X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34721
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ewa Łącka
Data: 31.08.2014
Nauczyciel mianowany
Przedszkole Nr 300
ul. Portofino 4
02-764 Warszawa

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
opracowany na okres stażu od 1.09.2014 r. do 31.05.2017 r.

Akty prawne:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ) .
• Rozporządzenia MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393 ).

Wymagania kwalifikacyjne Planowane działania Terminy realizacji Dowody realizacji

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(zgodne z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli i sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Udział w szkoleniu „Jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego?”

2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej.
- Studiowanie fachowej literatury.
Udział w pracach zespołu nauczycielskiego.
- Udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli i korzystanie z ich doświadczeń.
- Doskonalenie zawodowe poprzez uczestniczenie w seminariach, kursach, konferencjach metodycznych i warsztatach.
- Udział w szkoleniu „Cztery pory roku z plastyką”- doskonalenie warsztatu plastycznego.
- Udział w szkoleniu ,,Kreatywny nauczyciel - kreatywny przedszkolak’’.
- Udział w szkoleniach w ramach WDN.

3.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy przedszkola.
1. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
2. Organizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki ( Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zakończenie Roku Szkolnego).
3. Opracowanie tematu do planu rocznego we współpracy z zespołem.
4. Współtworzenie dokumentów przedszkolnych- Kontrola Zarządcza (koordynator).
5. Aktualizacja Statutu Przedszkola .
6. Lider WDN.
7. Opracowanie planu współpracy z rodzicami; -prowadzenie rozmów indywidualnych.
8. Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego.
5. Udział w zespołach ewaluacyjnych placówki
- Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola .

Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji.
- Komunikacja mailowa z rodzicami
- Przygotowywanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową placówki.
- Korzystanie z tablicy interaktywnej w pracy z dzieckiem ( filmy edukacyjne, gry edukacyjne itp.)
- Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
- Opracowywanie różnorodnych materiałów z wykorzystaniem technologii komputerowej ( plany pracy, scenariusze, ankiety itp.
- Śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie.
- Wymiana z nauczycielami informacji opracowywanych dokumentów drogą mailową.
- Wysyłanie swoich publikacji do portali internetowych np. www.edux.pl, dzielenie się w ten sposób swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Aktywna praca na rzecz grona pedagogicznego:

- Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez udostępnienie nauczycielom scenariuszy, materiałów szkoleniowych z kursów, konferencji, szkoleń.
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, prelekcje.
- Aktualizacja Procedury Awansu Zawodowego.
- Prowadzenie zajęć dla praktykantów, studentów.

Sierpień 2014 r.
8.IX.2014 r.

Na bieżąco.

Okres stażu.
Okres stażu.

W miarę potrzeb przedszkola; okres stażu.
Na bieżąco

1.09.2012 r. – 31.05.2015 r.
Okres stażu

- Wniosek o rozpoczęcie stażu z załączonym planem rozwoju zawodowego

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

- Wykaz przeczytanej literatury, adresy stron WWW.

- Dokumentacja
- Notatki

- Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

- Dokumentacja.

- Potwierdzenia dyrektora, dokumenty szkolne, zdjęcia

- Potwierdzenia dyrektora, dokumenty przedszkolne

- Opracowane dokumenty;
- Plan roczny - rok szkolny 2014/2015;
- Plan współpracy z rodzicami;
- Harmonogram rozmów;
- Scenariusze uroczystości.

- Przykładowe ankiety i ich opracowanie.

- Przykłady materiałów edukacyjnych.

- Dokumentacja przedszkola

- Przykłady materiałów z Internetu

- Linki do stron internetowych.

- Przykłady materiałów edukacyjnych
- Dokumentacja przedszkola
- Przykłady materiałów z Internetu

- Kopia kontraktu

- Scenariusze zajęć, listy
Obecności
- Kopie scenariuszy
Kopie materiałów

- Materiały, notatki

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( zgodne z § 8 ust. 2 pkt 4 a rozporządzenia MEN )

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( zgodne z § 8 UST. 2 PKT 4 c rozporządzenia MEN)

1. Opracowanie programu edukacyjny ,,Odkrywamy talenty’’
- przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej celem zatwierdzenia go; realizacja programu według ustalonego planu pracy.
2. Opracowanie planu pracy indywidualnej dla dziecka z przedszkola 300 – prowadzenie terapii pedagogicznej

1. Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;
2. Prowadzenie zajęć adaptacyjnych.

Styczeń 2014 r.

Okres stażu

Okres stażu

Maj, Czerwiec 2014 r.

- Tekst programu

- Potwierdzenie dyrektora

- Wolontariat

- Potwierdzenia dyrektora, dokumenty przedszkolne
- Karty wycieczek
- Potwierdzenie dyrektora
- Scenariusze, opis ankiety przeprowadzonej z rodzicami.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( Zgodnie z § 8 UST. 2 PKT 4e rozporządzenia MEN)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
3. Współpraca z Domem Kultury .
4. Współpraca z Biblioteką Publiczną.
5. Organizowanie festynu rodzinnego
,, Niezapominajka’’ we współpracy z nauczycielami i rodzicami.
6. Udział w komisji rekrutacyjnej - przewodnicząca

Okres stażu

- Dokumenty przedszkolne,
- Potwierdzenie dyrektora

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
( Zgodnie § 8 UST. 2 PKT 4f
rozporządzenia MEN)

1. Sukcesy wychowanków zdobyte w konkursach i zawodach.
2. Nagroda Dyrektora
Okres stażu
- Xero dyplomów

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
( Zgodnie § 8 UST. 2 PKT 5 rozporządzenia MEN)
1. Obserwacja dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
2. Analiza przypadku wychowawczego
3. Analiza przypadku dydaktycznego
4. Opracowanie analizy przypadku i podjęcie adekwatnych działań
Okres stażu.

- Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów

* Plan został dostosowany do wymogów Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013r.
* Plan jest otwarty i podlega ciągłemu uzupełnianiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.