X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34179
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aldona Mróz
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce stażu: Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina” ul. Gliwicka 11, 85-378 Bydgoszcz
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

LP ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN CELE I UWAGI
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

• Stosowanie metod twórczych i aktywizujących, np. zabaw badawczych.
• Stosowanie metod doskonalących umiejętności interpersonalne u dzieci np. gry i zabawy towarzyskie, zabawy tematyczne.
• Praca metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno u dzieci jak i nauczyciela np.: drama, zabawy z elementami muzykoterapii, bajki terapeutyczne,
• Przedstawienie bajek, baśni i opowiadań w formie teatrzyków stoliczkowych.
• Prezentacja metod pracy charakterystycznych dla przedszkola. Cały okres stażu

-Budzenie ciekawości otaczającym światem.
-Poszerzenie zakresu własnych umiejętności dotyczących zastosowania metod twórczych i aktywizujących.

2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu • Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Konsultacje z opiekunem stażu. Cały okres stażu Umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych.
3. Analizowanie zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna stażu • Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
• Konsultacje z opiekunem stażu w celu ustalania wniosków do dalszej pracy, omówienie nabytych kompetencji.
• Analizowanie literatury fachowej. Cały okres stażu Określanie mocnych i słabych stron własnej pracy.
4. Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela • Opracowywanie scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych, takich jak:
- szycie lalek i ubranek do bajek prezentowanych na stoliczku,
- filcowanie postaci do stoliczków tematycznych oraz bajek,
- wykonywanie elementów scenografii do bajek z różnych naturalnych materiałów,
- rysowanie historyjek obrazkowych oraz kart pracy związanych z tematyką tygodniową,
- wykonywanie na drutach szarf ,
- zbieranie materiału przyrodniczego służącego do realizacji zajęć dydaktycznych oraz zajęć badawczych,
- modelowanie w glinie,
• Kompletowanie literatury fachowej.
• Szycie i filcowanie laleczek, postaci do teatrzyków.
• Gromadzenie rękodzieła i przedmiotów z tworzyw naturalnych do tworzenia stoliczków tematycznych oraz teatrzyków stoliczkowych.
• Gromadzenie kserokopii ilustracji.
• Gromadzenie wytworów rękodzieła regionalnego.
• Gromadzenie darów natury związanych z określoną porą roku. Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy technikami bardzo starymi i często już zapomnianymi.
Tworzenie wyjątkowej atmosfery podczas zajęć takich jak filcowanie, szycie, tkanie, plecenie z papierowikliny.
5. Opracowanie i wdrażanie programu własnego

• Wdrażanie programu „Gospodarz malutki” do realizacji w planach.
• Gromadzenie pomocy niezbędnych do wyposażenia kącika „Małego gospodarza”. Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy.
6. Organizowanie dekoracji przedszkola zgodnie z koncepcją pracy przedszkola • Dekorowanie sali i holu zgodnie z tematyką uroczystości oraz rytmem pór roku.
• Wykorzystywanie w dekoracjach ozdób wykonanych samodzielnie oraz zgromadzonych w warsztacie pracy nauczyciela Cały okres stażu Tworzenie szczególnej atmosfery w przedszkolu zgodnie z przeżywanym świętem lub uroczystością.
7. Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych typu szkoleniowego • Opracowywanie materiałów, referatów na posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności przedszkola. Okres stażu Wzbogacanie kompetencji i warsztatu pracy.
8. Systematyczny udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych
• Dożynki
• Święto lampionów
• Kiermasze ( bożonarodzeniowy i wielkanocny)
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Powitanie wiosny
• Dzień Rodziny
• Dzień Dziecka
• Wicie wianków
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego
• Urodziny obchodzone w grupie przedszkolnej Okres stażu Integracja środowiskowa.
9. Prowadzenie zajęć koleżeńskich • Prowadzenie zajęć koleżeńskich z zakresu zabaw dydaktycznych i wychowawczych.
• Upowszechnianie specyficznych technik plastycznych, takich jak: szycie lalek, filcowanie na sucho, papierowi -klina, tworzenie dekoracji świątecznych z naturalnych materiałów.
• Prezentowanie sposobów przedstawiania bajek stoliczkowych oraz ekspozycji stoliczków tematycznych.
• Prezentowanie wystroju wnętrz i zagadnień specyficznych dla naszej placówki.
• Prezentowanie pomocy dydaktycznych oraz sposobów ich dobierania tak, by były spójne z koncepcją pracy przedszkola. Doskonalenie warsztatu pracy.
10. Stosowanie aktywnych form współpracy z rodzicami • Stosowanie metod aktywizujących podczas zebrań z rodzicami oraz zajęć otwartych dla rodziców.
• Organizowanie warsztatów dla rodziców przed kiermaszami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi.
• Organizowanie uroczystości i spotkań integrujących.
• Organizowanie żywego teatru dla dzieci.
• Wspólne przygotowanie urodzin swojego dziecka.
• Wycieczka na temat: „Z wizytą w pracy u mojej mamy...” Okres stażu Doskonalenie warsztatu pracy.
Integracja środowiskowa.
11. Udział w przeglądach plastycznych dla dzieci przedszkolnych • Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez przedszkola z regionu. Okres stażu Doskonalenie warsztatu pracy.
12. Autorefleksja

