X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35114
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

KARTA INFORMACYJNA

1. Imię i nazwisko : mgr Karina Słupik
2. Kwalifikacje: magister pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami logopedii, wychowanie przedszkolne.
3. Miejsce pracy: Przedszkole Nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach.
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
6. Zatwierdzenie planu do realizacji przez dyrektora :...............................

Akty prawne:
- Art. 9 g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97. Poz.674, z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 26 marca 2013 r, poz.393)

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami. VIII/IX 2014

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN . Okres stażu

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola. IX 2014 r. Plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. • Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów. IX 2014 r. Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Przygotowanie „biblioteczki nauczyciela wychowawcy”.

• Pozyskiwanie pozycji książkowych oraz multimedialnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Okres stażu

Zbiór literatury pedagogicznej.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka.

• Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową. Okres stażu
Dzienniki, karty obserwacji, scenariusze.
Praca w Zespole do spraw ewaluacji.

( to co dla Bożeny)
• Zbieranie materiałów Okres stażu
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
własnymi zainteresowaniami oraz
potrzebami przedszkola.
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

• Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu Dziennik lektur

Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. • Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Zorganizowanie spotkań z logopedą,
psychologiem.
Okres stażu
Scenariusze Zebrań z Rodzicami.
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców. • Spotkania integracyjne rodzic – dziecko- nauczyciel.
Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.
Współprowadzenie Teatru Rodziców. • Opracowanie scenariuszy przedstawień teatralnych.
III 2015 , III 2016 Dokumentacja przedstawień wraz ze scenariuszami, zdjęcia.
• Organizacja premiery przedstawień.
VI 2015, VI 2016
Prowadzenie kącika fotograficznego dla rodziców „Z życia przedszkola”. • Umieszczanie zdjęć z imprez organizowanych w przedszkolu jak i poza placówką.
Okres stażu Tablica z fotografiami przedstawiającymi życie przedszkolaków.
Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców. • Redagowanie i umieszczanie artykułów dla rodziców.

Okres stażu Artykuły.
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami. • Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja. VIII 2015 r., VIII 2016 r. Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, list dzieci, ankiet, kart pracy.
Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Okres stażu
Opis wykorzystania, materiały.
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych. Okres stażu Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.
• Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.
Okres stażu Dyplomy.
• Opracowywanie komputerowe gazetki grupowej dla rodziców.
Okres stażu Materiały do gazetki.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Praca na rzecz rady pedagogicznej. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej. Okres stażu
Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektorki.
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć. Okres stażu
Scenariusze zajęć.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.
Okres stażu Notatki z obserwacji z zajęć.
• Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
W miarę potrzeb. Scenariusze. Potwierdzenia innych nauczycieli.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o awans zawodowy.
• Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
IX 2011 – V 2014
Scenariusze zajęć. Harmonogram prowadzonych zajęć. Sprawozdanie potwierdzone przez dyrektorkę.
• Hospitacja zajęć przeprowadzonych przez stażystkę (nauczyciela kontraktowego).
2x w roku szkolnym
• Wspólne omawianie przeprowadzonych zajęć.
2x w roku szkolnym
• Wspieranie i pomoc w pracy, wskazanie źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych.
IX 2011 – V 2014

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opracowanie i wdrożenie autorskiego program o tematyce ekologicznej pt. „
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
I - IV 2016 Własny program autorski zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.
• Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
IV 2016
Opracowanie planu współpracy z rodzicami. • Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań. Włączenie rodziców do realizacji zadań planu pracy przedszkola.
Wg potrzeb Harmonogram.
Praca w Komisji do nagród . • Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji .
• Protokółowanie zebrań. Okres stażu Zeszyt z protokółami.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami. • Nawiązanie współpracy z policją, Wydziałem Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Żorach ,biblioteką, Ośrodkiem Zdrowia, „Alfa-Med”.
Okres stażu Zdjęcia z wizyt.
• Udział w warsztatach szkoleniowych .
Okres stażu Zaświadczenia.
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką. • Opracowanie planu spotkań.

Okres stażu Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia, harmonogram spotkań.

• Przygotowanie wystawki prac dzieci.

Okres stażu
Organizowanie i współorganizowanie konkursów międzyprzedszkolnych. • Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych.
Okres stażu Scenariusze, regulaminy, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla sponsorów, materiały zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, zdjęcia.
• Przygotowanie międzyprzedszkolnego konkursu o tematyce ekologicznej celem promowania wśród dzieci świadomości proekologicznej.
Okres stażu
• Promocja placówki- zamieszczenie listy laureatów i przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.
Okres stażu
Organizowanie zajęć dodatkowych w ramach rozwoju talentów dzieci. • Prowadzenie dodatkowych zajęć muzyczno-tanecznych.
Okres stażu Sprawozdanie z realizacji.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. • Zorganizowanie spotkań z , policjantem, strażakiem, pielęgniarką.
Okres stażu Zdjęcia z gośćmi.
Organizowanie wycieczek wyjazdów do kina, teatru, itp.
• Łączenie wycieczek z udziałem w imprezach kulturalnych itp. Okres stażu Karty wycieczek, scenariusze, zdjęcia.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Pożegnanie przedszkola.
• Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. Okres stażu Publikacja na stronie internetowej.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
• Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.

Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.
Podziękowania od rodziców oraz uzyskanie nagród dyrektora.

• Integrowanie i pobudzanie dzieci do działania. Uczenie zdrowej rywalizacji oraz wspieranie i rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka. Okres stażu Plany miesięczne, scenariusze imprez, dyplomy i zaświadczenia.

§ 8 ust 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin
realizacji

Sposób
Dokumentowania

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. • Zdobywanie wiedzy poprzez studiowanie literatury oraz udział w warsztatach, a następnie zastosowanie jej w praktyce.
• Praca z dzieckiem zdolnym.
• Analiza przypadku dziecka mającego trudności w osiągnieciu dojrzałości szkolnej. Okres stażu Opis i analiza poszczególnych przypadków, potwierdzenie wykonania

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.