X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33614
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji programu własnego "Mali dziennikarze"

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WŁASNEGO DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

„MALI DZIENNIKARZE”

REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Obserwując w grupie dzieci 5-letnich „Żabki” naturalną potrzebę dyskusji, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania, poznawania najbliższego otoczenia począwszy od siebie i domu rodzinnego, przez przedszkole, aż do środowiska lokalnego, we wrześniu 2015 roku rozpoczęłam wraz z grupą realizację programu własnego „Mali dziennikarze”. Była ona wspaniałym pretekstem do rozwinięcia u dzieci zdolności swobodnego posługiwania się językiem, wdrożenia ich do samodzielnych poszukiwań i aktywności, tworzenie poczucia odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie. Dzieci nauczyły się również jak wypowiadać własne myśli, opisywać wrażenia, wątpliwości, i wysłuchiwać opinie innych. Nasze wspólne działania zachęciły pięciolatki do śmielszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, okazywania wzajemnej życzliwości oraz tolerancji wobec nieznanego, rozwinęły poczucie szacunku dla pracy własnej i innych. Powyższe cechy i umiejętności były głównym celem programu i w wysokim stopniu zostały osiągnięte.

W ramach realizacji programu podejmowaliśmy różne formy pracy dziennikarskiej.
Dwa razy powstała gazetka grupowa „Żabi Rechot”,. Pierwsze wydanie w formie plakatu opatrzonego zdjęciami widniało w holu przedszkola i była udostępniona do czytania wszystkim odwiedzającym naszą placówkę gościom w terminie od 12 do 15 października 2015 roku. Drugie wydanie w formie zdjęć opatrzonych humorystycznymi komentarzami pojawiło się podczas wystawy podsumowującej mały projekt edukacyjny dnia 20 maja 2016 roku.
Pojawiały się artykuły i fotorelacje z imprez i uroczystości z udziałem dzieci z grupy „Żabki” oraz pozostałych przedszkolaków. Na stronie internetowej Przedszkola (przedszkole6.olesnica.pl) można znaleźć następujące tytuły opisujące nasze działania:
- „Żabki na XII Powiatowym Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej” 4.XI.2015

- „Nasz pierwszy wywiad” 12.XI.2015
{ten artykuł pod zmienionym tytułem „Z wizytą u Burmistrza” został następnie opublikowany i zamieszczony na lokalnych stronach internetowych tj : mojaolesnica.pl, BIP- olesnica.pl, olesnica.naszemiasto.pl (18.X.2015)}
- „Pastusiowa olimpiada Żabek w Krainie Aquafresh” 16.XI.2015
- „Czy umiemy dbać o nasze zwierzątka?” 30.XI.2015
- „Malowanie światłem” 18.I.2016
-„Wszystko czego nie wiedzieliśmy o Oleśnicy!” 24.II.2016
- „Ja i mój świat” 27.V.2016

Odbyliśmy kilka interesujących wycieczek „Z mapą i aparatem” w celu rozwijania świadomości lokalnej dzieci i nabywania przez nich umiejętności społecznych:

- „Szlakiem oleśnickich zabytków” (Ratusz, Brama Wrocławska, Bazylika Mniejsza, okolice Zamku Książąt Oleśnickich)
- „Dom Spotkań z Historią” (zwiedzanie z przewodnikiem, oglądanie eksponatów i zabytków znalezionych na terenie miasta od czasów Piastów, Podiebradów i Wirtembergów aż po współczesność)
- Zwiedzanie Zamku Książąt Oleśnickich (spacer po dziedzińcu, krużgankach oraz komnatach z przewodnikiem).

Każda z wycieczek obfitowała w bogatą dokumentację fotograficzną i zachęcała dzieci do późniejszych rozmów z nauczycielem, rodziną na temat historii miasta. Były one także inspiracją w trakcie zabaw przedszkolnych, kiedy to dzieci wcielały się w postacie książąt i rycerzy.

Przeprowadziliśmy także kilka wywiadów z ciekawymi postaciami lokalnej społeczności:
- z burmistrzem miasta Oleśnica Michałem Kołacińskim
- z lekarzem wet. Zbigniewem Doziwskim
- z fotografem Grzegorzem Żył?

