X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33970
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciel dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i Nazwisko nauczyciela: Anna Bokwa Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział różnych formach kształcenia ustawicznego.

Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym
Zadania- przewidywane efekty:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Formy realizacji
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu
- fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

• Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).

Termin

Początek stażu
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Sposób dokumentowania:
Zbiór dokumentacji
Wniosek, plan rozwoju
Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady, zaświadczenia
Biblioteczka

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji
• Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć.

Termin Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Zgromadzone materiały
3. Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania przedszkola
Formy realizacji
• Analiza dokumentacji przedszkola: statutu, koncepcji przedszkola, planu dydaktyczno-wychowawczego, procedur, regulaminów itp.

• Analiza nowej podstawy programowej edukacji przedszkolnej .
Termin Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Notatki

4. Opracowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
• Analiza, autorefleksja i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Termin maj 2019
Sposób dokumentowania
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadania- przewidywane efekty
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu.

Formy realizacji

• Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego ( rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy ).

• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
• korzystanie z zasobów biblioteki własnej , przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy , materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Termin
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Sposób dokumentowania
Dyplomy, zaświadczenia
Potwierdzenia, zaświadczenia
Protokół
Wykaz stron internetowych, Biblioteczka
Materiały, pomoce, zdjęcia

2. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

Formy realizacji

• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej.
• Przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej gotowości szkolnej dzieci. Przygotowanie informacji dla każdego rodzica o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej.
• Przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej gotowości szkolnej dzieci. Przygotowanie informacji dla każdego rodzica o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Pisanie protokołów.
Termin
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Dzienniki zajęć
Plany współpracy
Plany pracy
Semestralne sprawozdania
Potwierdzenia

3. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
Formy realizacji
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci-wystawy prac plastycznych .
• Tworzenie kreatywnych kącików zainteresowań czytelniczych, przyrodniczych, konstrukcyjnych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach. Rozwijanie zdolności plastycznych, recytatorskich, muzycznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
• Opublikowanie ciekawych rozwiązań metodycznych na łamach czasopisma np. Bliżej Przedszkola , Wychowanie Przedszkolne.
• Opracowanie własne ćwiczeń gimnastycznych z muzyką, nietypowym przyborem, zabawy z Klanzy, zabawy czytelnicze I. Majchrzak.
Termin
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze zajęć
Zdjęcia , prace plastyczne dzieci.
Potwierdzenia

4. Wykonywanie czynności dodatkowych
Formy realizacji
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci zdolnych.
Kontynuowanie programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”

Termin 2016/17 w okresie stażu

Sposób dokumentowania
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
Sprawozdanie z realizacji

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Formy realizacji
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy dla rodziców
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków: Pasowanie na przedszkolaka, Święto niepodległości, Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Przegląd kolęd Polskich i Pastorałek, Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień otwarty, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola -przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Opracowanie gazetki dla rodziców „Co powinien umieć 6 latek?”
Termin okres stażu

Sposób dokumentowania
Plany współpracy
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
Referaty
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć, uroczystości, zdjęcia.
Zdjęcia, potwierdzenia.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Formy realizacji
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Poczta, itp.
• Zaproszenie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant wojsko, ratownik medyczny itp. Opracowanie harmonogramu współpracy.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z logopedą.
• Współpraca z Biblioteką Publiczn?

• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Poczta, itp.
• Zaproszenie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant wojsko, ratownik medyczny itp. Opracowanie harmonogramu współpracy.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z logopedą.
• Współpraca z Biblioteką Publiczn?

Termin okres stażu

Sposób dokumentowania
Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia i notatki na stronie internetowej przedszkola
Zaświadczenia, Zdjęcia.

7. Organizowanie konkursów przedszkolnych.

• Współudział w organizowaniu przedszkolnych konkurów
Opracowanie przedszkolnego konkursu plastycznego Co to znaczy być dobrym? -na podstawie doświadczeń dzieci i literatury dziecięcej. „Moja ulubiona bajka”. Cały okres stażu

Termin okres stażu
II 2017
IV 2017
Sposób dokumentowania
Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia i notatki na stronie internetowej przedszkola
Zaświadczenia ,Zdjęcia, regulamin konkursu.
8. Przygotowywanie dzieci i udział w konkursach zewnętrznych.

