i żołędzi do leśniczówki

Nazwa sprawności : KUBUŚ PUCHATEK

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Udział w zabawach rytmiczno - ruchowych: "Jadą Jada misie", "Misie dwa", "Stary Niedźwiedź", itp.

2. Słuchanie przygód: "Kubusia Puchatka i jego przyjaciół".

3. Udział w Święcie Pluszowego Misia zorganizowanego we współpracy z Biblioteką Miejską dla Dzieci - poznanie historii święta pluszowego misia

4. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych: "Misie" w szatni przedszkola.

5. "Małe co nie co Kubusia Puchatka"
• przygotowanie przekąski dla misia (wafle posmarowane miodem, ciasteczka bez pieczenia na bazie miodu) poznanie prozdrowotnych właściwości miodu;
• Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem miodu;
• Spotkanie z pszczelarzem - zapoznanie z budową ula;
• zapoznanie z opowiadaniem: "Malowany ul" - Adam Bahdaj.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność „Kubusia Puchatka” przyczynia się do poznania przyjaźni, zrozumienia jej znaczenia oraz właściwego stosunku dzieci do świata przyrody.

- Ewaluacja

Zdjęcia ze spotkania z pszczelarzem oraz udziału w święcie pluszowego misia, a także prace plastyczne

Nazwa sprawności : ŚWIĘTY MIKOŁAJ

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Poznanie legendy o św. Mikołaju.

2. Spotkanie ze Świętym Mikołajem - przygotowanie programu artystycznego z okazji tego spotkania.

3. Zorganizowanie zbiórki zabawek, materiałów plastycznych itp. dla MOPS Tychy

4. Wykonanie ozdób choinkowych lub innych świątecznych dekoracji na kiermasz bożonarodzeniowy oraz do ozdobienia sali.

5. Śpiewanie kolęd oraz piosenek o tematyce świątecznej w trakcie poranków muzycznych.

6. Przygotowanie przedstawienia Jasełkowego - zaprezentowanie go pensjonariuszom Dziennego Pobytu "WRZOS" w Tychach.

7. Udział w Uroczystej Wigilii przedszkolnej.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność „Święty Mikołaj” przyczynia się do:
• zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, tj. dobroć, bycie pomocnym, empatia poprzez przygotowywanie niespodzianek dla innych;
• radosnego przeżywania świąt;
• poznania tradycji bożonarodzeniowych: obdarowywania prezentami, kolacji wigilijnej, dzielenia się opłatkiem, itd;

- Ewaluacja

Dyplom za zorganizowanie zbiórki zabawek, materiałów plastycznych itp. dla MOPS Tychy. Zdjęcia z uroczystości.

Nazwa sprawności : PRZYJACIÓŁKA/ PRZYJACIEL ZWIERZĄT

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Odwiedzenie najbliższego sklepu zoologicznego - poznanie różnych gatunków zwierząt.

2. "Z wizytą w lecznicy dla zwierząt" - rozmowa z pracownikami na temat właściwej opieki nad zwierzętami; - poznanie pracy weterynarza.

3. Udział w zbiórkach poświęconych zwierzętom:
• "Pełna Miska dla schroniska" (dla zwierząt ze schroniska w Urbanowicach).

4. "Dokarmianie ptaków zimą" - historyjka obrazkowa - rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą; -rozpoznawanie niektórych gatunków ptaków (gil, sikorka, wróbel, wrona)

5. "Domowe Pupile" - poznanie zasad właściwego opiekowania się zwierzętami (kot, pies, rybki, ptaszki, itp.) - wyrabianie odpowiedzialności za posiadane zwierzęta; - wyrabianie uczuć empatycznych.

6. "Zwierzęta - pomocnicy" - poznanie roli niektórych zwierząt w życiu człowieka (np. koń - pomoc w przewożeniu towarów, pies - ochrona mieszkania, przewodnik dla niewidomych) - poznanie legend o zwierzętach, które uratowały ludzi (gęsi, które uratowały Rzym) oraz innych przykładów.
- Osiągnięcia / zamierzenia

„Przyjaciel zwierząt” wiąże dzieci emocjonalnie z przyrodą, wyrabia takie cechy, jak chęć niesienia pomocy słabszym; odpowiedzialność za wykonywanie podjętych obowiązków. Dostarcza sporo wiadomości z zakresu hodowli i pielęgnowania zwierząt, jednocześnie pozwala na kształtowanie właściwego do nich stosunku. Jest też okazją do kształtowania humanitarnego stosunku do bezpańskich psów i kotów.

- Ewaluacja

Dyplom za udział w akcji: "Pełna Miska dla schroniska

Nazwa sprawności : PRZYJACIÓŁKA / PRZYJACIEL BAJEK

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Założenie kącika czytelniczego (mini biblioteczka grupowa) - stworzenie okazji do przeglądania książeczek oraz podejmowania prób samodzielnego czytania.

