X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 345
Przesłano:

Projekt edukacyjno-wychowawczy. Wypoczynek śródroczny uczniów klasy III na Zielonej Szkole

Założenia i cele programu

Wszelkie formy wyjazdów szkolnych odgrywają szczególną rolę w programie dydaktycznym i wychowawczym. Umożliwiają realizację celów trudnych, bądź niemożliwych do podjęcia w normalnych szkolnych warunkach. Pozwalają na poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez obserwację, badanie i doświadczanie, co jest niezwykle ważne w młodszym wieku szkolnym. Bezpośrednie obserwacje i doświadczenia zaspokajają naturalną ciekawość dzieci, a przede wszystkim umożliwiają praktyczne poznawanie świata. Powstające w trakcie zajęć sytuacje edukacyjne sprzyjają nauczaniu zintegrowanemu, dzięki czemu łatwiej jest rozwiązać konkretne zadania czy problemy związane z funkcjonowaniem przyrody. Nauczyciel – wychowawca przygotowuje własne propozycje zajęć i rozwiązań metodycznych.
Dzieci realizują program nauczania kl. III, a w trakcie zajęć terenowych obserwują zjawiska zachodzące w przyrodzie, cechy krajobrazu, zajęcia ludności, poznają gatunki flory i fauny.
Dla wielu dzieci jest to także jedyna forma wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Wspólne przebywanie poza domem daje wychowawcy możliwość głębszego poznania swoich wychowanków, a dzieciom - możliwość sprawdzenia siebie w wielu nowych sytuacjach, usamodzielnienia oraz przeżycia wspólnie z rówieśnikami wielkiej przygody.

Cele ogólne:

zapewnienie wypoczynku w klimacie nadmorskim, korzystnym dla zdrowia, w miejscu ekologicznie czystym,
kształtowanie odporności emocjonalnej na lęk, stres, napotykane trudności,
aktywne spędzanie czasu w bliskim kontakcie z przyrodą,
kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu,
rozbudzanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,
bogacenie wiedzy z różnych dziedzin życia,
nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie,
kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i liczenia,
wyrabianie samodzielności,
nabywanie umiejętności współdziałania w grupie,
kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
dbałość o bezpieczeństwo i własne zdrowie.

Cele szczegółowe:

kształtowanie otwartej postawy wobec zdobywania wiedzy poprzez zabawę i bezpośredni kontakt z przyrodą,
poznanie charakterystycznych cech klimatu i krajobrazu nadmorskiego,
poznawanie roślinności występującej w tym regionie,
rozumienie konieczności ochrony przyrody,
dostrzeganie piękna przyrody, krajobrazu podczas pobytu i wspólnych wycieczek,
wykorzystanie naturalnych czynników klimatycznych poprzez spacery brzegiem morza, gry i zabawy na plaży, wycieczki piesze,
zdobywanie wiadomości na temat najbardziej znanych zabytków występujących w okolicach Kołobrzegu,
niesienie pomocy swoim kolegom w trudnych sytuacjach,
udział w zabawach i zajęciach sportowych,
udział w różnorodnych formach współzawodnictwa wewnątrzklasowego oraz międzyszkolnego,
tworzenie prac plastycznych, rzeźb z piasku,
wykonywanie ćwiczeń redakcyjnych ( list, sprawozdanie, opowiadanie)
rozwiązywanie zagadek i zadań rachunkowych.

Umiejętności ucznia:

zna najbliższe otoczenie,
potrafi wskazać na mapie Polski morze,
wskazuje główne kierunki na mapie Polski,
obserwuje nadmorskie środowisko i jego elementy,
zna pojęcia: brzeg, plaża, falochron, wydma,
potrafi wskazać charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego,
rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego,
wie na czym polega przyrodnicze i gospodarcze znaczenie lasu,
potrafi wyliczyć kilka zabytków znajdujących się w Kołobrzegu i okolicy Kołobrzegu,
definiuje pojęcie „ obiekt zabytkowy”,
przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie podróży autokarem,
zna i stosuje normy zachowania obowiązujące na terenie ośrodka, w grupie rówieśniczej, podczas spacerów i wycieczek,
dobiera strój do warunków pogodowych,
dba o swoją higienę,
utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
pisze krótki tekst na określony temat,
adresuje kopertę, kartkę pocztową,
wykonuje prace plastyczne, rzeźby z piasku,
wspiera przyjaciół w trudnych sytuacjach,
uczy się samodzielności,
respektuje porządek dnia, stosuje się do niego.

Treści programowe

Zgodnie z podstawą programową ( Dz. U. / Nr 14, poz . 129 ) treści kształcenia przedstawiają się następująco:

Szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel.
Przyroda w otoczeniu dziecka.
Zabawy, zajęcia, przygody dzieci.
Rozmowy.
Swobodne i samorzutne wypowiedzi dzieci.
Opowiadanie i opisywanie.
Czytanie ciche ze zrozumieniem.
Sięganie do różnych źródeł informacji.
Pisanie swobodnych tekstów, listów, opowiadań i opisów.
Matematyzowanie sytuacji konkretnych, rozwiązywanie zadań tekstowych.
Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych
doświadczeniu dziecka i mówienie o nich.
Formy ochrony środowiska przyrodniczego.
Dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia.
Bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych.
Działalność plastyczna dzieci w różnych materiałach.
Ekspresja i autoekspresja.
Gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze.
Umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała.
Przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych.

Procedury osiągania celów

Metody

Podstawowymi metodami pracy z uczniami na „Zielonej Szkole” są:
metody aktywizujące,
metody czynnościowego nauczania.

