X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34062

Wpływ chrześcijaństwa na kulturę - program koła zainteresowań z religii

Tytuł: Wpływ chrześcijaństwa na kulturę
Program koła zainteresowań z religii przeznaczony do realizacji w gimnazjum

Cele ogólne
- doprowadzenie do dojrzałej wiary przez poszerzanie wiedzy religijnej,
- wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwych postaw moralnych,
- rozwijanie zainteresowań treściami religijnymi,
- umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności,
- ukazanie wpływu chrześcijaństwa wybrane dziedziny życia ludzkiego,
- budzenie odpowiedzialności za losy Kościoła,
- pomoc w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych – część humanistyczna,
- integracja członków koła.

Tematyka i forma prowadzenia zajęć
Tematyka zajęć jest kontynuacją i rozwinięciem zagadnień podejmowanych przez uczniów w poprzednim roku szkolnym. Zajęcia rozwijają zagadnienia podejmowane na lekcjach religii, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka. Program zakłada pracę na zajęciach, organizowanie wycieczek (integracja członków, poznanie budowli religijnych) oraz możliwość dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym.

1. Zagadnienia wstępne

- zachęcenie do podzielenia się własnymi zainteresowania w dziedzinie religijnej,
- zapoznanie uczniów z tematyką zajęć,

Uczeń:
- określa swoje zainteresowania,
- definiuje pojęcie kultury,
- wyjaśnia współistnienie kultury i Ewangelii,
- wymienia wybrane dziedziny kultury, na które wpływa chrześcijaństwo.

2. Wpływ Pisma Świętego na kulturę
- przypomnienie zasad interpretacji Pisma Świętego,
- porównanie starotestamentowych tekstów i z tekstami pochodzącymi z innych kultur starożytnych (np. biblijna relacja o potopie i babiloński „Poemat o Gilgameszu),
- ukazanie stosunku między biblijnym a naukowym obrazem świata,
- pogłębiona lektura perykop czytanych podczas mszy świętych (zasady doboru tekstów: czytanie ciągłe i dopasowanie; psalm jako medytacja nad Słowem Boga),
- prezentacja przysłów, zwrotów i sentencji biblijnych,
- przedstawienie wybranych utworów literackich nawiązujących do treści religijnych,
- przykłady wybranych dzieł muzycznych i filmowych nawiązujących do treści religijnych,
- zachęta do zainteresowania sztuką religijną.

Uczeń:
- dokonuje analizy tekstu biblijnego,
- umiejętnie posługuje się Biblią,
- dostrzega specyfikę biblijnego obrazu świata,
- argumentuje, że nie ma sprzeczności między biblijnym a naukowym obrazem świata,
- zwraca uwagę na perykopy czytane podczas liturgii,
- wymienia wybrane utwory religijne,
- analizuje omawiane i prezentowane dzieła literatury i sztuki,
- korzysta z literatury.

3. Działalność charytatywna Kościoła
- wrażliwość na drugiego człowieka jako nieodłączny element życia chrześcijańskiego (fragmenty encykliki Benedykta XVI Deus caritas est),
- miłość jako specyficzna cecha chrześcijaństwa,
- miłosierdzie – nauczanie Jezusa w działalności charytatywnej Kościoła,
- kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej,
- krzewienie ducha czynnej miłości na podstawie przykazania miłości,
- ukazanie pozytywnych wzorców życia chrześcijańskiego (św. Maria Merkert, św. Kamil, św. Jan Bosko, Matka Teresa Z Kalkuty),
- wspomaganie uczniów w procesie kształtowania osobowości otwartej na potrzeby drugiego człowieka,
- kształtowanie postawy dzielenia się z bliźnimi,
- działalność Caritas Polska i Szkolnych Kół Caritas,
- działalność zakonów zajmujących się działalnością charytatywną (np. Córki św. Kamila, Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi).

Uczeń:
- rozumie, że działalność na rzecz drugiego człowieka jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego,
- wyjaśnia, na czym polega specyfika chrześcijańskiej działalności charytatywnej,
- potrafi wymienić organizacje charytatywne,
- zna inicjatywy podejmowane przez Caritas i Szkolne Koło Caritas,
- zna życie wybranych świętych prowadzących działalność charytatywną,
- rozumie potrzebę działania na rzecz dobra drugiego człowieka,
- potrafi bezinteresownie pomagać innym,
- okazuje szacunek wobec bliźniego,
- angażuje się w działalność charytatywną prowadzoną w społeczności szkolnej,
- jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

4. Czasy i miejsca święte
- chrześcijańskie rozumienie czasu,
- ukazanie Chrystusa jako centralnego punktu historii,
- wpływ chrześcijaństwa na kształtowanie się kalendarza (data narodzin Chrystusa, świętowanie niedzieli, święta chrześcijańskie),
- czas ukształtowany przez rytm liturgiczny: święta, okresy roku liturgicznego,
- zachęta do chrześcijańskiego przeżywania czasu, (uczestnictwo w obchodach roku liturgicznego, zachowanie chrześcijańskich tradycji),
- pogłębiona lektura perykop czytanych podczas mszy świętych (kształtowanie życia przez Słowo usłyszane podczas liturgii),
- ukazanie pielgrzymowania jako formy pobożności,
- uświadomienie, że życie ludzkie jest pielgrzymką do Boga,
- ukazanie miejsc kultu jako szczególnych miejsc doświadczenia Boga,
- zapoznanie z budowlami reprezentującymi różne style architektoniczne,
- miejsca Święte w Polsce i w najbliższym rejonie – miejsca pielgrzymek (Kamień Śląski, Góra św. Anny, sanktuarium Św. Krzyża na Łyśccu, Łagiewniki, nasze kościoły parafialne),
- organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego.

Uczeń:
- zna miejsca kultu w swoim regionie,
- uczestniczy w obchodach roku liturgicznego,
- angażuje się w przygotowanie liturgii z okazji rekolekcji szkolnych,
- zna charakterystyczne elementy stylów architektonicznych,
- bierze udział w pielgrzymkach do miejsc kultu,
- dzieli się przeżyciami z odbytych pielgrzymek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.