X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33759
Dział: Przedszkole

Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia
Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej

W dniu .......................r. w Przedszkolu Publicznym nr ..............odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej .
Celem spotkania było ustalenie dzałań monitorujących czy treści realizowane
w przedszkolu są zgodne z podstawą programową oraz czy placówka podejmuje skuteczne działania prowadzące do osiągnięcia przez wychowanków coraz lepszych wyników
w nabywaniu wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.
Skład osobowy:
1. Magdalena Z.– lider zespołu
2. Joanna J. – członek zespołu
3. Katarzyna S.– członek zespołu
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez lidera zespołu - p. Magdalenę Z.
2. Przedstawienie porządku obrad przez lidera zespołu – p. Magdalenę Z.
3. Wypowiedź członka zespołu – p. Joanny J. na temat najnowszych zmian dotyczących podstawy programowej, określenie jej znaczenie w pracy przedszkola.
4. Zreferowanie tematu dotyczącego zagadnienia monitorowania, ustalenie sposobu monitorowania pracy nauczycieli pod kątem wprowadzania treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową.
5. Dyskusja.
6. Wnioski.
7. Zamknięcie zebrania przez lidera zespołu – p. Magdalenę Z.
Przebieg zebrania:
Ad. 1. Obrady otworzyła p. Magdalena Z.– lider Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej.
Ad. 2. Następnym punktem zebrania było przedstawienie porządku obrad Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej .
Ad. 3. Koleżanka Joanna J. przedstawiła podstawę programową i przybliżyła jej znaczenie w pracy przedszkola.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci. Obowiązująca podstawa programowa skupia się głównie na rodzaju wiedzy i umiejętności, które dziecko lub powinien posiąść w kolejnych etapach nauki. Nowa podstawa programowa daje nauczycielom dużą autonomię w zakresie wyboru programu, metod, form i środków kształcenia, umożliwiając ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w części dotyczącej zalecanych warunków i sposobu realizacji tej podstawy stanowi, że zadaniem nauczycieli przedszkoli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych
w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Podstawa programowa (załącznik nr 1)

Ad. 4. Koleżanka Katarzyna S. przedstawiła referat na temat zagadnienia monitorowania
Monitorowanie to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy. „Monitorowanie – należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki” (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 560). Monitorowanie podstawy programowej przez nauczycieli bądź dyrektora przedszkola/szkoły to przejaw autokontroli i kontroli oraz bieżąca analiza realizacji treści kształcenia (programu kształcenia) w kontekście osiągnięć edukacyjnych dzieci wprzedszkolu i uczniów w szkole. Monitorowanie to możliwość uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy nauczyciel zaplanował realizację zajęć zgodną z podstawą programow?

(z wybranym i adekwatnym do podstawy programem nauczania i wychowania)?
2. Czy i w jakim zakresie nauczyciele przestrzegają zaleceń realizacji podstawy programowej?
3. Jakie efekty edukacyjne (postępy) daje realizacja podstawy programowej w zakresie uogólnionym (cała grupa), a jakie – w ujęciu indywidualnym (jednostkowym)?
4. Jakie sposoby wspierania dziecka/ucznia w rozwoju stosują nauczyciele? Jaka jest skuteczność stosowanych sposobów wsparcia w praktyce pedagogicznej?
5. O jakie treści należałoby wzbogacić podstawę programową, uszczegółowić, by stanowiła precyzyjne i zgodne z osiągnięciami nowoczesnej dydaktyki źródło wiedzy o efektach kształcenia?
Ad. 5. Po analizie wybranego dla placówki programu nauczania „Od przedszkolaka do starszaka” Brody oraz programów indywidualnych zatwierdzonych do pracy na rok ..............stwierdzono, że są one zgodne z najnowszą podstawą programową i nie wymagają zmieny. Ustalono, iż monitorowanie realizacji podstawy programowej odbywać się będzie poprzez:
systematyczne prowadzenie przez nauczycieli „Arkusza monitorowania podstawy programowej (załącznik 2)
doraźne i planowane kontrole dyrektora dzienników lekcyjnych,
obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
zapis realizacji poszczególnych treści podstawy programowej w planach miesięcznych
Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel przekazuje „Arkusz monitorowanie podstawy programowej” do Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej, który dokona analizy przeprowadzonych działań. Zespół ma obowiązek oceny stopnia opanowania przez dzieci określonej wiedzy i umiejętności.
Ad. 6. Wnioski: Dyrektor przedszkola, nauczyciele zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy oddziałów przedszkolnych zapoznają się z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zestaw programów nauczania, programy indywidualne, program wychowawczy oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane
w podstawie programowej.
Ad. 7. Lider zespołu – p. MagdalenaZ. – podziękowała członkom zespołu za owocną współpracę, inicjatywę i zaangażowanie w obrady, ustalono kolejny termin spotkania Zespołu - podsumowującego efekty działalności w zakresie zaplanowanych działań, po czym zakończono zebranie.

LIDER ZESPOŁU

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.