• Konsultacje z opiekunem stażu i nauczycielem współpracującym w grupie.
• Opracowanie sprawozdań półrocznych na posiedzenia Rady Pedagogicznej o charakterze analityczno-prognostycznym.
• Opracowanie arkusza samooceny pracy nauczyciela. Okres stażu Określenie mocnych i słabych stron swojej pracy.
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

LP ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
1. Obserwacja i analiza potrzeb i możliwości dziecka • Opracowanie wyników badania gotowości szkolnej dzieci 5- i 6- letnich.
• Zastosowanie metod ewaluacyjnych do zbierania informacji od dzieci.
• Organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci 5- i 6-letnich.
• Prowadzenie zeszytu pracy dydaktyczno-wyrównawczej.
• Organizowanie konsultacji z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami wychowanków. I i II semestr każdego roku
W okresie całego stażu Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela.
Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.
2. Udział w akcjach charytatywnych
• Współudział w organizacji charytatywnego festynu z okazji „Dnia Rodziny”
• Współorganizowanie pomocy dla ubogich rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej i innych potrzebujących osób oraz instytucji. Cały okres stażu Zebranie środków finansowych podczas akcji charytatywnych.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy • Organizowanie cyklicznych spotkań według potrzeb placówki lub rodziców,
• Wspomaganie rodziców przy podjęciu decyzji dotyczącej gotowości szkolnej dziecka, na konsultacjach w placówce przy udziale fachowców. Cały okres stażu Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
4. Udział w akcji „ Narodowe czytanie” • Przygotowanie fragmentów poezji wspólnie z dziećmi i rodzicami oraz prezentacja literatury pod hasłem:
„Narodowe czytanie”
• Czytanie przez rodziców bajki na uroczystości urodzinowej własnego dziecka – wspieranie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Cały okres stażu Promowanie literatury pięknej, integracja ze środowiskiem.

