X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34996
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Marta W.
Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 2 w Humniskach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2017 r.
Opiekun stażu: Małgorzata K.
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

cały okres stażu
plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Ustalenie terminów prowadzenia zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

3.
Współpraca z dyrektorem i innymi nauczycielami.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć innych nauczycieli.

wrzesień 2014

wg potrzeb
wniosek

scenariusz zajęć

4.
Publikacja własnych prac.
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli) i sprawozdań z jego realizacji.

w okresie stażu

adres strony internetowej

5.
Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich;
Udział w Radach Szkoleniowych, dzielenie się materiałami ze szkoleń oraz zdobytą wiedzą;
Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole;
Opracowywanie pomocy dydaktycznych;
Organizowanie konkursów.

w okresie stażu
scenariusze zajęć
scenariusze imprez, zebrań
notatki ze spotkań
6.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego, kartowego, zajęć indywidualnych, prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej, rejestru książek;
Dokonanie inwentaryzacji zasobów biblioteki szkolnej.

Okres stażu

grudzień 2014
zapisy w dziennikach

sprawozdanie, arkusze
7.
Współuczestniczenie
w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego, historii.

Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Współpraca z innymi nauczycielami.

Wzbogacanie warsztatu pracy.

okres stażu sprawozdania

8.
Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, Radach Szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli;
Udział w formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności;
Udział w szkoleniu związanym z procedurą awansu zawodowego;
Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji szkolnej na dany rok szkolny;
Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć, plany pracy);
Realizacja programu Klub Bezpiecznego Puchatka, Mam kota na punkcie mleka oraz innych dostępnych programów promujących bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia.

według potrzeb

według potrzeb

wrzesień 2014

systematycznie

listopad
własne notatki

dokumenty
zaświadczenia

zapisy w dziennikach

sprawozdanie
9.
Praca z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub dzieckiem zdolnym.

Praca z dzieckiem
z upośledzeniem
w stopniu umiarkowanym.

Przygotowywanie uczniów do konkursów.

Opracowanie programu rewalidacji oraz programu nauczania ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym.
wg potrzeb
programy

(§ 7. ust 2. pkt 2.)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania Sposób realizacji Przewidywany termin realizacji Sposób dokumentacji
1.
Poznawanie struktury
i problemów środowiska uczniowskiego
i lokalnego.
Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi
w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej;
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady;
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, indywidualne kontakty z dzieckiem
Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania agresji, bezpiecznego korzystania z Internetu;
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.

cały okres stażu

notatki

scenariusze

notatki, sprawozdania
2.
Uaktywnianie środowiska szkolnego
i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych
i ekologicznych.
Organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Salamandra, Dzień Ziemi);
Realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu;
Współorganizowanie akcji charytatywnych wspólnie
z pedagogiem szkolnym;
Współorganizowanie święta Rodziny.

marzec, kwiecień 2014

cały okres stażu

sprawozdania z akcji

zapisy w dziennikach lekcyjnych

sprawozdanie
3.
Kontakt pedagogiem szkolnym

Rozmowa na temat poszczególnych uczniów, zapoznanie z dokumentacją działalności pedagogiczno-psychologicznej.
wg potrzeb
notatki
4.
Prowadzenie zajęć metodą projektu

Prowadzenie lekcji techniką projektu w klasie III gimnazjum.
maj 2015
scenariusz lekcji
projekty
5. .
Wspieranie rozwoju uczniów
Opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności
w nauce;
Organizacja konkursów czytelniczych, orograficznych, plastycznych, przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach;
Bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn; pomoc uczniom z trudnościami
w nauce w celu wyrównania braków, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
Opieka nad redakcją szkolnej gazetki „Nasza Dwójka”;
Prowadzenie zajęć indywidualnych;
Współorganizowanie wycieczek.

cały okres stażu
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

protokoły z przebiegu konkursów

notatki własne

gazetki szkolne
dziennik zajęć
karty wycieczek
6.
Współpraca
z instytucjami wspomagającymi szkołę
Współorganizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Nadleśnictwa Brzozów, PPP w Brzozowie itp.

cały okres stażu

sprawozdania

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Sposób realizacji Przewidywany termin realizacji Sposób dokumentacji

1.
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowaniu dokumentacji awansowej.

Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.
okres stażu
teczka dorobku zawodowego (wydruki). Prezentacja multimedialna
2.
Publikowanie własnych prac dotyczących awansu zawodowego
Publikacja planu rozwoju na stronie internetowej.
okres stażu
strona www
3.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji;
Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych
Przygotowanie dokumentów szkolnych, min. programów nauczania, planów pracy dydaktycznej, sprawozdań
z realizacji planów, sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych
i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć ;
Korzystanie z dziennika elektronicznego;
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach oraz Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych ( telewizor, radio, dvd, aparat, rzutnik, komputer);
Pisanie artykułów na stronę internetową szkoły.
okres stażu
przykładowe materiały

gazetka szkolna, dyplomy, zaproszenia
scenariusze uroczystości

wpisy do dziennika

strony
4.
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas prac organizacyjnych 50-lecia szkoły

Przygotowanie wystawy i albumu poświęconej 50-leciu szkoły.
Opracowanie wydania specjalnego gazetki.

wrzesień- październik 2014
album
gazetka szkolna
5.
Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej
Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem. Lekcje powtórkowe wykorzystujące ćwiczenia zamieszczone przez wydawnictwo w Internecie.

okres stażu
scenariusze lekcji
6.
Wykorzystanie
z platformy internetowej Junior media do opracowywania gazetki.
Współpraca uczniami w procesie tworzenia gazetek szkolnym na ogólnopolskiej platformie internetowej.
Tworzenie makiet gazety, wstawianie zdjęć i artykułów.
Udział w konkursach organizowanych przez dzienniki Polskapresse.
okres stażu
gazetki szkolne

7.

Komunikacja z rodzicami
Tworzenie gazetek/tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami, zamieszczanie informacji na stronie szkoły.
okres stażu

notatki

8.
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.

okres stażu

wykaz stron

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania Sposób realizacji Przewidywany termin realizacji Sposób dokumentacji
1.

Aktualizacja wiedzy
z wymienionych dziedzin
Korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz publikacji zamieszczonych na portalach internetowych.

okres stażu,
wg potrzeb
notatki własne

2.
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych;
Stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy;
Współpraca z opiekunami uczniów.
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej
z dzieckiem.

okres stażu
notatki
3.

Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej dzieckiem;
Gazetka dla rodziców, gazetka ścienna na temat uzależnień dzieci i młodzieży.
okres stażu
-wg potrzeb
dokumentacja szkolna
notatki własne

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1.
Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych
z procedurą awansu.
Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

okres stażu

notatki

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole
Analiza dokumentacji szkolnej:
-Statut Szkoły
-Koncepcja Pracy Szkoły
-Programu Profilaktyki Szkoły, Plan Wychowawczy.
-obowiązujących regulaminów
-przepisy BHP
-praca zespołów przedmiotowych
-podstawa programowa
- ustawy o systemie oświaty

okres stażu

wg potrzeb
notatki

3.
Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne;
Udział w pracach zadaniowychh komisji;
Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren szkoły, sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek.
okres stażu

Plan wycieczki

sprawozdania
notatki

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki oraz zmian w prawie oświatowym.

........................................
(podpis nauczyciela)

Zatwierdzam do realizacji

........................................
(podpis Dyrektora Szkoły)

Humniska, 03.09.2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.