X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34399
Dział: Przedszkole

Wyprawa po skarb - scenariusz zajęć obserwacyjnych

Scenariusz zajęć obserwowanych
w grupie V- dzieci 6-letnich

Temat zajęcia : ,, Wyprawa po skarb'' - Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania ).

Podstawa programowa :
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych,aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych ) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.Wdrażanie dzieci do ładu i porządku.
4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach;
Obszar 4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
1) przewiduje, na miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach ( wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach );
2) grupuje obiekty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu : to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka :różne formy aktywności muzyczno-ruchowej ( śpiew, gra, taniec ).
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki ( np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku ) i wyraża je ruchem;
Obszar 13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości;
Obszar 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) zna drukowane małe i wielkie litery ( z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe );
8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

Cele ogólne :
- tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka
- doskonalenie umiejętności czytania
- doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
- przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych

Cele szczegółowe :
- dz.zna litery drukowane małe i wielkie
- dz.potrafi ułożyć zdania z rosypanki wyrazowej
- dz. potrafi ułożyć łańcuszki wyrazowe ze spinaczy
- dz.umie policzyć litery w wyrazie
- dz.zna nazwy kolorów
- dz. rozwija spostrzegawczość wzrokową
- dz. potrafi odnaleźć swoje imię wśród innych
- dz. czyta teksty
- dz. łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć
- dz.obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują
- dz. potrafi wykonać zadanie wspólnie z kolegami i potrafi współdziałać w zabawie

Formy pracy :
- grupowa
- zespołowa
- indywidualna

Metody pracy :
- słowne
- aktywizujące
- praktycznego działania

Środki dydaktyczne : magnetofon, płyta CD, dekoracja : statki, stery, Wyspy- pudełka z pierwszą literą nazwy i przyporządkowaną cyfrą, skrzynie, ,, Pamiętnik Pirata'', globus, lornetka, lupy, medale, butelki ,mąka, woda, sól, podesty, folia malarska, chusta animacyjna, koła z wyrazami, spinacze, kamizelki ratunkowe , figury geometryczne, sygnalizator Daltoński z piratem , minutnik rybki z wyrazami, sznurek, zdania, koperty, dywaniki, ,, magiczne kamienie'', obręcze, szarfy, Bum, bum rurki, naklejki - cenki, znaczki - buźki, czapka piracka, czapka kapitana,lupy dla każdego dziecka.

