X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33564
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

§ 7 ust. 2 pkt 1 „Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
-zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-stworzenie na własny użytek biblioteczki aktów prawnych dotyczących awansu (w formie papierowej i elektronicznej)
-uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego na portalach internetowych i w czasopismach pedagogicznych
2. Współpraca z opiekunem stażu:
-Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określającego przejrzyste warunki współpracy
-Sporządzenie harmonogramu współpracy
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna:
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące)
-omówienie obserwowanych zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli:
-przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
-przeprowadzenie lekcji otwartej dla innych nauczycieli (raz w roku szkolnym)
-omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
-udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
-uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
-uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
-obserwowanie zajęć otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
-lektura literatury fachowej psychologiczno - pedagogicznej
-stosowanie aktywnych metod nauczania – poszukiwanie nowych pomysłów, pogłębianie wiedzy na temat metod aktywnych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji internetowych oraz uczestnictwo w warsztatach
-opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy, testy, ćwiczenia interaktywne, prezentacje w programie PowerPoint i in.
-dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
7.Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły:
-wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach podyplomowych Pedagogika M. Montessori w procesie wychowawczym i dydaktycznym
-wdrażanie aktywnych metod nauczania
8.Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych:
-przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
9.Podejmowanie dodatkowych wewnętrznych działań przy współpracy z innymi nauczycielami:
- organizowanie konkursów, imprez szkolnych we współpracy z innymi nauczycielami
- udział w pracach Zespołu Protokolantów
10.Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Klas Młodszych:
-przeprowadzanie spotkań z członkami samorządu,
-kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności i samorządności
-organizowanie konkursów szkolnych, akcji charytatywnych oraz prozdrowotnych.
§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Rozpoznanie potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ich środowiska rodzinnego:
-obserwacja własna
-rozmowy z uczniami, rodzicami, psychologiem oraz pedagogiem szkolny
-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym,
-wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych, ustalanie wspólnych działań
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym:
-opracowywanie strategii współpracy z uczniami i ich rodzicami w sytuacjach problemowych
-współudział w przeprowadzaniu akcji prozdrowotnych i ekologicznych
3.Wspieranie twórczości dziecięcej:
-organizacja pokazu talentów.
4.Promocja szkoły:
-współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły
-prowadzanie zajęć otwartych dla przedszkolaków z Przedszkolna nr 40
5.Działania na rzecz środowiska lokalnego:
-współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 3
-współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie
-udział w akcji “Sprzątanie świata”
-Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
-prowadzenie Koła Przyjaciół Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie – zbiórka karmy, opieka nad wybranymi zwierzętami
-zbiórka plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
6.Udział w projekcie edukacji finansowej “Od grosika do złotówki”:
-prowadzenie zajęć z edukacji finansowej
-udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Banku Polskiego
§ 7 ust. 2, pkt 3
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej:
1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej:
-doskonalenie umiejętności obsługi komputera
-korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej oraz zdobywania wiedzy nt. awansu zawodowego )
-przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
-opracowywanie dokumentacji szkolnej
-przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
-wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetow?

-dokumentowanie przebiegu stażu
-wykorzytsywanie nowowczesnej technologii podczas prowadzenia zajęć -przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ćwiczeń interkatywnych, korzystanie z programów edukacyjnych, Internetu,
2.Publikacje w Internecie:
-umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, konspektów.
§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Rozwijanie warsztatu pracy:
-udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i kompetencji wychowawczych.
2.Udział w pracach zespołu samokształceniowego:
-omawianie bieżących problemów
-opracowanie i przedstawienie referatu
3.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
-studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
-wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
4.Wdrażanie indywidualizacji nauczania:
-opracowywanie kart pracy o rożnym stopniu trudności
-współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce
-bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
-wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP
-tworzenie programów pracy z uczniami z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce
-opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych
§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej:
-gromadzenie własnych zasobów tekstów Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia MEN
-systematyczna analiza aktów prawnych
-śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
-analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•Statutu Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
•Programu Wychowawczego Szkoły
•Programu Profilaktycznego Szkoły
2.Stosowanie w pracy zasad prawa oświatowego:
-posługiwanie się aktami praw oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
-pomoc w zakresie prawa oświatowego innymi nauczycielom odbywającym staż.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.