X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35301
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Marchewkowe zajączki do koszyczka Wielkanocnego - pieczenie Wielkanocnych zajączków - zabawy twórcze

ARKUSZ HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ NAUCZYCIELA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 99 W KATOWICACH

ROZMOWA PRZEDHOSPITACYJNA :

-Ogólna charakterystyka grupy –( poziom wiedzy i umiejętności dzieci, problemy dydaktyczno – wychowawcze, dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze):
Grupa dzieci 3/ 4 letnich o porównywalnym poziomie wiedzy adekwatnym do wieku, bez większych problemów dydaktyczno-wychowawczych . Wychowankowie przebywający pierwszy rok ze sobą, zżyci, serdeczni wobec siebie, przejawiający ciekawość wobec otaczającego ich świata, chętnie uczestniczący w różnego rodzaju aktywnościach. Troskę nauczyciela budzi rozwój społeczno-emocjonalny Aleksander W. Chłopiec uczęszcza drugi rok objęty obserwacją psychologa oraz dodatkowymi działaniami ze strony nauczyciela. Osiągnięciem dydaktyczno-wychowawczym jest przełamanie dużej nieśmiałości Dominika M. – chłopiec do II półrocza nie nawiązywał żadnego kontaktu z dziećmi i nauczycielami . Obecnie rozmawia z nauczycielami i dziećmi, chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach. Dzieci bardzo dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi, podporządkowują się zasadom współżycia w grupie, dostrzegają potrzeby innych. 4- latki potrafią pełnić dyżury- robią to bardzo chętnie.

-Otoczka dydaktyczna do zajęć :( czy nauczyciel przekazuje rodzicom wymagania edukacyjne ?) Nauczyciel informuje rodziców o zakresie i poziomie wymagań edukacyjnych wyznaczonych przez program nauczania, a ponadto przekazuje opinie na temat funkcjonowania wychowanka w społeczności przedszkolnej. Wymagania edukacyjne wobec dzieci przekazywane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców w formie comiesięcznych zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, w trakcie rozmów indywidualnych, konsultacji i zebrań z rodzicami.

-Stosowany program nauczania , umiejscowienie tematu w programie wychowania
przedszkolnego:
Treści zawarte w zajęciach są zgodne z realizowanymi treściami umiejscowionymi w przewodnim programie placówki - Program edukacji przedszkolnej wspierający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” M.Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.
-Czy realizując program wychowania przedszkolnego nauczyciel zna wymagania, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. na poziomie D I B . Nauczyciel zna wymagania, które muszą być spełnione w obszarach zawartych w &7 ust.1 MEN i w pełni uwzględnia je w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego w codziennej pracy zawodowej .

-Cele ogólne zajęcia:
- Kultywowanie tradycji świątecznych,
- Poznanie sposobu przygotowania wielkanocnych zajączków,
- Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykrawania ciasteczek
- Utrwalanie przyzwyczajeń do zachowania czystości i porządku w miejscu pracy.

-Cele szczegółowe lub operacyjne :
- Zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi.
- Zna składniki potrzebne do pieczenia zajączków, oraz sposób ich wykonania,
- Potrafi zaśpiewać piosenki związane z tematyką świąteczną;
- Dba o ład i porządek na stanowisku pracy
- Przeżywa radość ze wspólnego działania.

-Adekwatność celów operacyjnych do celów ogólnych :
Cele operacyjne mają swe odzwierciedlenie w założonych celach ogólnych, są spójne.
Przyswojona wiedza i umiejętności dzieci są adekwatne do założeń.

-Planowane formy i metody przeprowadzenia zajęć:
Formy planowane zajęć: praca zbiorowa, w małych grupach, indywidualna. Wykorzystane metody: czynna, słowna, oglądowa.

-Przewidywane formy ewaluacji zajęć ; co będzie podlegało ewaluacji ; stosowane
narzędzia i przewidywana forma prezentowania wyników ewaluacji zajęć:
- Wykonanie i ozdabianie marchewkowych zajączków,
Działania twórcze,zabawy muzyczno- ruchowe przy keyboardzie, potwierdzające nabycie wiedzy i ukazujące twórcze myślenie dziecka.