• Przygotowanie dzieci do konkursów przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.
Praca indywidualna z uczniem zdolnym.

Termin Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
zaświadczenia, sprawozdania
9. Współudział w organizowaniu imprez przedszkolnych, uroczystości.
• Organizowanie konkursów, projektów, akademii i imprez przedszkolnych.
Termin Cały okres stażu

Sposób dokumentowania
Scenariusze, protokoły

§8, ust.2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania – przewidywane efekty
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela
Formy realizacji
• Udział w kursach informatycznych, szkoleniach, seminariach.
• Korzystanie z Internetu w bieżącej pracy dydaktyczno - wychowawczej

Termin
Cały okres stażu

Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.

Dodatkowe pomoce dydaktyczne do zajęć

Zadania – przewidywane efekty
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Formy realizacji
• Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
• Przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera .
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Termin
Okres stażu
Na bieżąco

Sposób dokumentowania
Zdjęcia , pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze , plany.

Zadania – przewidywane efekty
3. Współpraca w tworzeniu strony internetowej przedszkola
Formy realizacji
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola –przesyłanie notatek na stronę przedszkola dotyczących wydarzeń z życia grupy.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Strona internetowa przedszkola. Potwierdzenie

Zadania – przewidywane efekty
4.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Formy realizacji
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD) -wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Płyty DVD, CD.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.
Zadania – przewidywane efekty
5. Wykorzystanie komputera w pracy.
Formy realizacji
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych.
Prowadzenie zajęć przy zastosowaniu komputera i projektora.
Termin
Cały okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Prezentacje multimedialne.
Scenariusze , karty pracy.
Potwierdzenie, dziennik zajęć.

6. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych ze stażem na nauczyciela dyplomowanego
Formy realizacji

• Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Termin
Cały okres stażu

Sposób dokumentowania
Zbiór linków.
Spis portali, stron internetowych, notatki dotyczące awansu

§ 8 ust. 2 pkt3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania – przewidywane efekty
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy realizacji
• Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących ,konferencjach metodycznych,- opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Dzielenie się wiedzą z nauczycielem kontraktowym, prowadzenie zajęć koleżeńskich.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Termin
Na bieżąco
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Materiały szkoleniowe
Scenariusz zajęć,
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

Zadania – przewidywane efekty
2. Opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe
Termin
2017r
Sposób dokumentowania
Publikacja w Internecie

Zadania – przewidywane efekty
3. Współpraca z innymi nauczycielami
Formy realizacji
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów, szkoleń.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Scenariusze uroczystości przedszkolnych , konkursów.

Zadania – przewidywane efekty
4. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
Formy realizacji
Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Termin
Okres stażu
Sposób dokumentowania
Referaty, Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

§8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania – przewidywane efekty
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Formy realizacji
• Opracowanie i wdrożenie własnych programów:
z zakresu zajęć plastycznych „Jestem małym artystą” –kółko plastyczne dla dzieci zdolnych
-program badawczy „Odkrywam świat-czyli doświadczam i eksperymentuję ”.

Termin
Październik 2016
Wrzesień 2017
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Programy i inna dokumentacja z nimi związana.

§8, ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych.

Zadania – przewidywane efekty

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Formy realizacji
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Wpisy w dziennikach
Obserwacje
Scenariusze

Zadania – przewidywane efekty
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
Formy realizacji
Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Termin
Okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Wpisy do dziennika
Program kompensacyjno- korekcyjny

Zadania – przewidywane efekty
2. Praca z dziećmi z zdolnymi.
Formy realizacji
• Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów.

Termin

Okres stażu
Według potrzeb

Sposób dokumentowania
Dyplomy, podziękowania.

