X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35175
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dorota Łubisz
nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia specyfikę i potrzeby przedszkola. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz propagowaniu bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o następujące akty prawne:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26. 01. 1982 r. (rozdział 3a – awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• oraz założenia Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i współpracowników.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2014

2.
Organizacja warsztatu pracy
• Organizowanie i planowanie miesięcznej pracy z grupą.

• Opracowywanie scenariuszy i materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi.

Na bieżąco

Na bieżąco

3.
Obserwacja i analiza dziecka.
• Zebranie informacji według przygotowanych narzędzi badawczych.

Cały okres stażu

4.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych oraz poszukiwanie nowości wydawniczych.
Cały okres stażu

5.
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.

• Zajęcia i zabawy z dziećmi, zajęcia otwarte dla rodziców. Cały okres stażu

6.
Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego. • Realizowanie treści projektu „Ekologia mieszczucha”. 2014/2015

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komunikacyjnej i informacyjnej. • Udział w życiu portali edukacyjnych.

• Opracowanie przy użyciu techniki komputerowej różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji, podziękowań, dyplomów.

• Przygotowanie scenariuszy, konspektów oraz pomocy dydaktycznych przy użyciu internatu i komputera.

• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.

• Opracowanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie realizacji programu ekologicznego. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.

• Przygotowywanie artykułów na stronę internetową przedszkola.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady

Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
• Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości w obecności nauczycieli przedszkola.

Cały okres stażu

3.
Przekazywanie i udostępnianie wiedzy nauczycielom w przygotowaniu oraz prowadzeniu uroczystości przedszkolnych i zajęć.

• Udostępnianie materiałów zgromadzonych na kursach i warsztatach.
Cały okres stażu

4.
Pełnieni funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
• Udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielowi, obserwacja zajęć oraz uroczystości prowadzonych przez nauczyciela oraz w jego obecności.
2014/2015
2015/2016

5.
Przygotowywanie artykułów i referatów dla rodziców.
• Opracowanie artykułów i referatów dla rodziców, wywieszanie ciekawych artykułów na tablicy informacyjnej.

Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Realizacja opracowanego programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”.

Realizacja programu.
Cały okres stażu

2.
Realizacja Programu Prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.
Realizacja programu Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Cały okres stażu

3.
Wdrożenie ogólnopolskiego projektu „Ekologia mieszczucha”.

Realizacja projektu Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
2014/2015

4.
Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji przyrodniczej
Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i realizacja programu we wszystkich grupach wiekowych.

Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z rodzicami.
• Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.
• Zaproszenie rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Cały okres stażu

2.
Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
• Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami - udział dzieci w różnych konkursach.
Cały okres stażu

3.
Współpraca z Biblioteką Publiczną
• Poznanie pracy bibliotekarza
• Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
• Udział w kompanii ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cały okres stażu

4.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Łasku.
• Zorganizowanie spotkania z policjantem, zajęcia w terenie, wycieczki.

Cały okres stażu

5.
Współpraca ze Państwową Strażą Pożarną w Łasku.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Cały okres stażu

6.
Współpraca ze Strażą Ochrony Kolei w Łodzi.
• Zajęcia dydaktyczne z udziałem pracowników Straży Ochrony Kolei.

2014/2015

7.
Współpraca z logopedą przedszkolnym.
• Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.
Udział w konkursach organizowanych na terenie gminy Łask.
• Udział dzieci w konkursach, rozwijanie zainteresowań dzieci.
Cały okres stażu

2.
Przygotowywanie dzieci do konkursów na terenie całej Polski.
• Udział dzieci w konkursach, promowanie przedszkola.
Cały okres stażu

3.
Nawiązanie współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.
• Pozyskanie pomocy do zajęć realizowanych w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”.
2014/2015

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły , której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych.
• Stała obserwacja dzieci. Poznanie środowiska domowego dzieci,
• Zdiagnozowanie problemu.
• Obserwacja, wywiad.
• Podjęcie działań naprawczych.
• Wdrożenie oddziaływa.
Cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.