X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34383

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Podstaw prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

Imię i nazwisko stażysty: BARBARA RADWAŃSKA
Nazwa i adres placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWCU,
GIERAŁTOWIEC 42, 59-500 ZŁOTORYJA
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016 roku
Czas trwania stażu: 01 września 2016r. do 31 maja 2017r. tj. 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: HENRYKA BARTOSZCZE

CEL GŁÓWNY:

1. Odbycie stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobu jej prowadzenia,
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu.
3. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie kontaktów z Rodzicami, nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole oraz wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Działania związane z procedurą awansu zawodowego

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole:
(§ 6 ust. 1 pkt. 1, § 6 ust. 2 pkt. 1,)*

zadania Formy realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:

Karta Nauczyciela: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393 z późniejszymi zmianami).
Wrzesień 2016 Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego i jego zatwierdzenie

Znajomość przepisów prawnych

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkoły:

- Statut Szkoły

-Program Wychowawczy

-Program Profilaktyki

- Plan Pracy Szkoły

- Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok 2016/2017

- analiza programów dopuszczonych do użytku

- zapoznanie się z Regulaminem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innymi dokumentami obowiązującymi w pracy w szkole

- udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych

- zapoznanie się ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej

- rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć
- planowanie pracy opiekunczio-wychowawczo-dydaktycznej

Wrzesień 2016 /październik 2016

Na bieżąco

Potwierdzenie opiekuna stażu

Wpisy w dzienniku zajęć:
- planowanie miesięczne
- arkusz obserwacji

3. Przepisy oświatowe Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) Wrzesień 2016 /
październik 2016
Potwierdzenie opiekuna stażu
4. Przepisy prawa pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
Regulamin pracy
Regulamin ZFŚS
Karta oceny ryzyka zawodowego
Regulamin wynagradzania
Przepisy dotyczące BHP Wrzesień 2016 /
październik 2016
Potwierdzenie opiekuna stażu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust. 2 pkt. 2).

zadania Formy realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu

2. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych

3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy

5. Wykorzystywanie TIK

6. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

7. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli: warsztaty, kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne

Czytanie pozycji literatury pedagogicznej, przeglądanie artykułów na stronach internetowych, w czasopismach pedagogicznych i innych publikacjach

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie

1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
2. Podejmowanie dodatkowych zadań
-wykonywanie dekoracji i tablic zdobiących klasę,
-wykonywanie pomocy naukowych
3. Studiowanie literatury i czasopism.
4. Udział w warsztatach, kursach i szkoleniach.
5. Poszukiwanie informacji w Internecie.

Tworzenie i opracowywanie planów nauczania, pomocy dydaktycznych dla uczniów, materiałów do zajęć,
Opracowywanie scenariuszy zajęć
Tworzenie dyplomów dla dzieci,
Oglądanie bajek, filmików, słuchanie muzyki zaczerpniętych z Internetu poprzez wykorzystanie komputera, laptopa, tabletu
Korzystanie ze stron internetowych po święconych rozwojowi nauczyciela

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie
scenariuszy i konspektów zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
Przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron internetowych o tematyce awansu zawodowego nauczyciela.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu

Cały okres trwania stażu Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

Potwierdzenie udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu

Notatka z przeczytanych książek czy artykułów.

Wykaz książek i czasopism

Spis stron internetowych

Plan rozwoju dostępny w dokumentacji szkoły

Pomoce dydaktyczne

Spis literatury

Zaświadczenia

Notatki

Scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, wzory dyplomów

Notatki.

Materiały dydaktyczne

Scenariusze zajęć, konspekty, pomoce.

Notatki własne

Notatki własne

Spis wykorzystanych stron internetowych

Notatki własne

III Znajomość środowiska Uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

zadania Formy realizacji termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych Uczniów.
Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu Notatki własne, wyniki analizy przeprowadzanych badań diagnostycznych.

2. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły. Analiza Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu. Zadania nauczyciela -wychowawcy. Opracowanie planu pracy wychowawczej. Cały okres stażu Notatki własne,
programy wychowawcze-ksero,
opracowany plan wychowawczy.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Spotkania z rodzicami,
rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady. Cały okres stażu Przeprowadzone
wywiady środowiskowe.
Notatki własne.
4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Cały okres stażu Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
5. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Współpraca z rodzicami 1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. pedagogizacja rodziców na tematy ich interesujące,
6. udział rodziców w życiu szkoły, oddziału wychowania przedszkolnego (imprezy okolicznościowe, wycieczki, dni otwarte).

Cały okres stażu. Notatki.
Protokoły spotkań.

Listy obecności.

Tematy pedagogizacji i ich omówienie

Potwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia

6. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, sklepu, do ośrodka zdrowia itp.

Cały okres stażu Notatki
Adnotacje w dzienniku zajęć.

Scenariusze zajęć

Zdjęcia
7. Udział w realizacji programów ogólnokrajowych oraz organizowanie akcji charytatywnych 1. Czytające przedszkola
2. Mamo, tato wolę wodę
3. Kubusiowi Przyjaciele Natury
4. Paczka dla zwierzaczka – akcja charytatywna Cały okres stażu Zaświadczenia

Notatki

Zdjęcia
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami lokalnymi 1. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja. Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć
Zdjęcia
9. Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.

Praca z dziećmi.
Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji aka¬demii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.
Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych: Dzień przedszkolaka,
Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień postaci z bajek
Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych:
Mikołajki, Zakończenie przedszkola i klas 0,

Organizowanie imprez i uroczystości wewnątrz klasowych:
Spotkanie z Klubem Psich Zaprzęgów ,,Sfora Chojnów” – nauka zachowania w obecności psa,
Święto pieczonego ziemniaka
Dzień Chłopaka
Pasowanie na przedszkolaka
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Apel czytelniczy
Akademia Edukacji Narodowej
Dzień Górnika
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa Walentynowa
Zabawa karnawałowa
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Bezpieczeństwo na wakacjach pogadanki, zabawy edukacyjne
Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym Według harmonogramu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze.

Adnotacje w dzienniku zajęć.

Zdjęcia

Notatki własne, plan uroczystości imprez szkolnych 2016/2017

Notatki własne, zdjęcia z imprez okolicznościowych

IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.1 pkt 2, pkt.3)

zadania Formy realizacji termin Sposób dokumentowania

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opis tematyki, zakresu i terminów realizacji Wrzesień 2016 Terminarz zajęć i tematyka
Scenariusze lekcji
Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Obecność podczas zajęć. Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu.
Cały okres staży Arkusze obserwowanych lekcji, notatki, wnioski z obserwacji
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora bądź innego wyznaczonego nauczyciela Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie z obserwatorem zajęć.
1 godz. w miesiącu przez cały okres stażu od września 2016r. do maja 2017r. Scenariusz zajęć
arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy Cały okres trwania stażu Wspomniane dokumenty umieszczone w teczce stażysty

V Inne
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków stażysty, jak i opiekuna stażu Wrzesień 2016 Kontrakt zawodowy

Omówienie zasad współpracy
2. Złożenie wniosku o odbyciu stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją Złożenie wniosku oraz przygotowanej dokumentacji Maj 2017 Wniosek i dokumentacja z realizacji planu
3. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Czerwiec 2017 Sprawozdanie z realizacji stażu
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena
Ewaluacja zajęć Czerwiec 2017 Teczka stażysty

Sprawozdanie z realizacji stażu

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.
Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

Opracowała Barbara Radwańska

Gierałtowiec, 14 września 2016r. ........................................
Podpis nauczyciela stażysty

........................................
Zatwierdzenie do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.