X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35109

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 01.09.2014 roku do 31.05.2017 roku

mgr Anna Dolman - Dyna

nauczyciel języka angielskiego

w Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku

(zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)
Czynności organizacyjne.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.

3.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

IX 2014

IX 2014

Cały okres stażu

V-VI 2017

wniosek

plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie

ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. • Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach.
• Pomoc w przygotowaniu do konkursów.
• Organizacja konkursów.
• Praca w komisjach szkolnych.
• Opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencyjnych. cały staż potwierdzenie,
protokoły z konkursów,
analiza
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych (podręczniki, słowniki, nagrania audio, video, linki internetowe, pomoce dydaktyczne).
• Obserwowanie zajęć innych nauczycieli. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. cały staż zaświadczenia,
arkusze obserwacji
3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody. • Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
• Stosowanie elementów oceniania kształtującego podczas zajęć.
• Wykorzystanie TIK na lekcjach.
• Zastosowanie metody projektu dla zachęcenia uczniów do nauki języka angielskiego.
• Systematyczne doposażenie pracowni językowej (plakaty, tablice poglądowe, książki, kasety, płyty) jako efekt współpracy z wydawnictwami.
• Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego. cały staż materiały, przykładowy scenariusz, spis pomocy literatury
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. • Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
• Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z dydaktycznej jak i wychowawczej. cały staż spis lektur
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. • Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
• Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych do opracowywania dokumentów cały staż konspekt lekcji, pomoce, przykłady wykorzystania w pracy, potwierdzenie dyrektora
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. • Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły (w ramach zespołu języków obcych) i innych szkół.
• Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.
• Współpraca z rodzicami. cały staż konspekt, potwierdzenie
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. • Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, pomocy dydaktycznych. cały staż potwierdzenie, adres strony
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. • Współpraca przy opracowaniu planu pracy zespołu języków obcych. cały staż
plan pracy.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. • Zachęcanie uczniów do brania udziału w różnych konkursach językowych.
• Organizowanie konkursów językowych.
• Zorganizowanie imprez związanych z kulturą krajów angielskojęzycznych. cały staż

potwierdzenie
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. • Prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce.
• Prowadzenie zajęć dla uczniów chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.
cały staż
w/g potrzeb
potwierdzenie
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. • Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
• Pomoc w prowadzeniu samorządu szkolnego. wg kalendarza uroczystości szkolnych scenariusze imprez
potwierdzenia
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym cały staż opis działań,
dziennik lekcyjny
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów. • Rozwiązywanie trudnych przypadków wychowawczych okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami opis przypadku

Opracowała:
Anna Dolman-Dyna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.