X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34705
Przesłano:

Kalendarz awansowy nauczyciela

Postępowanie awansowe nauczyciela zawiera się w pewnym określonym reżimie czasowym, który określa Karta Nauczyciela. Zatem ze względów stricte praktycznych wysoce uzasadnionym staje się sporządzenia kalendarium, w którym konkretne czynności określone zostaną w kontekście konkretnych terminów

TERMINARZ AWANSOWANIA NAUCZYCIELI

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu 1 września – nie pożniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
2. Wyznaczenie opiekuna stażu
3. Przedłożenie projektu planu rozwoju zawodowego – nauczyciel kontraktowy w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
4. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od 1 września
5. Wyznaczenie terminu poprawienia planu rozwoju zawodowego
6. Przedstawienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela przez opiekuna stażu – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stażu
7. Ocena dorobku nauczyciela przez dyrektora – w czasie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania
8. Opinia rady rodziców – musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego – brak opinii nie wstrzymuje postępowania
9. Odwołanie od otrzymanej oceny w terminie 14 dni od jej otrzymania do organu sprawującego nadzór
10. Rozpatrzenie złożonego odwołania
11. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia dodatkowego stażu
12. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu
13. Złożenie wniosku do komisji egzaminacyjnej - w 1ym terminie do 30 czerwca
14. Wydanie decyzji o awansie – w 1ym terminie do 31 sierpnia

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA AWANSOWA

Regulacje prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli nakładają na dyrektorów i nauczycieli określone zadania i obowiązki. Jedne z tych regulacji są bardzo szczegółowo sprecyzowane, tak jak np. termin złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu, inne z kolei nakreślone są bardzo ogólnie, np. zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez niego zajęć
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli powinna uszczegółowić właśnie te zadania ogólne, a zwłaszcza określić sposoby, formy, terminy i miejsca ich realizacji. Opracowania takie są niezwykle przydatne w sytuacjach, gdy istnieje możliwość odwołania się strony od decyzji wydanych na podstawie kpa, jak też w trakcie postępowań wyjaśniających. Poprzez swoje regulacje procedura powinna ułatwiać pracę dyrektorowi szkoły i nauczycielom.
Procedura powinna regulować kwestie dotyczące:
- rejestracji: wniosków o postępowanie kwalifikacyjne, zaświadczeń o akceptacji komisji, aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, decyzji odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
- dokumentacji koniecznej do załączenia do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
- trybu i zasad dokonywania analizy formalnej wniosku,
- trybu i zasad powoływania komisji kwalifikacyjnej,
- zasad powiadamiania nauczyciela o rozmowie kwalifikacyjnej,
- trybu przechowywania i archiwizacji dokumentacji pracy komisji kwalifikacyjnej.
- W procedurze mogą być też uregulowane niżej wymienione zadania:
- miejsce złożenia przez nauczyciela wniosku o rozpoczęcie stażu, wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
- sposób rejestrowania wniosków,
- zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu,
- zadania opiekuna stażu odpowiednio dla nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego,
- rodzaje i formy dokumentacji gromadzonej przez opiekuna stażu,
- zasady tworzenia i zatwierdzania planu rozwoju zawodowego na okres stażu (np. liczba egzemplarzy planów, okoliczności nanoszenia korekt, itp.),
- terminy, sposób zbierania i dokumentowania przez dyrektora informacji o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych zajęć,
- liczba egzemplarzy, forma sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu, termin i forma wystąpienia o opinię do Rady Rodziców; zasady i forma zapoznania nauczyciela z oceną, zasady i forma przedstawienia dyrektorowi szkoły projektu oceny sporządzonej przez opiekuna.
- Procedura może też zawierać propozycje i wzory druków i pism.

Nad całą procedurą awansową czuwa dyrektor szkoły, który zobowiązany jest zapewnić nauczycielowi realizację jego planu rozwoju zawodowego w różnych jego aspektach.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W PROCEDURACH AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

- Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela - § 3 rozporządzenia.
- Przydzielenie nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu – art. 9c ust. 4 KN.
- Zapewnienie nauczycielowi odbywającemu staż warunków określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.
- Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – art.9c ust.5–8 KN.
- Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia postępowania w sprawie
o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego – art. 9g ust. 1 KN.
- Udział w charakterze członka komisji egzaminacyjnej – art. 9g ust. 2 oraz komisji kwalifikacyjnej – art. 9g ust. 3 KN.
- Prowadzenie rejestru wydanych przez komisję kwalifikacyjną zaświadczeń o akceptacji – art. 9g ust. 9 KN oraz rejestru wydanych decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
- Wydawanie decyzji – akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust. 4 pkt 1 KN.
- Zamieszczanie w arkuszu organizacyjnym szkoły informacji o liczbie nauczycieli,
z podziałem na stopnie awansu zawodowego, którzy będą przystępować do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego ten arkusz dotyczy oraz wskazanie planowanych terminów złożenia wniosków o podjęcie postępowania przez tych nauczycieli – art. 9d ust. 8 KN.
- Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej procedur awansu zawodowego nauczycieli na poszczególnych etapach - § 14 ust. 2 rozporządzenia.

TERMINARZ DZIAŁAŃ DYREKTORA ZWIĄZANYCH Z PROCEDURĄ AWANSOWĄ NAUCZYCIELA
http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id

ZADANIE DYREKTORA
TERMIN REALIZACJI
PODSTAWA PRAWNA

1. Przyjmowanie wniosków
o rozpoczęcie stażu

nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
art. 9d ust.1, 2, 3, 4 KN

2. Przyjęcie projektu planu rozwoju zawodowego

Początek roku szkolnego
§ 3 ust.1,2, rozporządzenia MENiS

3. Wyznaczenie opiekuna stażu
Początek roku szkolnego
art. 9c ust.4 KN
§ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS

4. Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego
W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
§ 3 ust. 3,4
§ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS

5. Zapewnienie nauczycielowi warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu stażu

Cały okres stażu
§ 4 ust. 1
pkt 1,2,3
§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS

6. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego

W ciągu 30 dni od zakończenia stażu
§ 4 ust. 4 rozporządzenia MENiS

7. Dokonanie oceny dorobku zawodowego
Nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
art. 9c
ust. 6, 7,8
KN

8. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
Powiadomienie nauczyciela stażysty 14 dni przed posiedzeniem komisji
Terminy posiedzeń ustala dyrektor szkoły

art. 9g ust. 1KN § 11 ust. 1,
§ 11 ust. 3
§ 12 ust. 1,
§ 14 ust. 1
rozporządzenia
MENiS
art. 9g ust.9 KN
art.9b ust.4 pkt. 1 KN

9. Udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej / kwalifikacyjnej
Terminy posiedzeń ustala organ prowadzący lub organ nadzorujący
art. 9g ust. 2,3
KN
art. 39 ust.7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.