X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35210
Dział: Gimnazjum

Regulamin konkursu matematyczno-przyrodniczego dla uczniów klas VI szkół podstawowych

I CELE KONKURSU

1.Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych;
2.Popularyzowanie matematyki oraz przyrody wśród uczniów szkół podstawowych;
3.Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
4.Wyłowienia talentów, uczniów szczególnie uzdolnionych;
5.Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematyczno - przyrodniczej przy rozwiązywaniu problemów;
6.Wdrażanie do logicznego myślenia;
7.Przygotowanie do udziału w konkursach z przedmiotów ścisłych;

II ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

•Zadania organizatora konkursu

1.Przygotowanie zadań na etap szkolny i finał;
2.Przygotowanie organizacyjne konkursu;
3.Pozyskanie sponsorów;
4.Zagospodarowanie uczestnikom przerwy w konkursie;

•Skład Komisji Konkursowej

organizatorzy konkursu oraz nauczyciele ze szkół podstawowych;

III UWAGI OGÓLNE

1.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VI szkół podstawowych, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi;
2.Eliminacje Konkursu są dwuetapowe :
I etap – eliminacje szkolne (kwiecień)
II etap – finał (maj)
3.I etap odbywa się w macierzystej szkole, finał odbywa się w Gimnazjum;
4.Dokumentację związaną z Konkursem (protokoły, listę laureatów) przechowuje się w Gimnazjum do końca roku szkolnego;
5.Informacje o Konkursie otrzymują Dyrektorzy szkół w marcu każdego roku z podanymi datami I i II etapu Konkursu;
6.Zadania na I etap szkoły otrzymują tydzień przed wyznaczonym terminem wraz z protokołem oraz kryteriami zakwalifikowania do II etapu;
7.Etap szkolny organizuje Szkolna Komisja, która przeprowadza eliminacje i kwalifikacje do etapu finałowego;
8.Jeżeli ze szkoły nie ma uczniów, którzy uzyskaliby potrzebną liczbę punktów do zakwalifikowania się do finału, to do finału może przejść dwóch uczniów z największą liczbą punktów;
9.Na finał uczniowie przychodzą ze swoimi nauczycielami matematyki lub przyrody. Każdą szkołę podstawową reprezentuje jeden nauczyciel. Uczeń bez nauczyciela nie może przystąpić do finału Konkursu;
10.W finale zadania sprawdzane są przez obecnych nauczycieli, którzy tworzą Komisję Konkursową;

ETAP I – SZKOLNY

Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona przynajmniej z dwóch osób, powołana przez dyrektora szkoły. Czas trwania etapu szkolnego to 90 minut. Uczniowie rozwiązują test składający się z dwudziestu zadań zamkniętych . Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań. W jednej ławce może siedzieć jeden uczeń. We wszystkich szkołach eliminacje odbywają się w wyznaczonym przez organizatora terminie. Do finału kwalifikuje się uczeń, który uzyskał minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Szkolna Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji i wraz z listą osób zakwalifikowanych do finału dostarcza w ciągu tygodnia do siedziby organizatora.

ETAP II – FINAŁ

Finał odbywa się w siedzibie organizatora. Czas trwania finału to 90 minut. Uczniowie rozwiązują test składający się z piętnastu zadań otwartych. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań. W jednej ławce może siedzieć tylko jeden uczeń. Suma punktów uzyskanych przez ucznia za rozwiązanie zadań finałowych stanowi o zajęciu kolejnych miejsc w konkursie.

Po rozwiązaniu zadań uczniowie mają około godziny przerwy, którą zagospodarowuje organizator. W tym czasie utworzona Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów.

Dla zwycięzców konkursu – trzy pierwsze miejsca – przewidziane są nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.