2. "Bliskie spotkania z książką" - systematyczne wizyty w Miejskiej Bibliotece dla Dzieci - słuchanie bajek czytanych przez ciekawych ludzi związanych z Tychami (strażak, policjant, itp.)

3. "Zabierz książkę do domu... - Prowadzenie akcji bookcrossingu"

4. Udział w Akcji: "Cała Polska czyta dzieciom" - słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanych przez rodziców, zaproszonych gości, uczniów Gimnazjum nr 1 w Tychach

5. Układanie własnych bajek lub wymyślanie dalszych losów znanych bohaterów.

6. Poznanie postaci z bajek animowanych (Bolek i Lolek, Reksio) - wizyta w wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku Białej.

7. Zabawy w krainie baśni i bajek (bal przebierańców)

8. Udział w festiwalu poezji dziecięcej Jana Brzechwy organizowanym przez Przedszkole nr 11 w Tychach.

9. Quiz na temat znajomości bajek.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność „Przyjaciółka / Przyjaciel bajek” przyczynia się do:

• zapoznania dzieci z nieznanymi im dotąd opowieściami, bajkami różnych narodów;
• stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania poprzez zabawę jako podstawową formę działalności dziecka przedszkolnego;
• wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w zakresie nabywania i rozwijania zainteresowań czytelniczych;
• rozwijanie umiejętności dbania o książki oraz dokonywania samodzielnego wyboru książek wartościowych;
Poza tym: dziecko NIE siedzi stale przed telewizorem

- Ewaluacja

Dyplom za udział w festiwalu poezji dziecięcej J.Brzechwy Zdjęcia z wycieczki, biblioteki, quizu, itp.

Nazwa sprawności : ZNAWCA REGIONU

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Zapoznanie z legendą i historią miasta; wyjaśnienie nazwy miejscowości, poznanie herbu miejscowości; zapoznanie z umiejscowieniem na mapie.

2. Wycieczki i spacery po najbliższej okolicy – zapoznanie z usytuowaniem ważniejszych miejsc użyteczności publicznej, np. poczta, apteka, szpital, biblioteka, dom kultury, teatr.

3. Wycieczki piesze i środkami komunikacji miejskiej do charakterystycznych miejsc w Tychach (Jezioro Paprocańskie, Pałacyk Myśliwski, Piramida, Rynek, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny).

4. Gromadzenie ilustracji i widokówek z Tychów – materiałów do wykonania albumu „Moje rodzinne miasto”.

5. Nauka tańca: „Nie chcę cię znać”, "Dwóm tańczyć się zachciało", "Miotlorz"

6. Inscenizacja legendy: „O mądrym Skarbniku i zasypanym chodniku” w gwarze śląskiej, zabawa inscenizowana oparta na treści legendy.

7. Spotkanie z górnikiem oraz z zespołem „BIERUNIANKI”. Poznanie tradycji barbórkowych oraz świątecznych Górnego Śląska; - zapoznanie z wyglądem stroju śląskiego kobiety i mężczyzny.

8. „Wielkanoc na Śląsku” – zapoznanie ze zwyczajami ludowymi śląska / obrzędy i przesądy/-wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie przeżyć wyniesionych z domu; malowanie jajek;

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność: "Znawca Regionu" pozwala na wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej oraz poznawanie dzieł kultury.
Dziecko :
• Zna najbliższe środowisko; rozpoznaje charakterystyczne;
• Zna historię i tradycje rodzinnego miasta i regionu;
• Ma poczucie własnej tożsamości, przynależności do danej rodziny, grupy, społeczności lokalnej;
• Dostrzega specyfikę przyrodniczą i kulturową najbliższej okolicy;
• Umie odróżnić cechy charakterystyczne kultury własnego regionu, zna teksty i melodie piosenek regionalnych oraz tańców, gier, zabaw muzyczno – ruchowych, odróżnić stare i nowe przedmioty, obiekty, wytwory, rozumie gwarowe określenia związane z rodziną, życiem codziennym, zwyczajami, zajęciami ludzi;
• Potrafi wskazać na mapie Polski, rodzinny region oraz swoją miejscowość;
• Zna niektóre tradycje związane z rokiem obrzędowym regionu, swojej miejscowości;

- Ewaluacja

Album „Moje rodzinne miasto”, zdjęcia ze spotkań, spacerów i uroczystości

Nazwa sprawności : "EKOLUDEK"

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Udział w Akcji: "Dzień Ziemi" (22 kwietnia)

2. Segregacja śmieci - udział w akcjach: zbieramy makulaturę, baterie, elektrośmieci.

3. Udział w Akcjach : "Mamo - tato wolę wodę", „Sprzątanie świata”.

4. Udział w programie: "Czyste powietrze wokół nas"

5. Forum zdrowego żywienia - poznanie zasad zdrowego odżywiania się; wykonanie sałatek warzywnych i owocowych; - propagowanie jedzenia surowych warzyw i owoców.

