X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33872

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel: wspomagający
Czas trwania stażu: 1.09.2014r. -31.05.2017r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt.1)

Zadania:

• Zdobycie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego

Sposoby i formy realizacji:

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.
Termin-wrzesień 2014
Dowody realizacji:
Wniosek o otworzenie stażu i plan rozwoju zawodowego

Zadania:
• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym
Sposoby i formy realizacji:
Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych poza szkołą.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli
i radach pedagogicznych.
Termin - cały staż
Dowody realizacji - Zaświadczenia

Zadania:
• Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
Sposoby i formy realizacji:
Studia Podyplomowe
Termin - w okresie stażu
Dowody realizacji- dyplom

Zadania:
• Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez zapoznawanie się z literaturą dotyczącą pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Sposoby i formy realizacji:
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
Uaktualnianie wiedzy z dziedziny pedagogiki
i psychologii.
Termin- cały staż
Dowody realizacji - bibliografia

Zadania:
• Uatrakcyjnianie i wzbogacanie zajęć poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod pracy z uczniem, w celu wzmocnienia pozytywnych efektów pracy rewalidacyjnej, wychowawczej i dydaktycznej
Sposoby i formy realizacji:
Stosowanie i modyfikowanie różnych metod pracy z dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Indywidualizacja pracy.
Termin- cały staż
Dowody realizacji- IPET-y
Tabliczki motywacyjne,
Zdjęcia zeszytów kontaktowych z graficznymi oznaczeniami

Zadania:

• Podnoszenie jakości pracy szkoły
Sposoby i formy realizacji:
Opracowanie grafiku dyżurów nauczycielskich
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Termin-Rok szkolny 2014/ 2015
Cały staż
Dowody realizacji- Kserokopia harmonogramu działań szkoły/sprawozdania

Zadania:
• Ewaluacja własnej pracy
Sposoby i formy realizacji:
Autorefleksja i autoanaliza, kompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin-Cały staż do maj 2017
Dowody realizacji-Autoprezentacja i sprawozdanie z dorobku zawodowego

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust 2 pkt.2)

Zadania:

• Wykorzystanie technologii komputerowej przy organizowaniu własnego warsztatu pracy i w opracowaniu dokumentacji
Sposoby i formy realizacji:
Przygotowanie dokumentów, tworzenie pomocy dydaktycznych w programach Word i Power Point,

Prowadzenie zajęć z użyciem nośników technologii komunikacyjnej np: zajęcia plastyczne, słuchowiska, projekcje filmowe, lekcje terapeutyczne dla klasy. Korzystanie z nośników technologii komunikacyjnej takich jak: DVD, CD, korzystanie z TV, używanie tablicy multimedialnej w klasie, oraz aparatu fotograficznego

Termin: - cały staż
Dowody realizacji -Przykładowe pomoce dydaktyczne/ teczka wychowawcy, prezentacje multimedialne,Scenariusze zajęć, konspekty, zdjęcia z imprez szkolnych

Zadania:

• Wykorzystanie technologii komputerowej jako środka komunikacji i źródła informacji,dostęp do bazy danych w celu gromadzenia informacji – korzystanie z zasobów internetu, serwerów edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
Sposoby i formy realizacji:
Korzystanie z zasobów Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej , wymiana informacji droga e- mailową, za pomocą komunikatorów internetowych,
Publikowanie własnych opracowań
Termin- cały staż
Dowody realizacji- Wykaz stron internetowych.Zaświadczenia.

