X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34196

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Rzeszowie
Pełniona funkcja: nauczyciel wspomagający
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2014
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedur awansu zawodowego.

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela;
-Złożenie wniosku o kontynuację stażu;
-Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

IX 2016
Notatki,
Wydruki dokumentów.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

-Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów
z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Kontrakt.
Harmonogram spotkań.
Notatki
z obserwacji.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Notatki.
Sprawozdanie.

3.Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - rady szkoleniowe;
-Udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach metodycznych.

Notatki,
zaświadczenia.

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza).

Materiały dydaktyczne.
Notatki.
Scenariusze zajęć, wnioski.

5. Wykorzystywanie nowatorskich form
pracy.
-Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących i rozwijających wyobraźnię uczniów
-Motywowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wystąpieniach, imprezach, itp.

Zaświadczenia.

6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
-Konsultacje z wychowawcą i pedagogiem szkolnym
-Pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, wycieczek itp.

Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami.
-Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne oraz zebrania klasowe,
-Włączenie rodziców w organizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.

Notatki.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, ich możliwości intelektualnych oraz potrzeb i możliwości rozwojowych -Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji i przeprowadzonych rozmów zarówno z uczniami jak i opiekunami,
-Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami,

Notatki.

3. Zapoznanie się z dokumentacją uczniów niepełnosprawnych i jej przeanalizowanie
-Opracowanie i modyfikowanie planów pracy uczniów z niepełnosprawnością na podstawie zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej

Notatki.

4.Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-Dostosowanie metod pracy oraz form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
-Poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z dziećmi z trudnościami.

Notatki.
5. Współpraca z nauczycielami
-Współtworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem.

Notatki.
Dokumentacja IPET.

6. Realizacja planu wychowawczego klasy -Współorganizacja imprez klasowych oraz szkolnych z udziałem dzieci z niepełnosprawnością,
-Organizacja oraz sprawowanie opieki podczas wycieczek klasowych, imprez i wyjść klasowych,
-Współpraca z nauczycielami podczas przygotowań i przeprowadzania konkursów uczniów z niepełnosprawnością.

Notatki.

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Współpraca w zakresie działań profilaktycznych, wychowawczych szkoły.

Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. -Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych przy wykorzystaniu komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Notatki.
Dokumentacja.
Potwierdzenia.

2.Publikacje na portalu internetowym.
-Zamieszczenie własnych materiałów związanych z pracą w szkole.

Wydruki.

3.Korespondencja z rodzicami.
-Sporządzanie informacji, ogłoszeń dla rodziców.

Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

Notatki.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju uczniów w zależności od wieku oraz niepełnosprawności. -Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci oraz różnorodnych niepełnosprawności

Notatki.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
-Integrowanie grupy,
-Zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Notatki.

4. Współpraca z wychowawcą w zakresie rozwiązywania problemów
-Wspólne ustalenie tematyki godzin wychowawczych,
-Obserwacja osiągnięć uczniów i analiza trudności,
-Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w oparciu o mediacje,
-Stosowanie różnych form integracyjnych: wycieczki, spotkania klasowe (np. świąteczne), których celem jest wspieranie integracji między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.

Notatki.

5.Współpraca z rodzicami
-Przeprowadzanie wywiadów odnośnie sytuacji, samopoczucia dziecka w szkole,
-Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u uczniów,
-Bieżący kontakt z rodzicami (bezpośredni i
pośredni)

Notatki.

6. Współpraca z nauczycielami
-Przedstawianie zakresu umiejętności ucznia niepełnosprawnego na spotkaniach grona pedagogicznego,
-Przygotowywanie i przedstawienie opinii odnośnie sytuacji ucznia niepełnosprawnego w klasie,
-Pomoc w dostosowaniu metod i form pracy na lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi.

Notatki.

7. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych -Rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,
-Tworzenie modyfikacji programów dla uczniów z niepełnosprawnością,
-Wspieranie integracji klasy poprzez wspólne przedsięwzięcia.

Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. Analiza dokumentacji:
-Ustawa o systemie oświaty,
-Karta Nauczyciela,
-Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej,
-Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania,
-Konwencja o Prawach Dziecka,
-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu Okres stażu zawodowego (prasa oświatowa, Internet),
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
-Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego,
-Analiza i gromadzenie dokumentacji
związanej z funkcjonowaniem placówki.

Notatki.

2.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej, w pracy zespołu wychowawczego, komisjach egzaminacyjnych, itp.
-Współpraca z gronem pedagogicznym.

Notatki.
Listy obecności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.