6. Poznanie znaczenia słów: Recykling, globalne ocieplenie, dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze.

7. Założenie grządek o ogrodzie przedszkolnym (posadzenie cebuli, pomidorów, ziemniaków itp.) i systematyczne opiekowanie się nimi (wyrywanie chwastów, podlewanie, itp.). Podkreślenie znaczenia wyboru odpowiedniego miejsca do uprawy warzyw czy owoców (z dala od szosy, od dymiących kominów).
8. Międzygrupowy konkurs ekologiczny.

- Osiągnięcia / zamierzenia
Sprawność Ekoludek przyczyni się do:
• wyrobienia u przedszkolaków obserwacji i troski o środowisko oraz zachowań nie przynoszących szkody przyrodzie;
• zapoznania dzieci z otaczającym je światem,
• rozwijania w nich inwencji twórczej i pomysłowości.
• wyrobienia ekologicznych nawyków tj. segregacja śmieci, gaszenia zbędnego oświetlenia, zbierania makulatury, oszczędzania wody;
• uświadomienia potrzeby bycia ekologiem każdego dnia;
• kształtowania poczucia odpowiedzialności za zdrowie
Poza tym opiekując się roślinami, dzieci nauczą się systematyczności, odpowiedzialności za powierzoną pracę, sumienności (gdy nie podleją rośliny lub nie wyrwą chwastów, rośliny przestaną rosnąć i kwitnąć).

- Ewaluacja

Dyplomy za udział w akcji: "Mamo - tato wolę wodę", „Sprzątanie świata”, Czyste powietrze wokół nas". Fotografie założonego ogródka

Nazwa sprawności : AKTORKA / AKTOR

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Oglądanie przedstawień na terenie przedszkola (przedstawienia w wykonaniu amatorskich zespołów teatralnych oraz przygotowanych przez nauczycieli placówki); wyjścia na przedstawienia teatralne do Teatru Małego. Spotkania z aktorami po przedstawieniach - poznanie tajników sztuki aktorskiej.

2. Zwiedzanie Teatru Małego w Tychach - poznanie teatru od kulis; spotkanie z niektórymi pracownikami teatru (dźwiękowiec, oświetleniowiec, itp.).

3. Zorganizowanie przedstawienia dla kolegów, rodziców, dzieci z przedszkola oraz pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu "Wrzos" w Tychach.

4. Udział w zajęciach pantomimy z instruktorem z MDK nr 1 w Tychach.

5. Udział z przedstawieniem (pantomimą) w Przeglądzie Dorobku Młodzieżowych Domów Kultury oraz Przeglądzie Artystycznym Przedszkolaków 2017

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność „aktora” pomaga dzieciom zdobyć wiele nowych umiejętności:
• pozwala wykazać się pomysłowością, inwencją twórczą i samodzielnością;
• sprzyja pozbyciu się nieśmiałości - nabyciu pewności siebie;
• wzbogaca wiedzę;
• uczy współdziałania i współodpowiedzialności;
• daje poczucie, że przedstawienie jest efektem pracy wszystkich członków grupy;
• wzbogaca słownictwo dzieci o terminy związane z teatrem: afisz, aktor, garderoba, kostium, scena, kulisy, kurtyna, lalka teatralna, maska teatralna, kostium, pantomima, przedstawienie, widownia
Poza tym:
stanowi przygotowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym; pokazuje, jak można komunikować się za pomocą ciała, gestów, mimiki, czyli technik pozawerbalnych, które rozwijają w dzieciach empatię, wrażliwość na język ciała i jego świadomość; pokazanie wielu możliwości samorozwoju oraz sposobów spędzania twórczo i aktywnie wolnego czasu.

- Ewaluacja

Dyplomy z udziału w występach.

Nazwa sprawności : OLIMPIJCZYK

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Zwiedzanie stadionu sportowego oraz lodowiska - rozmowa z piłkarzami i hokeistami GKS Tychy. Obserwowanie sportowców podczas treningu.

2. Udział w zajęciach piłkarskich i hokejowych dla chętnych dzieci.

3. Codzienne ćwiczenia poranne.

4. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i na sali do ćwiczeń gimnastycznych - systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń w oparciu o przygotowany zestaw z zastosowaniem przyborów i przyrządów oraz metod: wyścigi rzędów, stacyjna, tor przeszkód, zabawy Klanzy, Sherborne, zabawy zuchowe – jeden nowy zestaw na miesiąc.

5. Swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem konstrukcji drewnianych do zabaw ruchowych oraz hulajnogi, rowerków, piłek, skakanek, hula - hop, itp.

