X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34842
Dział: Przedszkole

Program zajęć plastycznych dla oddziałów przedszkolnych

PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
DLA ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 0A, 0B
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WSTĘP
Dziecko w młodszym wieku szkolnym przejawia naturalną spontaniczność w poznawaniu otaczającego je świata oraz w wyrażaniu swoich emocji, wrażeń i odczuć.
Zadaniem szkoły i nauczyciela na tym etapie kształcenia jest umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego potrzebami i predyspozycjami, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności. Od pierwszych dni nauki szkolnej pojawiają się przed dzieckiem zadania przygotowujące do nauki pisania. Aby we właściwym stopniu opanować tę umiejętność, dziecko powinno mieć dobrze rozwiniętą sprawność manualną.
Zajęcia, przewidziane niniejszym programem łączą treści mające na celu usprawnianie ręki, rozwijanie zainteresowań plastycznych, zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej i ekspresji plastycznej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijają samodzielność – a także umiejętność współpracy w zespole. Zastosowanie różnorodnych ćwiczeń i zadań wskazuje dzieciom możliwości wypływające z zastosowania różnych technik plastycznych, z użycia różnych materiałów i wykorzystania różnych narzędzi. Podstawową formą aktywności na tych zajęciach jest samodzielna, twórcza praca, niejednokrotnie łączona z pracą w zespole. Przewidziana tematyka pozwala na pracę zgodną z indywidualnymi zdolnościami, wrażliwością, pomysłowością oraz własnym, dziecięcym widzeniem świata.
Zadaniem prowadzącego zajęcia jest przede wszystkim stworzenie odpowiedniej atmosfery, zachęcającego do pracy twórczej nastroju.
Różnorodność wykorzystywanych materiałów, formatów prac, narzędzi i technik pozwala uatrakcyjnić zajęcia, a także zaciekawić i oswoić dzieci z różnorodnością problemów plastycznych. Prace użytkowe dodatkowo pozwolą nauczyć zastosowania zdobytych umiejętności w życiu. Natomiast przeprowadzanie w trakcie każdych zajęć krótkich ćwiczeń rozwijających motorykę, pomogą dzieciom w rozwijaniu sprawności swoich rąk i w efekcie lepszym opanowaniu trudnej sztuki kształtnego pisania.
Zadania wykonywane w przyjaznej atmosferze, w ciekawej, atrakcyjnej formie – zachęcają dziecko do dalszych poszukiwań twórczych. Mogą również pomóc przełamać niechęć do prac manualnych, którą przejawiają szczególnie dzieci o słabej sprawności grafomotorycznej.
Program został napisany na potrzeby zajęć w oddziałach przedszkolnych, prowadzony dwa razy w tygodniu po 30 minut. Udział w zajęciach dla wszystkich dzieci jest obowiązkowy.
Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację. Możliwe jest wprowadzenie lub rezygnacja z niektórych tematów bez ogólnej szkody dla koncepcji programu.

CELE GŁÓWNE:
• Kształtowanie i rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz zdolności manualnych uczniów;
• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych;
• Stymulowanie rozwoju wyobraźni, kreatywności, zdolności planowania pracy oraz wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci
• Rozwijanie wrażliwości na kształt i kompozycję
• Kształtowanie umiejętności organizowania pracy indywidualnej i zespołowej
• Poznawanie nowych technik wytwórczych oraz sposobu ich zastosowania
• Zapoznanie z zastosowaniem różnych materiałów
• Zapoznanie z narzędziami i ich zastosowaniem
• Promowanie autorów poprzez udział w konkursach

Aby osiągnąć zaplanowane cele edukacyjne związane przede wszystkim z rozwijaniem sprawności manualnej uczniów wykorzystane zostaną odpowiednie metody, formy, techniki i środki dydaktyczne. Umożliwią one systematyczny rozwój umiejętności manualnych dzieci przez stopniowanie trudności poszczególnych zadań wytwórczych.

METODY PRACY:
W czasie realizacji programu będą występować i wzajemnie się uzupełniać różne:
• oglądowa
• praktycznego działania
• eksponujące

FORMY PRACY:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

POMIAR OSIAGNIĘĆ:
Osiągnięcia dziecka będą oceniane na podstawie obserwacji, której podlegać będzie praca wykonana na zajęciach: jej staranność, umiejętność zastosowania omawianej techniki. Ocenie podlegać będzie także autor pracy. Ważne będzie zaangażowanie dziecka, jego aktywność, przygotowanie do pracy i pomysłowość. Nauczyciel powinien pamiętać o tym, by dostrzec wysiłek każdego ucznia i nagrodzić go pochwałą oraz rzeczowym komentarzem. Należy w nim podkreślić pozytywne strony pracy oraz zasygnalizować, na co należy zwrócić uwagę aby uniknąć ewentualnych błędów. Wyrażając naszą aprobatę dla poczynań dziecka zachęcamy je do dalszych prób. Ważne jest też, aby także dziecko potrafiło dokonać obiektywnej samooceny. Wnikliwa analiza pracy dokonana przez nauczyciela w sposób rzeczowy, ale nie pozbawiony serdeczności, z uśmiechem powinna doprowadzić do rozwijania samooceny. Należy pamiętać jak ważne jest dla dalszego rozwoju dziecka jego poczucie wartości i wiara we własne siły.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Uczeń:
• chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach;
• samorzutnie poszukuje różnorodnych rozwiązań plastycznych;
• wzbogaca własny warsztat plastyczny;
• przejawia kreatywność i ekspresję twórczą w pracy na zajęciach;
• jest sprawny manualnie – umiejętnie, we właściwy sposób posługuje się narzędziami pisarskimi i malarskimi;
• jego prace plastyczne są pomysłowe, staranne, estetyczne, pełne szczegółów.

EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:
Efektem całorocznej pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach:
• wystawy prac
• udział w konkursach
Równocześnie w czasie zajęć można zaobserwować zmiany w sprawności dzieci.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
Ewaluacja daje nauczycielowi możliwość oceny własnej pracy, zastanowienia się nad swoimi kompetencjami, a co za tym idzie, w przyszłości udoskonali zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.