Zadania – przewidywane efekty
4.Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
Formy realizacji
• Organizowanie wycieczek do różnorodnych instytucji np. Biblioteka, Poczta, Stomatolog, itp.
Współpraca z Biblioteką Publiczną - oddział dla dzieci. Wycieczki do biblioteki. Zainteresowanie dzieci książkami.
Termin Okres stażu

Sposób dokumentowania
Adnotacje w dzienniku, fotograficzny pamiętnik na stronie internetowej przedszkola.

Zadania – przewidywane efekty
5. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.
Formy realizacji
• Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowych (np. do lasu, kina, muzeum itp).
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno-społecznymi.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Wpisy w dzienniku, fotograficzny pamiętnik na stronie internetowej przedszkola.
Zdjęcia.
Zadania – przewidywane efekty
6. Organizacja uroczystości przedszkolnych i współudział w ich przeprowadzaniu
Formy realizacji
• Przygotowanie uroczystości przedszkolnych:, wystawy, projekcje multimedialne.
• Współudział w uroczystościach przeprowadzanych przez innych nauczycieli.

Termin Cały okres stażu

Sposób dokumentowania
Zdjęcia, scenariusze uroczystości
Zadania – przewidywane efekty
7.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Formy realizacji
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa .
Scenariusze .
Zdjęcia.

§8, ust.2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania – przewidywane efekty
1. Stała współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.

Formy realizacji

• Prowadzenie konsultacji , wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Termin Cały okres stażu, Według potrzeb

Sposób dokumentowania Potwierdzenie
współpracy

Zadania – przewidywane efekty
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczn?

Formy realizacji
• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów. Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
• Niesienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi

Termin
Cały okres stażu
Według potrzeb

Sposób dokumentowania
Opinie
Potwierdzenie
współpracy.
Zadania – przewidywane efekty
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2

Formy realizacji
• Zwiedzanie Szkoły Podstawowej
• Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
• Ułatwienie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
• Przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 zorganizowanie i przeprowadzenie IV Przeglądu Kolęd Polskich i Pastorałek

Termin

Cały okres stażu Według potrzeb

Sposób dokumentowania

Potwierdzenie
Współpracy.

Wniosek o honorowy patronat ŚKO.
Zaproszenia
Zdjęcia
Zadania – przewidywane efekty
4. Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci

Formy realizacji

Kontakty indywidualne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.
Termin
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie

Zadania – przewidywane efekty
Współpraca z Komendą Powiatow?

Formy realizacji
• Zaproszenie przedstawicieli Policji na spotkanie z dziećmi.
• Wycieczka na komisariat Policji.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Termin
Okres stażu

Sposób dokumentowania
Zaświadczenia, Potwierdzenia
Zadania – przewidywane efekty
3 Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarn?

Formy realizacji
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
• Zainteresowanie zawodem strażaka.
• Udział w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Termin
W Okresie stażu

Sposób dokumentowania
Potwierdzenie , zdjęcia

Zadania – przewidywane efekty
Udział w różnych akcjach i zbiórkach
Formy realizacji
• Udział w akcjach charytatywnych, udział w: „Sprzątaniu świata”, organizowaniu zbiórki nakrętek plastikowych na chore dzieci, „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom” itp.
Kontynuowanie programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”
Termin
Okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Potwierdzenia

§8, ust.2, pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania – przewidywane efekty
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
Formy realizacji

Termin
Okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.

Zadania – przewidywane efekty

Formy realizacji
• Współorganizowanie uroczystości rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
• Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej atmosfery.
• Zapoznanie 3-latków z przedszkolem- dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

Termin
Okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze zajęć adaptacyjnych.
Zdjęcia.

Zadania – przewidywane efekty
Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
Formy realizacji
• Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.

Termin
Okres stażu
Według potrzeb
Sposób dokumentowania Okres stażu. Według potrzeb.

§8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania – przewidywane efekty
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Formy realizacji
• Rozmowy indywidualne z dziećmi w celu zdiagnozowania wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
• Wyodrębnienie konkretnych problemów,
• Ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu.

Termin Zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Sposób dokumentowania
Opis i analiza wybranego przypadku.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

........................................ ........................................
Opracowała podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.