5. Podejmowanie profilaktyki prozdrowotnej • Monitorowanie na bieżąco czystości dzieci.
• Informowanie o zagrożeniach - jeśli takie się pojawią.
• Spotkanie ze stomatologiem, pielęgniarką, farmaceutą.
• Udział w akcjach prozdrowotnych takich jak: światowy dzień mycia rąk.
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce prozdrowotnej np. zdrowe odżywianie, ruch to zdrowie, higiena na co dzień. Cały okres stażu Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, studentami • Organizowanie zajęć koleżeńskich,
• Dzielenie się doświadczeniem ze stażystami (studentami).
• Prezentowanie zajęć, pomocy dydaktycznych oraz sposobów ich dobierania tak, by były spójne z koncepcją pracy przedszkola. Cały okres stażu Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.
7. Organizowanie zajęć o charakterze ekologicznym-udział w akcjach ekologicznych • Udział w akcji „Sprzątanie świata”
• Udział w akcji promowania segregowania odpadów przez dzieci pt. ”Segregacja-każde dziecko to potrafi”
• Zorganizowanie wyjazdu do firmy „Remondis” oraz do Gospodarstwa Ekologicznego w Siennie
• Udział w akcjach: „Kasztanobranie”, “Zbieramy nakrętki”, „Zbieramy zużyte baterie”, „Zbieramy makulaturę”. Cały okres stażu Promocja zachowań proekologicznych.
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej • Pozyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego. Poznawanie przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
• Przesyłanie informacji i materiałów drogą internetową.
• Pozyskiwanie informacji nt. szkoleń i kursów.
• Przygotowywanie i tworzenie dokumentów przedszkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, opracowywanie projektu Kodeksu Etycznego. Cały okres stażu Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez szybszy dostęp do informacji.

Możliwość ciągłego aktualizowania danych.
2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej. • Tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, scenariuszy zajęć i uroczystości itp.
• Tworzenie zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
• Korzystanie ze słowników i encyklopedii multimedialnych.
• Odwiedzanie stron np. www.edukacja.edux.pl; www.oswiata.org.pl; www.scholaris.pl; www.literka.pl;
Cały okres stażu Urozmaicanie własnego warsztatu pracy.

3. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki przedszkolnej na zajęciach. • Systematyczne gromadzenie płyt CD i DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Cały okres stażu Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych.
4. Publikacje w Internecie.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych (scenariusza zajęć i uroczystości przedszkolnych). Cały okres stażu Promocja przedszkola.
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

LP ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
1. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Uczestnictwo w III stopniowym kursie doskonalącym „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
• Ukończenie Kursu Pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo w Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy.
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego.
• Udział w zewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego m.in.: kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, szkoleniach, warsztatach (np. „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss), konferencjach metodycznych.
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych. Cały okres stażu Wzbogacenie wiedzy. Wykorzystanie zdobytych
wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych i wyrównawczych np. wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki zdrowia • Realizowanie programu wychowawczego oraz profilaktycznego.
• Aktywne uczestnictwo w akcjach proekologicznych.
• Współorganizowanie wycieczek i imprez przedszkolnych.
• Pełnienie dyżuru – konsultacje dla chętnych rodziców. Cały okres stażu Wzbogacenie i potwierdzenie posiadanej wiedzy.
3. Podejmowanie działań promocyjnych przedszkola • Promowanie przedszkola na portalach społecznościowych
• Współudział w organizacji festynu z okazji „Dnia Rodziny”
• Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli z cyklu Nauczyciele-nauczycielom nt. ”Koncepcja Rudolfa Steinera w teorii i praktyce” Cały okres stażu Promocja placówki w mediach i wśród rodziców.
4. Prowadzenie warsztatów plastycznych dla rodziców • Prowadzenie warsztatów nt: „ Cuda z papierowikliny”
• Prowadzenie warsztatów dla rodziców „De coupage”
• Prowadzenie warsztatów „Zrób coś z niczego” Cały okres stażu Wypracowanie niezbędnych wewnętrznych dokumentów regulujących pracę przedszkola.
§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż

LP ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OCZEKIWANE EFEKTY
1. Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
• Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz.752)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku Nr 6 poz. 69)
• Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526 i 527)
• Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet). Cały okres stażu Znajomość przepisów
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela • Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów, procedury bezpieczeństwa i programów. Cały okres stażu Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola.
3. Organizacja warunków działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego • Realizacja wymagań podstawy programowej w czasie
pobytu dziecka w przedszkolu Cały okres stażu Optymalizacja wykorzystania czasu pobytu dziecka na różne formy aktywności dziecięcej.

Opracowała: Aldona Mróz

Bydgoszcz, dnia 1 września 2014

........................... ...............................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć
Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.