X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34670
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Przedmiot nauczania: język angielski
Okres stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
Opiekun stażu:

KIERUNKI ROZWOJU

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust. 2 pkt 1

Zadania
1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu.

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu ( konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza)
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy poprzez:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
- Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, odwiedzanie stron internetowych

7. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju za¬wodowego
- Publikacja scenariuszy zajęć

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze obserwacji dzieci, dziennik zajęć karcianych).

9. Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie własnych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna”.

10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności po¬przez aktywny udział w wewnętrznym
doskonaleniu.

11. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

12. Udział w warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7 ust. 2 pkt 2

Zadania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem
pedagogicznym.

2. Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.

3.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez środowiskowych.

5.Podejmowanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe:

- Wykonywanie dekoracji i tablic zdobiących klasę

- Wykonywanie pomocy naukowych

- Prowadzenie zajęć języka angielskiego w oddziale przedszkolnym

- Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów językowych

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 7 ust. 2 pkt 3

Zadania
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swej pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera:

- Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej

- Publikowanie własnych prac w Internecie na stronach dla nauczycieli:
plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych

2. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, kart pracy itp. przy pomocy komputera.

3. Przygotowanie i wykonywanie materiałów oraz środków dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego.

4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji
(Internet, radio, DVD, TV)

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sprawozdań z jego przebiegu.

6. Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną .

7. Wykorzystanie edytora tekstu w praktyce, korzystanie z programów komputerowych, przeglądanie edukacyjnych portali internetowych celem poszerzenia warsztatu pracy.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Zadania
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2.Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

3. Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki

- Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury

4. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w któ¬rej nauczyciel odbywał staż.
§ 7 ust. 2 pkt 5

Zadania
1. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz radach szkoleniowych, podejmujących w/w te¬mat.

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas
spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.

3. Zapoznawanie się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami (z dnia 1 stycznia 2014r).

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi aktualizacjami (30 maj 2014r).

4. Pogłębianie wiedzy na temat oświaty przez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego.

5.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej:
- Statutu Szkoły
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- Regulaminu Oceniania Zachowania

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

Plan sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.