Uczniowie pod baczną, choć dyskretną kontrolą nauczyciela wyzwalają inicjatywę wspólnej pracy i zabawy. Chcąc kształtować postawę twórczą, uczniowie muszą wysuwać własne pomysły w rozwiązywaniu różnych zadań. Zaś stałe elementy programu powinny wypracować dyscyplinę zachowania, pracy i zabawy.

Nauczanie czynnościowe to przede wszystkim:
wycieczki,
spacery,
zwiedzanie ciekawych, historycznych miejsc,
gry terenowe i podchody,
zawody sportowe,
prace plastyczne ( konkursy tematyczne),
zajęcia literackie,
konkurs czystości.

Niektóre z wymienionych zadań mogą stanowić aktywność całego dnia, inne będą tylko jego uzupełnieniem. Uzyskanie zamierzonych efektów możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy konsekwentni w ich realizacji.

Formy pracy:

-indywidualna,
-grupowa zróżnicowana i jednolita,
-zbiorowa.

Sposoby osiągania celów:

-poprzez wspólną zabawę,
-obserwację, doświadczenia, przeżywanie,
-zwiedzanie i oglądanie,
-rozmowy ze spotykanymi ludźmi,
-pracę samodzielną i grupową,
-wypełnianie kart pracy, krzyżówek, rebusów,
-prace plastyczne,
-fotografowanie,
-pogadanki, dyskusje,
-pisanie kroniki z pobytu.

Podstawowe środki dydaktyczne w pracy z dziećmi to:
-podręczniki do kształcenia zintegrowanego,
-przewodniki turystyczne,
-mapki,
-albumy,
-karty pracy,
-„stały kontakt z przyrodą i jej wytworami”

Plan pracy

Zdobywanie wiedzy
Opracowanie regulaminu zachowania się na terenie ośrodka i podczas zajęć w terenie.
Poznanie najbliższej okolicy- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Zdobywanie informacji o Kołobrzegu i jego zabytkach ( Kołobrzeska Konkatedra, Muzeum Oręża Polskiego, Starówka).
Zapoznanie z mapą wybrzeża- okolice Kołobrzegu.
Krajobraz nadmorski i jego elementy ( klify ).
Cechy klimatu morskiego.
Roślinność nadmorska- znaczenie wydm.
Gatunki ptactwa wodnego.
Istota ochrony przyrody – zadania ekologów.
Pisanie listów, kart pocztowych, adresowanie.
Pisanie sprawozdania z wybranych zajęć.
Redagowanie notatek kronikarskich.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 1000. Układanie treści zadań do podanych informacji.

Zajęcia programowe wg programu Didasko

Sport, turystyka i rekreacja
Spacery i zabawy na plaży.
Turniej w „dwa ognie”.
Gra sportowa „rzucanka siatkarska”.
Terenowy tor przeszkód.
Bieg na orientację.
Piłka nożna.
Zabawy z elementem rywalizacji – zawody.
Piesza wycieczka do Kołobrzegu- zwiedzanie Starówki, spacer promenadą, Pomnik Zaślubin z Morzem.
Całodzienna wycieczka – Świnoujście , Międzyzdroje- Promenada Gwiazd, Park Zdrojowy, Jeziorko Turkusowe, Muzeum Przyrodnicze, Woliński Park Narodowy – Rezerwat Żubrów.
Piesza wycieczka do Muzeum Oręża Polskiego.
Wycieczka do latarni morskiej w Kołobrzegu . Rejs statkiem spacerowym po Bałtyku.
Wycieczka do „ Wioski Indiańskiej” w Zieleniewie - stadnina koni, mini zoo, przejażdżka na koniach, przejazd bryczkami, strzelanie z łuku, zabawy z „Indianami”- nauka piosenek, pieczenie kiełbasy.
Jazda konna z elementami hipoterapii.
Zajęcia na basenie połączone z gimnastyką korekcyjną.

Zajęcia kulturalno - oświatowe

Wykonywanie rysunków na konkurs plastyczny pt. „Krajobraz nadmorski” ( kredki świecowe).
Konkurs plastyczny pt. „ Najpiękniejsze zakątki polskiego wybrzeża”
Plener malarski nad morzem – „Zachód słońca”.
Konkurs na najciekawszą rzeźbę z piasku.
Nauka piosenki „Lubię, kiedy wieje wiatr”, nauka szant.
Zabawy integracyjne: „Owocki”, „Numerki”, „Cieszę się, gdy...”,
Dyskoteki.
Ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Chrzest morski.
Zabawy z piratami.
Zgaduj- zgadula - konkurs wiedzy o Pomorzu i nie tylko.

Sposoby oceniania uczniów

Naczelnym zadaniem „Zielonej Szkoły” są :
aktywny wypoczynek,
kształcenie i wzbogacanie dzieci o nowe doświadczenia,
umiejętność współżycia w grupie,
rozwój ekspresji, inwencji i odkrywczości.

Wobec takich zadań nie można stosować wobec wszystkich uczniów jednakowej skali oceniania i tych samych kryteriów. Konieczne jest uwzględnienie różnic indywidualnych w zakresie zdolności i możliwości rozwojowych poszczególnych uczniów. W związku z tym osiągnięcia uczniów będą przedstawione w formie listu do rodziców zawierającego ocenę opisową. Będą to uwagi dotyczące umiejętności dydaktycznych, współżycia dziecka w grupie rówieśniczej.

Ewaluacja

Sprawozdanie z realizacji programu „ Zielonej Szkoły”.
Kronika najważniejszych wydarzeń prowadzona przez uczniów.
Wykonanie prac plastycznych inspirowanych wspomnieniami z „Zielonej Szkoły”.
Samoocena zachowania na „Zielonej Szkole”.
Ankieta ewaluacyjna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.