Podczas każdego z wywiadów dzieci spontanicznie zadawały mnóstwo pytań wykazując się przy tym śmiałością, otwartością, wysoką kulturą osobistą oraz poczuciem humoru. Były to dla nich sytuacje niezwykłe, dzięki którym szerzej zaznajamiały się ze specjalistycznym słownictwem, charakterystyką pracy specjalistów. Podczas wywiadu z burmistrzem Michałem Kołacińskim przedszkolaki ujęły naszego rozmówcę grzecznym zachowaniem oraz przemyślanymi pytaniami.
Dzieci zaproponowały temat i były konstruktorami małego projektu edukacyjnego „Ja i mój świat, ja i moje miasto”, który realizowaliśmy w dniach od 16 do 20 maja. Każdy dzień był elementem składowym całości:

I ETAP- ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
(PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA 2016 ROK)
Sporządzenie wstępnej siatki przygotowawczej: Co wiedzą dzieci?
Przygotowanie listy pytań do projektu: Czego chcą się dowiedzieć dzieci?

II ETAP- REALIZACJA PROJEKTU
(OD WTORKU 17 MAJA DO CZWARTKU 19 MAJA 2016)
Przykłady działań, planowane wydarzenia:

Wtorek
prezentacja przez dzieci i omówienie „map mentalnych”
Działanie wraz z rodzicami: wspólne ułożenie krótkiego wierszyka o dziecku o jego cechach charakteru.
Środa
„JA jako część rodziny”- prezentacja wierszy skomponowanych wraz z Rodzicami w domu na swój własny temat (odczytywanie przez nauczycielkę)
„JA oczami kolegi”- praca plastyczna w parach
Czwartek
„Ja i moje miasto Oleśnica”- wycieczka piesza do Zamku Książąt Oleśnickich, zwiedzanie oraz wywiad z przewodnikiem

III ETAP- ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
(PIĄTEK, 20 MAJA 2016 ROK)

W tym dniu nastąpiło podsumowanie projektu i wspólnie z dziećmi dokonaliśmy analizy przyrostu wiedzy. Pomógł nam w tym powrót do siatki z początku projektu i uzupełnienie jej o nowo zdobyte wiadomości.
Owocem wysiłku włożonego przez tydzień w realizację tego konkretnego projektu była wystawa wspólnych prac dzieci i rodziców:
- map mentalnych- pięknych kolorowych plansz ukazujących upodobania, talenty i zainteresowania każdego dziecka, miejsca, chwile i rzeczy dla niego istotne.
- wierszyków układanych o sobie samym wraz z rodzin?

- tekturowych sylwet „Ja oczami kolegi” ozdobionych własnoręcznie ścinkami tkanin i opatrzonych metryczkami z ulubionymi cechami charakteru dziecka wskazanymi przez jego kolegę.

Wtedy też powstała „Gadająca ściana”, która zafunkcjonowała jako ewaluacja i podsumowanie efektów projektu przez rodziców poprzez odpowiedź na pytanie „Które działania z projektu JA I MÓJ ŚWIAT uznajecie państwo za najkorzystniejsze?” (tablica z miejscem na przyczepianie karteczek z odpowiedziami). Największej ilości osób bo aż 17 spodobało się wykonywanie wraz z dziećmi map mentalnych, 6 osób wskazało układanie wierszyków jako najkorzystniejsze działanie a 2 osoby pochwaliły wykonanie sylwet przyjaciela. Można więc uznać, że to wspólna praca i czas poświęcony na stworzenie map mentalnych cieszyły się uznaniem Rodziców i pozwoliły na pogłębienie więzi z dzieckiem i odświeżenie miłych wspomnień.

Jako ostatni element realizowanego programu „Mali Dziennikarze” można uznać udział dzieci w prezentacji multimedialnej przygotowanej przeze mnie dla wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu pt. „Wakacje mądrego przedszkolaka”. Była to pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas okresu letniego opatrzona pokazem slajdów. Najmłodsi z zainteresowaniem śledzili zdjęcia pojawiające się na ekranie zachęcani do rozmowy dzielili się własnymi doświadczeniami oraz zadawali pytania o niezrozumiałe sytuacje.