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

1. Przebieg zajęć ( organizacja, tempo, wprowadzenie, część zasadnicza, zakończenie I ich modyfikacje w stosunku do konspektu ... ) :
Przebieg zajęć zgodny z konspektem, w odpowiednim dla dzieci tempie.
2. Cele zajęć :
-Czy nauczyciel uświadomił dzieciom cele zajęć ? :
Nauczyciel na początku zajęć poinformował dzieci co będzie się działo na zajęciach, zaciekawił tematem i prosił o zaangażowanie w proponowane działania
-W jakim stopniu zostały zrealizowane cele ? :
Założone cele zostały w pełni zrealizowane.
-Sposób sprawdzania osiągnięcia założonych celów :
Osiągnięcie założonych celów sprawdzono w trakcie trwania zajęcia poprzez twórcze działanie- samodzielne wykonanie Wielkanocnych zajączków, zabawy muzyczno- ruchowe oraz ozdabianie.
-Dopasowanie celów do możliwości dzieci:
Cele zostały zbudowane na bazie dotychczasowej wiedzy i umiejętności dzieci w oparciu o wiedzę na temat możliwości psychofizycznych dzieci w określonym wieku.
-Formy sprawdzania osiągania założonych celów ( w trakcie zajęć i na ich zakończenie):
Rozmowa połączona z działaniem praktycznym, umiejętność zastosowania nabytej, czy utrwalonej wiedzy w praktycznym działaniu, w formie pracy twórczej.

3. Poprawność merytoryczna i metodyczna zajęć :
- Właściwy dobór materiału do tematyki zajęć i tygodniowego rozkładu planu miesięcznego :
Dobór materiału zgodny z założeniami tygodniowego rozkładu planu pracy oraz celami ogólnymi.
-Merytoryczna poprawność przekazywanych treści :
Przekazywane treści zgodne merytorycznie z zasadami kształcenia: przystępności, stopniowania trudności, bliskości, doświadczenia i systematyczności.
-Sposób prezentowania nowych treści ( tj. czy nauczyciel ma świadomość, że prawidłowy rozwój myślenia, postępujący wraz z rozwojem mowy, spostrzegania, wyobraźni i pamięci, opiera się w wieku przedszkolnym przede wszystkim na własnej działalności dziecka, dzięki której gromadzi ono zasób doświadczeń, wyobrażeń i pojęć, ćwiczy procesy myślenia na konkretnym materiale )
Nauczyciel stosuje metody aktywizujące, wielozmysłowe poznawanie świata, inspiruje zabawy rozwijające wyobraźnię, umożliwiające twórczą aktywność samodzielne rozwiązanie problemu, osiągnięcie sukcesu.
-Zastosowane środki dydaktyczne , zasadność i umiejętność ich stosowania :
Środki dydaktyczne zastosowane zostały w sposób zasadny, dostosowane zarówno do treści zajęć, jak również możliwości dzieci, pobudziły ich ciekawość, aktywność i zaangażowanie.
-Zgodność celów zajęć z programem wychowania przedszkolnego :
Cele zajęć zgodne z programem wychowania przedszkolnego.
-Trafność doboru metod i form pracy z dziećmi :
O trafności doboru metod i form zajęć może świadczyć zainteresowanie i zaangażowanie dzieci treścią zajęć oraz efekt w postaci pracy twórczej.
-Dostosowanie tempa pracy do możliwości dzieci :
Tempo pracy dostosowane do wiedzy i indywidualnych możliwości poznawczych każdego dziecka.
-Stosowanie różnorodnych metod i form pracy :
Nauczyciel poszukuje i wykorzystuje metody i formy pracy, które w optymalny sposób budzą zaciekawienie tematem, motywują dzieci do działania, poszukiwania i rozwiązywania problemów zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju dziecka. Nauczyciel wykorzystuje swoje umiejętności – grę na keybordzie, co dodatkowo pozytywnie wpływa na jakość zabaw muzyczno – ruchowych, poprzez kontakt dzieci z muzyką na żywo.
-Stosowanie indywidualizacji nauczania :
Indywidualny sposób przekazywania i egzekwowania przekazanych treści umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu. Sposoby utrwalania treści zajęć i ich podsumowania ( analiza zapisów tygodniowych w dzienniku zajęć ) Treści zajęć utrwalane są podczas tygodniowych zajęć programowych, zabaw dydaktycznych, tematycznych, gier i zabaw dowolnych. Temat podsumowujący poznane treści kończy tematykę tygodnia.
-Prawidłowość właściwego wykorzystania czasu zajęć :
Zgodnie z założonym czasem trwania jednostki zajęcia, mając na uwadze
pełną aktywność dzieci bądź jej wygasanie.
-Zastosowanie ewaluacji zajęć w fazie wstępnej , bieżącej i końcowej :
Ewaluacja następowała w naturalny sposób w każdym z ogniw zajęcia.

