X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34199
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

MGR EWA JASZCZYSZYN
NAUCZYCIEL
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów  prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, regulaminów.
Aktualizowanie wiedzy pedagogicznej poprzez lekture nowych pozycji wydawniczych.
Pozyskiwanie pozycji książkowych oraz multimedialnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka.
Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową.
Praca w zespole tworzącym Koncepcję Pracy Przedszkola.
Zbieranie materiałów od koleżanek, podsumowanie wspólnie wypracowanych założeń pracy w dokumencie Koncepcja Pracy Przedszkola.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.
Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Zorganizowanie spotkań z logopedą,psychologiem.
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców.
Spotkania integracyjne rodzice – dzieci- nauczyciele.
Współorganizacja ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego we współpracy z MP z Łodzi
Przeprowadzenie wewnetrznego, pierwszego etapu konkursu.
Zorganizowanie wystawy prac w Przedszkolu i Miejskiej Bibliotece.
Przesłanie prac do drugiego etapu konkursu
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej dla rodziców „Z życia przedszkola”.
Umieszczanie zdjęć z imprez organizowanych w przedszkolu jak i poza placówką.
Prowadzenie tematycznej tablicy informacyjnej dla rodziców dot. szeroko rozumianej pedagogizacji .
Redagowanie i umieszczanie artykułów i informacji o bieżących wydażeniach zwiazanych z rozwojem rodziny.
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Stosowanie technik informatycznych
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców. 
Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, testów, list dzieci, ankiet, kart pracy.
Przygotowanie prezentacji multimedialnych dot zakresu edukacji przyrodniczej.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.
Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.
Wykorzystanie poczty internetowej do komunikacji z rodzicami.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz  Rady Pedagogicznej.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. 
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu "Nasz Słoneczny Ogród".
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Stworzenie w przedszkolnym ogrodzie miejsc dla różnego rodzaju eksperymentów przyrodniczo – naukowych.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do utworzenia specjalistycznych stanowisk i merytoryczne opracowanie ich funkcji.
Współpraca z rodzicami.
Opracowanie planu i tematyki spotkań z rodzicami. Włączenie ich do realizacji zadań programu pracy przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami.
Nawiązanie współpracy z Policją, Nadleśnictwem, Biblioteką Miejska i Pedagogiczną, wydawnictwami.
Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC, JUKA i inne.
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką.
Opracowanie planu spotkań.
Przygotowanie wystawki prac dzieci.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów i przeglądów międzyprzedszkolnych.
Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskanie sponsorów.
Przygotowanie międzyprzedszkolnego „Konkursu fotograficznego” celem angażowania rodziców i dzieci we wspólne ciekawe spędzanie czasu wolnego.
Przygotowanie międzyprzedszkolnego konkursu „Mały ekolog” celem rozpowszechniania wiedzy o ochronie środowiska.
Promocja placówki- zamieszczenie listy laureatów i przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, pielęgniarką.
Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w imprezach kulturalnych itp.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. : Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Święta Rodzinny.
Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych.
Organizowanie cyklicznych, popołudniowych wyjść do Filharmonii Śląskiej rodziców wraz z dziećmi i wychowawcami.
Przygotowanie wyjść celem angażowania rodziców i dzieci we wspólne ciekawe spędzanie czasu wolnego.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.
Opracowanie scenariuszy.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.