X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35124
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowaneo

§ 8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO.

Formy realizacji:

- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Plan rozwoju zawodowego.

Termin- IX 2014 r.

Dowody realizacji:

-Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
-Plan rozwoju zawodowego.

2. DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY.

Formy realizacji:

- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
- Pogłębienie wiedzy pedagogicznej poprzez fachowej literatury.
-Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Termin- okres stażu

Dowody realizacji:

- Zaświadczenia, materiały metodyczne.
- Wykaz literatury.

3. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI AUTORSKIEO PROJEKTOWANIA WŁASNYCH DZIAŁAŃ.

Formy realizacji:

- Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego,, spotkanie przy choince”.
- Opracowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu plastycznego ,,Moja kraina ekologiczna”.
- Opracowanie i wdrożenie gminnego konkursu recytatorskiego związanego z tematyką ekologiczną ,,Ekologiczny wierszokleta”.
- Przygotowanie i przeprowadzenie ,,Przedszkolnego pikniku rodzinnego na sportowo”.

Termin- 2015,2016

Dowody realizacji:

- Projekt, scenariusze zajęć, wytwory prac dziecięcych , inscenizacja.
- Regulamin konkursu, zaproszenia , zdjęcia do kroniki, promocja na szkolnej stronie.

4. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ZACHĘCANIE RODZICOW DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU PRZEDSZKOLA.

Formy realizacji:

- Prowadzenie kącika gazetki ściennej dla rodziców,, Czego uczę się w przedszkolu” oraz dbanie o estetyczny wygląd przedszkola.
- Prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

Termin: okres stażu

Dowody realizacji:

-Sprawozdania, zdjęcia , scenariusze.

§ 8 ust.2. pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:

-Przykłady zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia.
-Wykorzystanie komputera do opracowania dokumentów szkolnych, przedszkolnych.
- Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno- wychowawczej i w życiu codziennym.
-Uaktualnienie strony przedszkolnej, zamieszczenie informacji dla rodziców.

Termin: okres stażu

Dowody realizacji:

- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
- adres strony.

§ 8 ust.2. pkt.3

Umiejętność dzielenia się swoja wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla rodziców w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI.

- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN.
- Dzielenie się zdobytą wiedzą na różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Wygłoszenie referatu.
- Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych na terenie placówki.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców.

Termin:

- okres stażu
-raz w roku szkolnym
według kalendarza imprez
-1 raz w semestrze

Dowody realizacji:

- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
- Lista uczestników, scenariusze, opinie, wnioski.
- Zdjęcia, notatka w prasie, strona internetowa przedszkola.
- Teksty referatów.

2. Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.

- Opublikowanie portalu internetowym ,,Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy, referatow.

Termin:

- rok szkolny 2014-2015

Dowody realizacji:
- publikacja w Internecie.

§ 8 ust.2. pkt.3

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. OPRACOWANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH.

Formy realizacji:

- Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu,, Jestem wesołym przedszkolakiem”

- Opracowanie i wdrożenie programu ekologicznego dla dzieci z oddzialu przedszkolnego.

Termin: 2014-2015

Dowody realizacji:

- Program działań, ewaluacja.

§ 8 ust.2. pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. AKTYWNE WSPIERANIE DZIECI W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU I GMINIE.

Formy realizacji:

1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych i innych.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji:

- Potwierdzenie, dyplomy uczestnictwa, nagrody.

2. ROZWIJANIE U DZIECI ZAINTERESOWAŃ LITERATURĄ DZIECIĘCĄ.

Formy realizacji:

- Czytanie bajek przez nauczycieli, rodziców, gości zaproszonych.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji:

- Zdjęcia.

3. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM I REGIONEM.

Formy realizacji:

- Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych społecznych oraz do kina, teatru oraz Izby Regionalnej w Myślakowicach.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji:

- Karty wycieczek, zdjęcia, promocja w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

§ 8 ust.2. pkt.4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ZACHĘCANIE RODZICÓW DO AKTYWNEGO UDZIALU W ZYCIU PRZEDSZKOLA.

Formy realizacji:

- Plan współpracy z rodzicami, uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych.
- Pedagogizacja rodziców.

Termin: zgodnie z planem współpracy z rodzicami.

Dowody realizacji:

-Scenariusze, lista obecności, arkusze ewaluacji zajęć.

2. WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI.

Formy realizacji:

- Współpraca z Policją, Strażą pożarną, Biblioteką Publiczna, Pielęgniarką.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji;

- Scenariusz wspólnych spotkań, wzmianka w gazetce lokalnej.

§ 8 ust.2. pkt.4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. PROMOCJA PLACÓWKI W ŚRODOWISKU.

Formy realizacji:

- Organizacja I uczestnictwo w gminnych konkursach plastycznych.

2. PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PROMUJĄCYCH PRZEDSZKOLE.

Formy realizacji:

-Umieszczenie artykułów w gazecie lokalnej.

3. OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ.

Formy realizacji:

- Podziękowania, dyplomy, nagrody.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji;

- Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia,

§ 8 ust.2. pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

Formy realizacji:

- Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Termin: okres stażu.

Dowody realizacji;

- Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.