4. Kontrola i ocena osiągnięć dzieci :
-Kontrolowanie na bieżąco procesu kształcenia :
Monitorowanie osiągania celów szczegółowych, ocena słowna, informacja zwrotna kierowana do dzieci .
-Przebieg oceniania :
Ocena postępów dzieci przebiega w ramach informacji zwrotnej kierowanej do dzieci: pochwały, nagrody słownej bezpośredni i konkretnie odnoszącej się do pracy wykonanej przez dziecko.
-Prawidłowość oceny wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez dziecko :
Dziecko traktowane w sposób podmiotowy, każdy wysiłek włożony w pracę zauważony i nagrodzony indywidualną pochwałą.
-Stosowane formy i sposoby informowania rodziców o osiąganych wynikach i ocenach postępów dzieci:
Nauczyciel systematycznie diagnozuje dzieci we wszystkich obszarach rozwoju, gromadzi dokumentację z tego zakresu oraz informuje rodziców o poczynionych obserwacjach podczas indywidualnych konsultacji , grupowych zebrań z rodzicami, zajęć otwartych, doraźnie - gdy wymaga tego sytuacja.

5. Relacje interpersonalne :
-Sposoby traktowania dzieci , klimat panujący w grupie :
Nauczyciel podejmuje działania gwarantujące dzieciom opiekę, bezpieczeństwo w przedszkolu i w czasie wyjść poza budynek przedszkola. Tworzy własne plany działań mające na celu adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym.
-Środki i sposoby motywowania dzieci do efektywnego słuchania i wykonywania poleceń :
Stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi wdrażające do efektywnego słuchania i wykonywania poleceń : wspiera, zachęca, chwali, stwarza ciekawe sytuacje dydaktyczne, budzi ciekawość świata.
-Komunikowanie się z dziećmi ( rzeczowość wypowiedzi , otwartość , umiejętność słuchania dzieci i ich obserwowania ) :
Komunikuje się z dziećmi w sposób jasny, otwarty, zrozumiały. Słucha uważnie każdego dziecka, wyraża w ten sposób szacunek do niego. Rozpoznaje poprzez obserwację możliwości dzieci oraz ich potrzeby.
 Zaangażowanie się w prowadzenie zajęć ( postawa nauczyciela , np. praca z grupą, dzieckiem trudnym, mało aktywnym ... )
Stosuje innowacyjne formy integracji, mobilizuje dzieci do działania, podejmuje skuteczne próby wywołania pozytywnych zmian w sytuacjach trudnych. Angażuje dzieci mało aktywne do działania oraz do prac na rzecz grupy.

6. Organizacja zajęć :
-Zgodność rozpoczęcia i zakończenia zajęć i zabaw z ramowym rozkładem dnia: Wszystkie podejmowane przez nauczyciela działania są zgodne z ramowym rozkładem dnia.
-Monitorowanie czasowej realizacji podstawy programowej w ujęciu dniowym lub tygodniowym ( 1/5 zajęcia dydaktyczne, 1/5 zabawy dowolne, 1/5 pobyt na świeżym powietrzu, 2/5 do dyspozycji nauczyciela): Realizacja podstawy programowej uwidoczniona jest w planowaniu.
-Uwzględnienie higieny czasu pobytu dzieci w przedszkolu :
Nauczyciel realizuje czas pobytu w przedszkolu z uwzględnieniem zalecanych proporcji poszczególnych form aktywności dzieci: zabawy aktywizujące, zabawy relaksujące, wypoczynek. Nauczyciel dostosowuje rodzaj aktywności do możliwości psychofizycznych dzieci.
-Zachowanie zasad BHP podczas zajęć I zabaw :
Nauczyciel zna, stosuje i przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny podczas zabaw i zajęć w przedszkolu jak i poza nim. Potrafi przewidzieć niebezpieczeństwo i wyeliminować je.
-Zachowanie ładu i porządku w czasie zajęć, zabaw i po ich zakończeniu :
Nauczyciel w sposób przemyślany organizuje poszczególne aktywności dzieci, co sprzyja utrzymaniu ładu i porządku w czasie zajęć, zabaw oraz po ich zakończeniu.

7. Charakterystyka nauczyciela :
-Kultura pracy , kultura osobista , poprawność językowa :
Dba o kulturę i poprawność językową, cieszy się autorytetem w środowisku przedszkolnym i poza nim. Swą postawą zawodowo-etyczną wpływa na postawy innych. Posiada bardzo dobrą opinię wśród rodziców, wychowanków i absolwentów.
-Umiejętność utrzymywania dyscypliny współgrająca ze swobodną aktywnością dzieci :
Prawidłowo organizuje zajęcia i zabawy dla dzieci, wykorzystuje ciekawe formy zajęć, tworzy przyjazny klimat. Nie ma problemów z utrzymaniem dyscypliny.