Przebieg zajęcia :
1. Powitanie
Przywitanie wszystkich zebranych gości.
2. Piosenka ,, Wyprawa po skarb''
3.Przeczytanie listu i złożenie przysięgi
Witam wszystkich uczestników wyprawy w poszukiwaniu skarbów piratów.W naszej wyprawie mogą wziąć udział tylko ci, którym nie straszne są przygody. Dzieci, które chcą wyruszyć po skarb proszę o powtórzenie za mną : ,, My misiaki zgrana paka z nami zawsze będzie draka. Na oceany z rana wyruszamy na obiadek wszyscy wracamy, nie straszni nam piraci, bo my super jesteśmy żeglarze. AHOJ !''.Teraz sprawdzę waszą odwagę i spryt. Musicie odnaleźć skarb, który znajduje się na jednej z wysp, której dowiecie się rozwiązując zadania ukryte w skrzyniach.Pomoże wam w tym ,, Pamiętnik Pirata'' , który znajduje się w torbie ze statkami. Warunkiem dopłynięcia do celu to znalezienie znaków, użycie lornetek, lupy i globusa. Pamiętajcie,że kapitan statku pirackiego był złośliwy i przebiegły. POWODZENIA !
4.Podział dzieci na 4 grupy ze względu na figury geometryczne. Każde dziecko zajmuje miejsce w statku zgodnie z podaną cyfrą znajdującą się na kamizelce ratunkowej . Po zajęciu swoich miejsc dzieci odczytują nazwę statku do którego należą - odczytanie nazwy następuje po ustawieniu się dzieci w kolejności i połączeniu liter znajdujących się na kamizelce ratunkowej. Dziecko z cyfrą 1 jest kapitanem statku.
5. Dzieci wsiadają na pokład statku i wyruszają w poszukiwaniu ukrytego skarbu , powtarzają słowa ,, Pożegnajmy ląd, odpływajmy stąd na oceany wiedzy i zabawy – AHOJ ! - w tle słychać muzykę - szum morza
6.Widzę ląd na horyzoncie. Dopłyneliśmy do wyspy. Poproszę Kapitana statku nr 1 - o odczytanie znaków- liter znajdujących się na globusie. Na globusie znajdują się cztery naklejki z literami i cyframi. Proszę o odkodowanie nazw wysp.Waszym zadaniem będzie wykonanie korali dla tubylców. Z podanych sylab wykonajcie korale a dowiecie się jak nazywają się wyspy jak również zadania do wykonania ale to nie koniec. Na każdej z wysp znajduje się również czarodziejski proszek. Ma nam on pomóc odnaleźć skarb. Będąc na wyspie trzeba czarodziejski proszek zmieszać z wodą. Jeśli na wyspie znajdować się będzie skarb - woda z proszkiem zrobi się przezroczysta, jeśli nie woda zrobi się mętna. Pamiętajcie o ułożeniu wyrazów w kolejności zgodnie z cyfrą podaną na odwrocie, odczytania nazw wysp i zadań a następnie wykonanie korali. No to zaczynajcie !- w tle słychać muzykę – szum morza
Dzieci wykonują korale dla tubylców i odczytują w grupach nazwy wysp ( 1.WYSPA KORALOWA korale dla tubylców,eksperyment , 2. WYSPA BEZLUDNA łowienie rybek, eksperyment , 3. WYSPA PIRATÓW odczytywanie tekstów,eksperyment , 4.WYSPA MARZEŃ spełnianie marzeń,eksperyment ). Po odczytaniu nazw wysp i zadań kapitan statku nr 1 przeprowadza doświadczenie – miesza wodę z mąką – wniosek : woda mętna – na tej wyspie nie znajduje się skarb. Brawo ! Znakomicie poradziliście sobie z pierwszym zadaniem. Zbliżamy się wielkimi krokami do odnalezienia skarbu . Płyniemy dalej.
7. Dzieci wypowiadają hasło ,, Pożegnajmy ląd odpływajmy stąd ...Ahoj '' i wypływają w dalszy rejs przy dźwiękach szumu morza
8. Dopłyneliśmy do kolejnej wyspy, wiemy jak się nazywa to Bezludna wyspa. Dzieci wachlują chustą w rytm muzyki.Na chuście animacyjnej znajdują się rybki – zadaniem dzieci jest wyłowić po 2 rybki odczytać wyraz znajdujący się na rybce ,położyć na dywaniku i ułożyć łańcuszek wyrazowy ze spinaczy- haczyków w zależności od ilości liter znajdujących się w wyrazie. Spinacze - haczyki znajdują się w kołach ratunkowych.Kapitan statku nr 2 przeprowadza doświadczenie dotyczące rozpuszczalności substancji sypkich w wodzie.Efektem jest woda mętna czyli na tej wyspie nie ma skarbu. Zadanie drugie jest już za wami. Moje gratulacje.
9.Dzieci wsiadają do swoich statków i płyną dalej - słychać szum morza
10. Kolejną wyspą na którą dopłyneliśmy jest Wyspa Piratów. Piraci przygotowali wam nie lada zadanie pomieszali koperty z waszymi imionami, w których ukryte są zdania.Musicie odszukać kopertę z waszym imieniem, otworzyć ją odczytać tekst na podeście Do dzieła ! W tle słychać muzykę – płyta CD- utwór nr 15. Po wykonaniu zadania kapitan statku nr 3 przeprowadza doświadczenie woda i mąka - i znów na tej wyspie nie ma ukrytego skarbu, bo woda zrobiła się mętna. Jestem pod ogromnym wrażeniem, doskonale poradziliście sobie z tym trudnym zadaniem.
I w ten oto sposób dotarliśmy do ostaniej wyspy.
11.Dzieci wsiadają na pokład statku i płyną dalej w rytm muzyki.
12.Ciekawe czy na tej wyspie będzie ukryty skarb. To Wyspa Marzeń- na której spełniają się wszystkie marzenia. Na tej wyspie znajdują się magiczne kamienie.Weźcie po jednym kamieniu pomyślcie o marzeniu jakie chcielibyście żeby się spełniło - powiedźcie proszę swoje marzenie a kamienie wrzućcie do magicznego pudełka. Czekajcie , bo niedługo wszystkie wasze marzenia się spełnią. Wiecie co moim marzeniem jest to, żebyście zamienili się w piratów. Co wy na to ? Ale zanim to nastąpi kapitan statku nr 4 musi przeprowadzić eksperyment. Proszę o wymieszanie magicznego proszku - przekonamy się czy na tej wyspie znajduje się skarb. Przeprowadzenie doświadczenia woda i sól - wniosek – woda bezbarwna tzn.że na tej wyspie znajduje się skarb. Skarb piratów jest już wasz, a teraz zamieniam was w piratów, bo to było moim marzeniem .Proszę zatańczcie piracki taniec.
13. ,,Piraci z karaibów'' - taniec z Bum, Bum rurkami
14. Odczaruję was, ten taniec bardzo mi się podobał a teraz zapraszam was w rejs do przedszkola.Wezmę ten skarb zanim piraci tu wrócą, co jest w środku zobaczymy w przedszkolu.
A teraz płyniemy- musimy przecież zdążyć na obiadek. AHOJ !
15.Dzieci dopływają do przedszkola .
16. Ewaluacja zajęć- buźka wesoła i smutna.
17. Otwarcie skrzyni skarbów- wręczenie medali i nagród .
18. Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.