X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34771

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysta ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marlena Nitupska

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe Nr 30

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

II. STAŻ

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor przedszkola:

III. CELE STAŻU

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki,
- poza placówką,
- samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Poznanie dzieci, ich problemów oraz nawiązanie współpracy z rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

V. PLAN DZIAŁANIA

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy i rozporządzenia) Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego Poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji Przedszkola Dyrektor przedszkola

Opiekun stażu Wrzesień 2016
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego

Zawarcie kontraktu

Określenie formy współpracy

Ustalenie harmonogramu oraz tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Współpraca z opiekunem stażu

Podpisany kontrakt

Poznanie zasad wzajemnej współpracy Wnioski z obserwowanych zajęć

Scenariusze zajęć Opiekun stażu Wrzesień 2016 i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych

Analiza dokumentacji Przedszkola:
– Statut Przedszkola
– Koncepcja Pracy Przedszkola
– Ramowy rozkład dnia
– Regulamin przedszkola
– Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
– Procedura w wypadkach
– Zasady panujące w przedszkolu
– Program wychowawczy
– Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

Sporządzenie dokumentacji przedszkola

Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć

Poznanie specyfiki pracy w przedszkolu Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Zapisy w dzienniku zajęć Od września 2016 do maja 2017
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Zapoznanie się z programami realizowanymi w przedszkolu:
– Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
– „Nasze przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, wyd. MAC edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
– „Dziecięca matematyka” program dla przedszkoli wyd. WSiP, E. Gruszczyk-Kolczyńska
– Innowacja pedagogiczna „Dzieci z Janem Pawłem II – wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych” Poznanie specyfiki pracy w przedszkolu

Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej Zapis w dokumentacji przebiegu stażu Opiekun stażu Wrzesień 2016
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania w pracy oraz na terenie placówki Analiza regulaminu BHP i p/poż

Odbycie szkolenia Poznanie zasad bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie przedszkola

Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Wrzesień 2016
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej

Opracowywanie planów miesięcznych na podstawie programów realizowanych w przedszkolu

Opracowywanie scenariuszy zajęć Prawidłowe i sumienne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce Miesięczne plany pracy zatwierdzone do realizacji

Scenariusze zajęć Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowania planu rozwoju zawodowego Prawidłowo zgromadzone dokumenty Zaświadczenia, scenariusze, notatki, sprawozdania, itp. Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego Poprawnie napisane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Czerwiec 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy Opracowywanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w Programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, wyd. MAC edukacja, M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska Prawidłowe tworzenie planów tygodniowych Plan pracy zatwierdzony do realizacji Opiekun stażu Okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć Przygotowywanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu Prawidłowe pisanie scenariuszy zajęć Scenariusze zajęć Opiekun stażu Systematycznie przez cały okres stażu
Zorganizowanie akcji „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska” – zbiórka karmy i koców Przygotowywanie informacji rodzicom dzieci o akcji charytatywnej

Przygotowanie pojemnika na karmy i koce Nawiązanie współpracy z rodzicami

Zdobycie doświadczeń w organizowaniu akcji Zdjęcia
Podziękowanie Październik 2016 – Listopad 2016
Udział w programie „Dzieciaki mleczaki” Branie udziału w konkursach organizowanych przez Polską Izbę Mleka

Przygotowanie mlecznego scenariusza zajęć Zdobycie doświadczenia w konkursach

Prawidłowe pisanie scenariuszy zajęć Scenariusz zajęć

Zdjęcia Wrzesień 2016 – Maj 2016
Współorganizowanie imprez oraz uroczystości przedszkolnych Imprezy przedszkolne Przygotowanie dzieci do różnych występów:
WRZESIEŃ – Dzień Przedszkolaka (pomoc w dekorowaniu, zabawy integracyjne, malowanie wspólnego plakatu);
PAŹDZIERNIK –Rocznica nadania imienia Świętego Jana Pawła II (wykonanie dekoracji)
LISTOPAD – Pasowanie na Przedszkolaka (wykonanie zaproszeń i dekoracji); Światowy Dzień Pluszowego Misia (wykonanie medalu „Przyjaciel pluszowych misiów” dla każdego dziecka, zrobienie wspólnego zdjęcia); Andrzejki (wspólne wróżenie i zabawy)
GRUDZIEŃ – Mikołajki i Jasełka (wspólne ubieranie choinki, śpiewanie kolęd)
STYCZEŃ – Karnawałowy bal przebierańców (wspólne zabawy, malowanie twarzy); Dzień Babci i Dziadka (nauka dzieci, wykonanie dekoracji)
MARZEC – Tydzień marchewki
KWIECIEŃ – Święto Przedszkolaka; Święto Ziemi
MAJ – Dzień mamy i taty (wykonanie dekoracji)
CZERWIEC – Dzień Dziecka; Święto Rodziny Zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów

Współpraca z innymi nauczycielami Zdjęcia z występów oraz umieszczenie ich w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej przedszkola

Dyplomy

Potwierdzenie dyrektora
Opiekun stażu
Inni nauczyciele Cały rok
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach Zdobycie nowej wiedzy, doświadczeń
i pomysłów

Poszerzenie własnego warsztatu pracy
Zaświadczenia o ukończonych kursach Cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Tworzenie oraz opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji

Korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia

Konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci

Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych

Wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego

Opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem

Korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego i grupowego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami dzieci Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów

Zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych

Stały kontakt z rodzicami dzieci
Scenariusze zajęć

Pomoce dydaktyczne Cały rok
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
Czytanie różnych książek, artykułów, pedagogicznych stron internetowych Pogłębianie własnej wiedzy

Zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych Recenzje przeczytanych książek czy artykułów Cały okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia Obserwacja zajęć koleżeńskich

Sumienne uczestniczenie w radach szkoleniowych Dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na szkoleniach i kursach

Wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy Zeszyt scenariuszy Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie Umiejętność dzielenia się z innymi Portale internetowe

Plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Współpraca z rodzicami Rozmowy z rodzicami

Poznanie sytuacji rodzinnej swoich podopiecznych

Informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka

Konsultacje z rodzicami
Spotkania z rodzicami na uroczystościach i imprez przedszkolnych Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka

Ofiarowanie pomocy ze strony rodziców

Korzyści materialne dla grupy Zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami dzieci Od września do maja
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci Stała obserwacja dziecka:

Rozmowy indywidualne z dzieckiem

Współpraca z rodzicami

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka Prowadzony arkusz obserwacji dziecka

Zdobycie nowej wiedzy Arkusze obserwacji

Zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych Włączenie się do organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych w przedszkolu

Udział w wycieczkach przedszkolnych

Sumienne przygotowanie dzieci do różnych uroczystości i konkursów (plastycznych, recytatorskich, itp.) Zdobycie nowych doświadczeń

Współpraca z innymi nauczycielami Prasa, media
Zdjęcia Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Przygotowanie scenariuszy zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu

Omówienie przeprowadzonych zajęć Zrealizowanie zamierzonych celów

Opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form

Pokorne przyjmowanie uwag Scenariusze zajęć

Arkusz obserwacji Opiekun stażu Cały okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli Obecność i obserwacja na zajęciach

Omówienie obserwowanych zajęć Zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć Notatki własne

Scenariusz zajęcia

Wnioski z obserwacji Opiekun stażu
Cały okres stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych badań i analiz Zdobycie większego doświadczenia i wprowadzenie udoskonaleń podczas prowadzenia zajęć Notatki własne Wrzesień 2016 – Maj 2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.