X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34475
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy szkolnej biblioteki

Roczny plan pracy biblioteki szkolnej na rok 2016/2017
Bibliotekarz - Ewa Kołakowska
CELE:
1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.
5. Biblioteka jako multimedialne centrum informacji.
6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
7. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.
8. Współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i miejskimi w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.

Zadania Sposób realizacji Termin
realizacji
I. Udostępnianie podręczników Zabezpieczanie uczniów w materiały edukacyjne:
Przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych
Ewidencja podręczników.
Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.
Przygotowanie zwrotów do wydawnictwa.
Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników. Wrzesień 2016 r.
cały rok

II. Praca pedagogiczna z czytelnikiem 1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kartotek czytelniczych
- wypożyczanie zbiorów
- pomoc w wyborach czytelniczych
- prowadzenie statystyki czytelniczej
2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
- stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niepełnosprawnych
- prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych
- rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową - wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat
- organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych
3.Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zasięgu.
4. Organizacja wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.
5. Organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich/;
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- udział w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - Tydzień Czytania Dzieciom
- kiermasz książek i podręczników
6. Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii - lekcje biblioteczne w klasach młodszych
7. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:
- popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury,
- wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji;
IX
Cały rok
Cały rok

Co miesiąc, I, VI

Cały rok

X
V
X, VI
VI

raz w tygodniu

cały rok

III. Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki

1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek w regionie,
2. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia
cały rok
cały rok

IV. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:
• Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,
• Udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom
• Przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli
• Współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły
• Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej
2. Konsultacje przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, gry i inne)
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną i innymi (w miarę możliwości)
- udział w konkursach i imprezach realizowanych w tychże
4. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci;
- informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych, prowadzenie zajęć otwartych;
- zachęcanie do włączenie się w akcję Cała Polska czyta dzieciom;

Na bieżąco

IX, IV

Wg potrzeb

co miesiąc
na bieżąco
cały rok
V. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe

1. Doskonalenie warsztatu pracy
2. Doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej.
3. Dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnej Cały rok

VI. Prace
organizacyjno-
techniczne

1. Planowanie i sprawozdawczość
• opracowanie rocznego planu pracy
• prowadzenie statystyki okresowej
• opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki (czerwiec)
• prowadzenie dokumentacji
2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki
3. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
• pozyskiwanie książek w ramach darów (książki nowe i używane)
• konserwacja zbiorów
• selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych
4. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:
• prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków
• opracowanie formalne zbiorów VIII, IX
I, VI

VI
Na bieżąco
Wg potrzeb
Na bieżąco
na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.