X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst znowelizowany Dz U z 2003 r. nr 118, poz. 112, nr 137,
poz. 1304) Rozdział 3a,
Ustawy o systemie Oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r.

Nauczyciel kontraktowy: mgr Anastazja Fifer
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej, 64-850 Ujście
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
IX 2014r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2014r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu

• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu

• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)

cały okres stażu

• plan rozwoju zawodowego

6.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia e-konferencje, w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli,
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

• dyplom

7.
Organizowanie imprez, uroczystości, akcji
• Pasowanie na przedszkolaka
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Dzień Mamy
• Pożegnanie 6-latków
Cały okres stażu
• Scenariusze imprez, uroczystości

8.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
• wykonywanie zakresu obowiązków wynikających z powierzonych funkcji dodatkowych na dany rok szkolny
• organizacja uroczystości przedszkolnych i współorganizacja uroczystości szkolnych
• aktywny i systematyczny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
• opieka nad salą oddziału przedszkolnego (przygotowywanie gazetek, tablic informacyjnych, wystrój sali)
Cały okres stażu

• Wpis w dzienniku

• Sprawozdania śródroczne
• Plan roczny przedszkola

9.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itp.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
systematycznie w okresie całego stażu

• zbiór kart pracy, scenariuszy zajęć
• notatki, spis lektur

10.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu

V 2017 r.

VI 2017 r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową
• planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o potrzeby i umiejętności dzieci
• obserwacja i analiza możliwości dzieci: ankieta „Poznajemy przyszłego przedszkolaka”
• rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki

2.
Indywidualizacja procesów wychowawczych.
• prowadzenie diagnozy przedszkolnej i uwzględnienie jej wyników w planowaniu bieżącej pracy korekcyjno-kompensacyjnej
• współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym
• stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form w pracy z dziećmi uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania
cały okres stażu

• bieżąca dokumentacja, notatki

3.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki, adnotacje w dzienniku
• zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

4.
Współpraca z rodzicami.
• współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
• prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• rozmowy indywidualne.
• zorganizowanie kącika dla rodziców informujących
o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych.
• wystawy prac plastycznych.
• przekazywanie informacji o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole.
• włączenie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach
• organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Cały okres stażu

• Lista obecności

• Tablica ogłoszeń

• Tablica z pracami dzieci

• Wpis do dziennika

5.
Działalność w ramach pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
• organizowanie i przygotowywanie dzieci do uroczystości przedszkolnych oraz uroczystość poza przedszkolnych ,
• współtworzenie dekoracji oraz materiałów na uroczystości

cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości)
• scenariusze
• adnotacje w dzienniku
• notatki, fotografie umieszczane na stronie internetowej szkoły

6.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
• w porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, o ile zaistnieje taka potrzeba

cały okres stażu
(wg potrzeb)
• Wpis do dziennika

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy) na komputerze
• opracowanie dokumentacji przedszkolnej (np. rozkładów materiału, miesięcznych planów pracy)
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• przygotowywanie notatek z uroczystości szkolnych
• opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu

• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• karty pracy
• potwierdzenia

2.

Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

cały okres stażu
• strona internetowa (wydruki)
• zaświadczenie

3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych

cały okres stażu

• wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
• rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.
• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w codziennej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci
do poradni psychologiczno – pedagogicznej.
• współpraca i rozmowy z rodzicami

cały okres stażu
• dokumentacja podjętych działań

• dokumentacja do PPP
• programy pracy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.);
Analiza dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• planu pracy szkoły

• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie
z procedurami

cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów

• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, )
• pomoc w organizacji imprez szkolnych.
cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji

Ujście, ........................... ........................................

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

........................................
(Podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.