X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34483
Dział: Gimnazjum

Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym - konspekt zajęć informatyki

Konspekt z informatyki
Temat: Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym
Część A
Cele operacyjne instrumentalne

1. Wiadomości
Wiadomości do zapamiętania
Uczeń:
• Potrafi zdefiniować pojęcia: wykres;
• Potrafi wymienić typy wykresów;
• Wie, w jaki sposób sformatować wykres;

Wiadomości do zrozumienia
Uczeń:
• Potrafi podać różnicę między przeznaczeniem wykresu kolumnowego a przeznaczeniem wykresu liniowego;

2. Umiejętności
Umiejętności intelektualne
Uczeń:
• Potrafi dobrać odpowiedni typ wykresu do danych zawartych w arkuszu;

Umiejętności praktyczne
Uczeń:
• Potrafi stworzyć wykres;
• Potrafi sformatować wykres;
• Potrafi uruchomić kreatora wykresów;
• Potrafi dodawać dodatkowe serie danych do stworzonego wykresu na podstawie danych zawartych w arkuszu;

3. Zdolności poznawcze
Uczeń rozwinie:
Spostrzegawczość
• Poprzez dobór odpowiedniego typu wykresu;
Wyobraźnia
• Poprzez ukształtowanie modelu wyobrażeniowego podjętych działań przy określaniu odpowiedniego typu wykresu do danych zawartych w arkuszu;
4. Procesy uczenia się
4.1. Pamięć
• Uczeń zbuduje własną zorganizowaną strukturę wiedzy o typach wykresów stosowanych w arkuszu kalkulacyjnym;
4.2. Uwaga
• W określonych sytuacjach dydaktycznych wykaże się podzielnością uwagi;
• Potrafi skupić uwagę na lekcji;
4.3. Zainteresowania
• Inicjowanie zainteresowań związanych z wykorzystaniem wykresów w celu porównywania danych;

Część B
Cele operacyjne kierunkowe

1. Uczestnictwo w działaniu
• Uczeń wykazuje gotowość do podjęcia określonych przez nauczyciela czynności, dzięki którym będzie umiał ilustrować dane arkusza na wykresie;
2. Podejmowanie działań
• Uczeń samodzielnie podejmuje czynności związane z dobieraniem odpowiedniego typu wykresu do danych zawartych w arkuszu;
3. Nastawienie na działanie
• Uczeń konsekwentnie realizuje założenia podane przez nauczyciela o etapach tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym,
4. System działań
• Uczeń realizuje własna strategię poznawczą;

Część C
Metody i środki działania

1. Podstawowa strategia dydaktyczna : informacyjna, operacyjna, multimedialna;
• Metody uczenia się i nauczania: wykład instruktażowy, pokaz, ćwiczenia praktyczne;
• Środki dydaktyczne: tablica, rzutnik, komputer z zainstalowanym programem Excel;
2. Awaryjna strategia dydaktyczna: informacyjna;
• Metody uczenia się i nauczania: wykład instruktażowy;
• Środki dydaktyczne: tablica;
Część D
Struktura lekcji

Czas Czynności nauczyciela Czynności ucznia
1. Czynności organizacyjne

1 -5
Nauczyciel sprawdza obecność.

Podaje temat zajęć.
Uczniowie zgłaszają swą obecność.
Zapisują temat zajęć w zeszycie.
Ilustrowanie arkusza za pomocą wykresu.
2. Uświadomienie celów
6 - 7
Nauczyciel uświadamia uczniom cele lekcji.
Celem naszych zajęć jest poznanie sposobu ilustrowania danych zawartych w arkuszu za pomocą wykresu. Po dzisiejszej lekcji będziecie umieli przedstawić dane na wykresie, wybrać odpowiedni typ wykresu do zawartych danych, dodawać kolejne serie danych do utworzonego wykresu a także będziecie potrafili sformatować ten wykres w celu nadania mu jak najlepszego efektu wizualnego.