6. Zabawy ruchowe naszych rodziców i dziadków - zapoznanie z zabawami podwórkowymi, np. "gra w kapsle", itp.

7. "Spartakiada Przedszkolna" - między grupowe rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka

- Osiągnięcia / zamierzenia

Sprawność "Olimpijczyk":
• Wyrabia karność, sumienność, kondycję, kształtuje właściwą postawę i nawyk ruchu - czynnego spędzania wolnego czasu;
• rozwija umiejętności motoryczne i ruchowe;
• stwarza okazję do zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu w zabawie jako podstawowej formie działalności dziecka przedszkolnego;
Ponadto dziecko:
• Odczuwa satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych;
• Wykorzystuje własną aktywność ruchową do gier i zabaw w gronie innych dzieci organizowanych przez nauczycielki lub podejmowanych z własnej inicjatywy;
• Bez obaw podejmuje twórcze zadania ruchowe; wykorzystuje własną wyobraźnię i pomysłowość w zabawach i grach ruchowych;
• Potrafi wykonywać zadania ruchowe na określony sygnał lub znak słuchowy, wzrokowy lub ruchowy;
• Potrafi skoordynować ruch z muzyką;
• Współdziała w grupie podczas różnorodnej aktywności ruchowej;
• Bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia i współdziałania;

- Ewaluacja

Scenariusze zajęć ruchowych. Zdjęcia ze spartakiady

Nazwa sprawności : MŁODA OBYWATELKA / MŁODY OBYWATEL

- Zadania do realizacji w ramach zdobywania sprawności:

1. Poznanie symboli narodowych: Flaga, Godło, Hymn

2. „Polska” – poznawanie różnorodności krajobrazu różnych regionów Polski na podstawie własnych doświadczeń dzieci oraz ilustracji i pocztówek.

3. Słuchanie legend związanych ze stolicą Polski: „Złota kaczka”, „Syrena”, „Szabla króla Zygmunta”,

4. „Warszawa – stolica Polski” – zapoznanie z historią powstania miasta Warszawy w oparciu o legendę: „Wars i Sawa”.

5. Herb Warszawy – wypełnianie konturów wydzieranką z kolorowego papieru.

6. „Stare miasto nocą” – malowanie kamieniczek białą kredą na czarnym tle lub świeczką i zamalowywanie tuszem.

7. Najładniejsze miasta w Polsce – poznawanie różnych miast Polski w oparciu o legendy: „Założenie Poznania”, „Poznańskie koziołki”, „Toruńskie pierniki”, „Studnia Trzech Braci”, „Lwy gdańskie”

8. Poznanie sylwetek znanych Polaków z różnych dziedzin życia, kultury i sztuki oraz świata nauki: Chopin, Kopernik, Konopnicka, Brzechwa, Porazińska, W. Chotomska

9. „Kocham Cię Polsko” - przeprowadzenie quizu dla rodziców i dzieci 5, 6 letnich na temat wiedzy o historii i symbolach narodowych.

- Osiągnięcia / zamierzenia

Zdobywanie sprawności Młody Obywatel/Młoda Obywatelka przyczyni się do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji narodowej oraz poznawanie dzieł kultury i historii rodzinnego kraju.
Dziecko :
• Zna charakterystyczne zabytki oraz miejsca pamięci narodowej;
• Zna historię i tradycje rodzinnego kraju;
• Ma poczucie własnej tożsamości narodowej,
• Umie odróżnić cechy charakterystyczne kultury narodowej;
• Potrafi wskazać na mapie położenie geograficzne Polski;
• Zna niektóre tradycje narodowe;

- Ewaluacja

Prace plastyczne dzieci
Scenariusz z quizu i zdjęcia

BIBLIOGRAFIA

1. B.Chwast , Elementy metodyki zuchowej w pracy z dziećmi przedszkolnymi, Kraków 2004
2. M.Wardęcki, Zuchy, Warszawa 1982
3. A.Kamiński, Książka drużynowego zuchów, Bytom 1984
4. M.Wardęcki, Zuchy, Warszawa 1982
5. E. Prędka(red.), Przewodnik dla przewodnika. Poradnik drużynowych harcerskich, WING 2001
6. J. Lamęcka-Adamek , Rozumienie pojęć przez dzieci 6-letnie a ich poziom inteligencji [w:] Nauczyciel i Szkoła 2001/
7. M. Jachimowska, Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.
8. E. Wójcik , Raz, dwa, trzy Baba – Jaga patrzy, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna „Adam,” Warszawa 2001.
9. Pląsaczek – Pląsy zuchowe i harcerskie, oprac. hm. I. Szopińska – Gmerek,
10. E. Rutkowska, Poczta Harcerska Szczecin II, Szczecin 1998.

STRONY INTERNETOWE
www.zuchy.zhp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.