X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34456

Plan pracy wychowawczej dla klasy I i II SP

Plan pracy wychowawczej dla klasy 1
w roku szkolnym 2014/2015

1. Organizacja zespołu klasowego
• Organizacja życia klasy ( zapoznanie, integracja, wypracowanie norm i zasad funkcjonowania w zespole, wybór samorządu klasowego, organizacja pomocy koleżeńskiej itp. )
• Organizacja przestrzeni i warunków do efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności
• Zapoznanie ze szkołą z pracownikami szkoły oraz zasadami i regulaminami organizującymi życie szkoły
• Nawiązanie współpracy z rodzicami i określenie wzajemnych oczekiwań
• Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higienicznego trybu życia
• Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem przechodzenia przez jezdnię
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i przerw, bezpiecznego poruszania się po korytarzach, na boisku, na stołówce, w bibliotece, na sali gimnastycznej
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z przyborów szkolnych i przyrządów
• Zachowanie bezpieczeństwa w czasie ferii, wakacji i dni wolnych
• Wpajanie nawyków prawidłowego odżywiania się, ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, higieny osobistej, higieny pracy i czasu wolnego

3. Kształtowanie postaw moralnych, społecznych, poszanowania wartości pracy i nauki
• Ukazywanie życzliwości, przyjaźni, tolerancji, szacunku, odpowiedzialności, miłości jako filarów życia społecznego w środowisku szkolnym i rodzinie dziecka, podkreślanie roli rodziny i więzi rodzinnych w życiu dziecka
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, kształtowanie obowiązkowości, sumienności, pracowitości i poszanowania pracy innych
• Zapoznanie z obowiązkami i prawami dziecka jako ucznia, obywatela, członka rodziny, kolegi
• Przeciwdziałanie agresji i patologiom

4. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowania polskich tradycji i właściwych zachowań w środowisku przyrodniczym
• Wyrabianie właściwej postawy wobec symboli narodowych
• Przybliżanie sylwetek sławnych Polaków
• Rozbudzanie poczucia tożsamości i przynależności narodowej i chrześcijańskiej poprzez poznawanie elementów historii, tradycji i kultury naszego narodu i miasta
• Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
• Wyrabianie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, lokalnym i szkolnym
• Kształtowanie postaw proekologicznych, poszanowania świata roślin i zwierząt oraz poczucia odpowiedzialności za kondycję środowiska przyrodniczego

5. Kształtowanie postaw estetycznych, przygotowanie do korzystania z dorobku kultury
• Zwracanie uwagi na znaczenie estetyki i „dobrego smaku” w życiu człowieka
• Uwrażliwianie na elementy kultury i sztuki
• Wdrażanie do właściwego zachowania w instytucjach kulturalnych i wobec dorobku kulturowego

Opracowała: Katarzyna Kuchta – wychowawca

Plan pracy wychowawczej dla klasy 2 w roku szkolnym 2015/2016
1. Organizacja zespołu klasowego
• Organizacja życia klasy ( integracja, przypomnienie norm i zasad funkcjonowania w zespole, wybór samorządu klasowego i łącznika z biblioteką i świetlicą szkolną, organizacja dyżurów i pomocy koleżeńskiej, itp. )
• Organizacja przestrzeni i warunków do efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności
• Przypomnienie zasad i regulaminów organizujących życie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zmian naniesionych w SPP i SPW
• Współpraca z rodzicami i określenie wzajemnych oczekiwań
• Monitorowanie istotnych dla procesu wychowawczego zmian w obrębie środowiska rodzinnego uczniów

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higienicznego trybu życia
• Utrwalanie poznanych i zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem uczestnictwem w ruchu drogowym
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i przerw, bezpiecznego poruszania się po korytarzach, na boisku, na stołówce, w bibliotece, na sali gimnastycznej i pracowni komputerowej
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z przyborów szkolnych i przyrządów
• Zachowanie bezpieczeństwa w czasie ferii, wakacji i dni wolnych
• Wpajanie nawyków prawidłowego odżywiania się, ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, okazji ( stosowność stroju ), higieny osobistej, higieny pracy i czasu wolnego
• Kształtowanie pozytywnych i służących zdrowiu nawyków żywieniowych ( jakość spożywanych produktów i rozplanowanie posiłków w ciągu dnia, wpływ pożywienia na zdrowie i samopoczucie i wydolność fizyczną )
• Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, udziału w zabawach ruchowych i zawodach sportowych, wycieczkach

3. Kształtowanie postaw moralnych, społecznych, poszanowania wartości pracy i nauki
• Ukazywanie życzliwości, przyjaźni, tolerancji, szacunku, odpowiedzialności, miłości jako filarów życia społecznego w środowisku szkolnym i rodzinie dziecka, podkreślanie roli rodziny i więzi rodzinnych w życiu dziecka
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, kształtowanie obowiązkowości, sumienności, pracowitości i poszanowania pracy innych, unikania absencji szkolnej
• Zapoznanie z obowiązkami i prawami dziecka jako ucznia, obywatela, członka rodziny, kolegi
• Przeciwdziałanie postawom pasywnym wobec agresji i patologiom

4. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowania polskich tradycji i właściwych zachowań w środowisku przyrodniczym
• Wyrabianie właściwej postawy wobec symboli narodowych
• Przybliżanie sylwetek sławnych Polaków
• Rozbudzanie poczucia tożsamości i przynależności narodowej i chrześcijańskiej poprzez poznawanie elementów historii, tradycji i kultury naszego narodu i miasta
• Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
• Wyrabianie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, lokalnym i szkolnym
• Kształtowanie postaw proekologicznych, poszanowania świata roślin i zwierząt oraz poczucia odpowiedzialności za kondycję środowiska przyrodniczego
• Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

5. Kształtowanie postaw estetycznych, przygotowanie do korzystania z dorobku kultury
• Pasowanie na czytelnika Biblioteki szkolnej
• Zwracanie uwagi na znaczenie estetyki i „dobrego smaku” w życiu człowieka
• Uwrażliwianie na elementy kultury i sztuki
• Wdrażanie do właściwego zachowania w instytucjach kulturalnych i wobec dorobku kulturowego
• Rozbudzanie zainteresowań dorobkiem kulturowym

Opracowała: Katarzyna Kuchta – wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.