8. Warsztat pracy nauczyciela :
-Opracowanie miesięcznych planów pracy wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego : Wzorowo opracowuje miesięczne plany pracy wynikające z realizacji obowiązującego w placówce programu oraz programów wewnątrzprzedszkolnych.
-Podnoszenie kwalifikacji merytoryczno – metodycznych ; sposób , forma : Nauczyciel aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe zgodnie z przyjętym planem rozwoju i koncepcją pracy . Ukończył liczne formy doskonalenia zawodowego w postaci kursów, konferencji i warsztatów szkoleniowych. Systematycznie wykorzystuje technikę komputerową i informacyjną. Aktywnie uczestniczy w WDN i radach pedagogicznych.
-Korzystanie z biblioteki I płytoteki przedszkolnej ( zeszyt wypożyczeń ) :
Korzysta z zasobów biblioteki i płytoteki przedszkolnej.
Rozwija i doskonali własne umiejętności poszukuje nowych rozwiązań, uatrakcyjnia zajęcia.
-Dbałość o istniejące i pozyskiwanie nowego wyposażenia do sali zajęć dzieci:
Dba i włącza dzieci do dbałości o sprzęt wyposażający sale przedszkolne. Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym pozyskując w ramach sponsoringu wyposażenie do sal w formie zabawek, gier, książek, strojów dla dzieci, pomocy dydaktycznych, sadzonek drzew, nasion i sadzonek kwiatów.
-Ocena pracy nad rozwijaniem uzdolnień dzieci ( koła zainteresowań , konkursy );
Inspiruje i motywuje dzieci do osiągania sukcesów poprzez kształcenie u dzieci postawy badawczej, rozwijanie ciekawości świata, uczestnictwo w kołach zainteresowań (koło plastyczne „Tęczą malowane”) udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, ekologicznych.
-Sposób prowadzenia dokumentacji pedagogicznej :
- dziennik zajęć – systematycznie prowadzi dzienny zapis w dzienniku , zgodnie z przepisami
- konspekty i scenariusze zajęć sporządzane terminowo, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego
- zajęcia otwarte prowadzone 4 razy na semestr zgodnie z harmonogramem
- uroczystości z udziałem rodziców przygotowywane i prowadzone wzorowo
- arkusze obserwacji prowadzone na bieżąco wg ustalonego klucza w sposób dokładny i rzetelny, poprawna interpretacja uzyskanych informacji
- prace dzieci ( ilość prac w teczkach indywidualnych i ich zgodność z wpisami zajęć plastycznych w dzienniku zajęć ) : prace plastyczne dzieci zgodne z tematyką oraz zapisami w dzienniku.

-Zaangażowanie się w prace WDN ,wkład w realizację ogólnopolskich programów
Nauczyciel silnie zaangażowany w programy realizowane w przedszkolu. Jest pomysłodawcą i wykonawcą działań podejmowanych w ramach w/w programów (najpierw podjęcie szkoleń w w/w zakresie, następnie opracowanie planu działań i czuwanie nad jego realizacją, opracowywanie montaży słowno – muzycznych, stanowiących atrakcję dla realizacji podejmowanych działań.
-Formy i opis współpracy z rodzicami ( przygotowanie się do zebrań , pedagogizacja rodziców , sposoby przedstawiania osiągnięć , umiejętności i wiedzy dzieci, odbywających się poza uroczystościami przedszkolnymi ) ;
Nauczyciel utrzymuje systematyczne kontakty z rodzicami prowadząc zebrania oraz pedagogizację. Chętnie udziela fachowej pomocy, prowadzi rozmowy indywidualne i comiesięczne konsultacje. Systematycznie włącza rodziców w sprawy grupy i przedszkola. Dzięki udziałowi w zajęciach otwartych, różnych akcjach proekologicznych, konkursach i przeglądach muzycznych rodzice zostają zapoznani z poziomem wiedzy i umiejętności swoich dzieci oraz ich funkcjonowaniem w grupie.

9. Zalecenia pohospitacyjne :bez zaleceń
10. Uwagi nauczyciela :
Zamierzone cele zajęć zostały zrealizowane .Dzieci wykazują się dużą aktywnością, są chętne do podejmowania działań twórczych, do odkrywania czegoś nowego, chętnie opowiadają, śpiewają- zainteresowane zabawą. Widoczna samodzielna praca- doprowadzona do końca.

Lidia Badura

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.