Uczniowie słuchają co jest celem lekcji.
3. Rozwinięcie celów dydaktycznych w struktury wiedzy i umiejętności

Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć. Omawia rolę graficznej interpretacji danych z arkusza kalkulacyjnego.
Dane i wyniki obliczeń przeprowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym można przedstawić nie tylko w tabeli, ale także na wykresie.
Dzięki wykresowi ich analiza i interpretacja staje się znacznie prostsza.

Następnie nauczyciel wypytuje uczniów co rozumieją pod pojęciem wykres.

Nauczyciel uzupełnia odpowiedź ucznia:
Wykresem nazywamy graficzną prezentację danych arkusza kalkulacyjnego, przedstawioną w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (znanym z lekcji matematyki).

Nauczyciel kontynuuje omawianie tematu:
Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie wiele typów wykresów, przy czym wybór konkretnego typu zależy od rodzaju danych, jakie chcemy zaprezentować na wykresie. Najczęściej wykorzystywane są wykresy: kolumnowy, liniowy i kołowy. Niektóre wykresy mają dodatkowo kilka podtypów i występują w postaci trójwymiarowej.

Nauczyciel mówi aby uruchomili kreatora wykresów znajdującego się na pasku standardowym okna arkusza.

Następnie mówi, aby zapoznali się z przedstawionymi na rysunku typami wykresów.

Nauczyciel omawia przeznaczenie poszczególnych wykresów:
Wykres kolumnowy ułatwia porównywanie danych liczbowych. Można na nim w obrazowy sposób przedstawić, jak zmieniły się dane w określonym czasie. Arkusz Excel oferuje nam wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe, za pomocą których można zaprezentować dane w jeszcze ciekawszej postaci.
Na wykresie liniowym zwykle przedstawia się tendencje wzrostu lub spadku pewnych wartości. Wykres tego typu powstaje w wyniku połączenia punktów o współrzędnych x i y, odczytywanych odpowiednio – z osi poziomej i pionowej.
Do graficznej prezentacji struktury danych określonej procentowo wykorzystuje się wykres kołowy. Koło reprezentuje sumę wartości, czyli 100%, a wycinki koła obrazują poszczególne wartości składowe.

Następnie nauczyciel mówi do uczniów, aby otworzyli plik średnie ocen.xls zapisany na komputerze.

Nauczyciel mówi, aby spróbowali z pomocą nauczyciela stworzyć wykres ilustrujący dane zawarte w pliku średnie ocen.xls

Nauczyciel pokazuje sposób tworzenia wykresu wykorzystując do tego celu rzutnik.

Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel podaje ćwiczenia do wykonania.

Uczniowie słuchają nauczyciela.

Przykładowa odpowiedź ucznia:
Wykres to graficzna prezentacja danych.

Uczniowie słuchają nauczyciela.

Uczniowie uruchamiają kreatora wykresów.

Uczniowie przeglądają różne typy wykresów.

Uczniowie otwierają plik.

Uczniowie tworzą wykres.

Uczniowie śledzą tworzenie wykresu przez nauczyciela i to samo wykonują na własnych komputerach.[Załącznik nr 1.]

Uczniowie wykonują ćwiczenia.
[Załącznik nr 2.]
4. Podsumowanie i uogólnienie

42 - 43
Nauczyciel podsumowuje lekcję.
Mówi, że na dzisiejszej lekcji zapoznaliśmy się z tworzeniem wykresów w programie MS Excel. Poznaliśmy metody ilustrowania danych arkusza za pomocą wykresów. Dzięki wykresom możemy w bardzo łatwy sposób porównać dane zawarte w arkuszu.

Uczniowie słuchają nauczyciela.
5. Uświadomienie uczniom, co będzie przedmiotem działania na lekcji następnej

44
Nauczyciel uświadamia uczniom, co będzie przedmiotem działania na lekcji następnej.
Na lekcji następnej poćwiczymy rozwiązywanie prostych zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym.

Uczniowie wysłuchują czym będą się zajmować na lekcji następnej.
6. Praca domowa ucznia

45
Nauczyciel nie podaje pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.