Zadania:

• Wykorzystanie technologii informacyjnej w zakresie komunikacji i współpracy z rodzicami i uczniami
Sposoby i formy realizacji:
Przygotowanie materiałów informacyjnych;
wycieczki, planowane imprezy szkolne, bieżące informacje, korzystanie z możliwości Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, E-dziennik
Termin- cały staż
Dowody realizacji-Informacje dla rodziców,notatki protokoły spotkań

Zadania:

• Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Sposoby i formy realizacji:
Przygotowanie na komputerze niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela wykorzystywanie Internetu, drukarki, nośników informacji takich jak: płyta CD, pendrive
Termin - cały staż
Dowody realizacji - Dokumentacja awansu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust.2 pkt.3)
Zadania:

• Organizacja zajęć otwartych
Sposoby i formy realizacji:
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkoli/rodziców
Termin - cały staż
Dowody realizacji- scenariusze zajęć

Zadania:
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
Sposoby i formy realizacji
Udostępnianie nauczycielom materiałów uzyskanych w ramach zewnętrznych form kształcenia zawodowego
Opieka nad praktykantem
Termin- w okresie stażu
Dowody realizacji- Przykładowe materiały,konspekty/ Ocena praktyk

Zadania:
• Uczestniczenie w pracach tworzenia dokumentów szkoły.
Podejmowanie dodatkowych zadań – członek Zespołu do spraw PPP
Sposoby i formy realizacji:
Współpraca z członkami zespołu oraz z wychowawcami klas
Termin- cały staż
Dowody realizacji-Protokoły spotkań/Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacja

Zadania:
• Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
Sposoby i formy realizacji:
Udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli
Termin:- cały staż
Dowody realizacji- potwierdzenia

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust.2 pkt.4a)

Zadania:
• Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych
Sposoby i formy realizacji:
Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET-ów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
Opracowanie i wdrożenie programów rewalidacyjnych dla poszczególnych uczniów,
Opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej dla ucznia z opinią o nauczaniu indywidualnym

Termin- cały staż
Dowody realizacji- Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, Programy rewalidacyjne,Indywidualny program

Zadania:

• Wdrożenie autorskiego programu rewalidacyjno- wyrównawczego
Sposoby i formy realizacji:
Program skierowany do uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Termin -2015/2016
Dowody realizacji- Kserokopia dokumentacji programu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust.2 pkt.4c)

Zadania:

• Przygotowanie konkursów szkolnych oraz uroczystości
Sposoby i formy realizacji:
Praca przy organizacji imprez szkolnych według przydziału czynności, opracowanie tematyki konkursów i obowiązujących w nich regulaminów
Termin- cały staż
Dowody realizacji- Scenariusze, regulaminy, zdjęcia, potwierdzenia

Zadania:
• Opracowanie wyników końcowo- rocznych przy użyciu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
Sposoby i formy realizacji:
Współtworzenie arkuszy ocen i świadectw
Termin- cały staż
Dowody realizacji - potwierdzenie

Zadania:
• Udział uczniów w konkursach
Sposoby i formy realizacji:
Motywowanie do wzięcia udziału
Przygotowywanie uczniów, koordynacja przy tworzeniu prac
Termin - w okresie stażu
Dowody realizacji - Osiągnięcia uczniów/Publikacje na stronie internetowej szkoły

Zadania:
• Organizacja imprez klasowych
Sposoby i formy realizacji:
Współpraca z wychowawcą i rodzicami
Termin- w okresie stażu
Dowody realizacji- Zdjęcia, potwierdzenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

Zadania:
• Współpraca z wychowawcą i rodzicami
Sposoby i formy realizacji:
Podejmowanie działań wspierających
i włączających rodziców w proces edukacji
(zapraszanie do wzięcia udziału w zajęciach otwartych, wspólne tworzenie pomocy dydaktycznych ) udział w zebraniach z rodzicami, konsultacje indywidualne
Termin- cały staż
Dowody realizacji- Wpisy w dzienniku ,notatki

Zadania

• Współpraca z organizacjami i osobami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej
Sposoby i formy realizacji:
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
Współpraca z terapeutami z Ośrodka dla Osób z Autyzmem

Termin- cały okres stażu
Dowody realizacji-Spotkania rozmowy/Konsultacje, potwierdzenia/ Zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt.5)

Zadania:

• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Sposoby i formy realizacji:
Opracowanie studium przypadków, wyznaczenie celu i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów
Termin - w okresie stażu
Dowody realizacji- Opis i analiza przypadków

Zatwierdzono............
Opracowała Joanna Szymaniak

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego podczas trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.