X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33576
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Justyna Kuś-Mazur
Nazwa Szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
Stanowisko: Nauczyciel-wychowawca świetlicy
Posiadane wykształcenie:
- dyplom licencjata na kierunku pedagogika (specjalność - pedagogika resocjalizacyjna), rok ukończenia: 2008;
- dyplom magistra na kierunku pedagogika (specjalność -pedagogika opiekuńczo wychowawcza ), rok ukończenia: 2010;
- kontynuowane studia podyplomowe na kierunku pedagogika (specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ), rok rozpoczęcia: 2015.

II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Opiekun stażu: Skowron Monika
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2017 r.
Data złożenia sprawozdania: 08.06.2017 r.

III. CELE STAŻU

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich przebiegu.
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Wspieranie aktywności twórczej dzieci ( np. przygotowanie dzieci do udziału w konkursach).
7. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
8. Pogłębianie kontaktów z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami klas.
9. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 1)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery zawodowej.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
IX
Opracowanie, zatwierdzenie i realizacja planu rozwoju zawodowego.

2.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
IX
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu.

3.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki,
- Plan Pracy Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- inne wewnętrzne regulaminy, przepisy BHP.
IX-X
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

4.
Zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Poznanie dokumentacji szkolnej oraz sposobów jej prowadzenia.
Na bieżąco
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

5.
Zapoznanie się z organizacją zajęć w szkole, tygodniowym planem zajęć w świetlicy, dyżurami, zastępstwami, obowiązkami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami; wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.
Na bieżąco
Lista obecności na Radach Pedagogicznych.

6.
Określenie roli wychowawcy świetlicy. Opracowanie planu, dokumentacji świetlicy.
Bezpośrednia rozmowa.
IX
Znajomość przepisów.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 2).

1.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, przygotowanie gazetek.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników (raz w miesiącu).
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji zajęć.

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie konspektów zajęć; omawianie przeprowadzonych zajęć; wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres
stażu
Konspekty zajęć, wnioski oraz uwagi do realizacji.

4.
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
Cały okres stażu
Sprawozdania z uroczystości.

5.
Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania. Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć z uczniami.
Czytanie różnych pozycji książkowych, stron internetowych, udział w kursach.
Na bieżąco
Potwierdzenie opiekuna stażu.

6.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia.
Uczestniczenie w radach szkoleniowych.
Cały okres stażu
Listy obecności.

7.
Realizacja rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.
Prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem świetlicy szkolnej.
Cały okres stażu
Plan pracy; zapisy w dzienniku świetlicy szkolnej.

8.
Wspomaganie aktywności twórczej młodzieży.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów, audycji okolicznościowych.
Cały okres stażu
Sprawozdanie z organizowanych imprez, zdjęcia.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

1.
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków.
Rozmowa, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
Współpraca z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie.

2.
Współpraca z rodzicami.
- Rozmowy z rodzicami,
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
- spotkania z rodzicami na uroczystościach świetlicowych, dniach otwartych w szkole.
Cały okres stażu
Indywidualne rozmowy z rodzicami.

3.
Współpraca z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami zatrudnionymi w szkole.
Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami.
Na bieżąco
Potwierdzenie opiekuna stażu.

4.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych wychowanków.
- stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym,
-literatura pedagogiczna i psychologiczna.
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji, notatki.

5.
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych.
włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych, przygotowywanie dzieci do konkursów, udział w wycieczkach.
Cały okres stażu
Zdjęcia, prezentacje.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 2 pkt 4)

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecności podczas zajęć. Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu.
Cały okres stażu
Karty obserwacji, notatki

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie z obserwatorem zajęć.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis stażysty

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.