Podsumowanie

Jednym z elementów podsumowujących opracowany przeze mnie i zrealizowany wraz dziećmi program była ankieta wystosowana do 25 Rodziców, która miała za cel ukazać wartość naszej wspólnej pracy i zabawy.
Pytania brzmiały:
1. Jak ocenia Pani/ Pan realizowany w grupie program własny „Mali Dziennikarze” w skali od 1 do 5?
25 osób czyli 100% zaznaczyło w sakli od 1 do 5 najwyższą ocenę czyli 5.
2. Jakie kompetencje i umiejętności Pani/ Pana zdaniem rozwinęły się u dziecka w trakcie realizacji programu? (proszę wybrać 3 najbardziej zauważalne)
a. Społeczne- 20 osób- 80%
b. Językowe- 15 osób- 60%
c. Osobiste- 14 osób – 56%
d. Artystyczne- 4 osoby- 16%
e. Emocjonalne- 16 osób- 64%
f. Inne - 0 osób
3. Jakie cechy charakteru dziecka zostały wzmocnione i utrwalone w trakcie programu „Mali Dziennikarze”?
a. Śmiałość- 22 osoby- 88%
b. Tolerancja- 1 osoba- 4%
c. Odwaga- 20 osób- 80%
d. Ciekawość- 20 osób- 80%
e. Samodzielność- 3 osoby- 12%
f. Współdziałanie - 7 osób- 28%
g. Inne- 0 osób

3. Które z działań uważają Państwo za najbardziej interesujące? (proszę zaznaczyć 3 )
a. Wywiady (z weterynarzem, panem Burmistrzem, z fotografem
20 osób- 80%
b. Wycieczki „Z mapą i aparatem” (zwiedzanie Zamku Książąt Oleśnickich, Domu Spotkań z Historią, spacer szlakiem oleśnickich zabytków)
22 osoby- 88%
c. Artykuły zamieszczane na stronie Przedszkola nr 6 (o „Nocnym Mikołaju”, relacje ze spacerów i wywiadów, relacje z imprez przedszkolnych)
11 osób- 44%
d. Realizacja „małego projektu edukacyjnego- Ja i mój świat, ja i moje miasto”- (tworzenie map mentalnych, pisanie wierszy z dzieckiem o nim samym)
19 osób- 76%
e. Prezentacja multimedialna „Wakacje mądrego przedszkolaka”- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego
8 osób- 32%
Analizując wyniki ankiety zauważyłam duży entuzjazm, poparcie i zainteresowanie ze strony rodziców. Dostrzegli Oni pozytywne zmiany jakie zaszły w ich dzieciach dzięki szerokiemu wachlarzowi aktywności przez nie podjętych. Wiele osób zwróciło uwagę zarówno na poszerzone społeczne i językowe umiejętności jak i wzmocnione pożądane cechy charakteru tj. śmiałość, odwaga i ciekawość.
Podjęte w tym roku szkolnym w ramach programu własnego „Mali dziennikarze” działania mogę uznać za atrakcyjne dla dzieci, korzystne dla promocji naszej placówki w środowisku lokalnym i satysfakcjonujące mnie osobiście . Choć nie każdy z zaplanowanych elementów udało się zrealizować ( niektóre niezależnie ode mnie- np. brak chęci współpracy ze strony lokalnej prasy), to w zamian za to pojawiły się nowe, równie ciekawe.
Ze swojej strony starałam się inspirować dzieci do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności, tworzyć im klimat sprzyjający pracy twórczej.
Proponowane 5- letnim „dziennikarzom” zadania zachęcały do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów ale równocześnie zaspokajały potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności. Starałam się również przy każdej okazji doceniać wkład pracy poszczególnych dzieci. One natomiast poprzez tą formę twórczej zabawy zaczęły poprawnie wypowiadać się w języku polskim i stosować prawidłowe formy gramatyczne, odważnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi w trakcie realizacji zadań.
Po zakończeniu programu potrafią słuchać słowa mówionego ze zrozumieniem i znają różnorodne formy warsztatu dziennikarskiego oraz literackiego (reportaż, felieton, fotoreportaż, wywiad oraz opowiadanie, wiersz)
zna pracę dziennikarza, reportera, odnajduje się w świecie mediów
Dzieci stały się bardziej odważne, samodzielne i kreatywne. Dodatkowo potrafią jeszcze lepiej współdziałać w grupie, słuchać zdania innych i w większym stopniu przejawiają empatię i tolerancję dla odmienności, różnorodności oraz otwartość, na to co nieznane do tej pory.

Opracowała Magdalena Panasik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.