X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33345
Przesłano:

Program zajęć SKS kl. IV - VI

mgr Joanna Staśczak – Mierzejewska
nauczyciel wychowania fizycznego

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO
DLA KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. WSTĘP
W życiu człowieka a w szczególności dziecka ważne jest zdrowie, dbając o nie trzeba zwrócić uwagę na zdrowy i aktywny styl życia, rozwijać sprawność fizyczną, wytworzyć nawyk uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym.
Założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, a w szczególności poznanie i rozszerzenie różnych form spędzania czasu wolnego.

2. CELE OGÓLNE
• Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
• Zapoznanie z różnymi formami aktywności ruchowej
• Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.
• Rozwijanie zainteresowań sportowych i zagospodarowanie czasu wolnego.

3. CELE SZCZEGÓŁOWE
• Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej.
• Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej.
• Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu.
• Wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność współdziałania w grupie.
• Motywowanie do aktywności, samokształcenia i samodoskonalenia w wybranej dyscyplinie.
• Przestrzeganie zasad „fair play” we współzawodnictwie.
• Kształtowanie zdolności organizacyjnych, wyrabianie postawy uczciwości i pomocy słabszym.
• Integracja dzieci z różnych zespołów klasowych.
• Rozładowanie napięć i stresów szkolnych.
• Utrwalanie nawyków higieniczno - zdrowotnych.
• Uświadomienie potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
• Doskonalenie techniki i taktyki z mini gier zespołowych.
• Stwarzanie możliwości wykazania się sprawnością fizyczną i nabytymi umiejętnościami na tle szkoły lub po za nią.

4. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
- Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach
- Przepisy zabaw i gier zespołowych
- Zasady używania przyborów i przyrządów
- Samodyscyplina, samokontrola i samoasekuracja podczas ćwiczeń
- Podstawowe nawyki higieniczne
- Wpływ aktywności ruchowej na organizm
- Wypoczynek czynny i bierny

Mini siatkówka
- Postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku
- Odbicie piłki sposobem oburącz górnym
- Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym
- Zagrywka sposobem dolnym
- Zagrywka sposobem górnym
- Przyjęcie piłki
- Wystawienie piłki
- Zbicie piłki – atak
- Zastawienie piłki – blok
- Taktyka indywidualna
- Taktyka zespołowa
- Gra uproszczona i właściwa

Mini koszykówka
- Postawa koszykarska i sposoby poruszania się po boisku
- Chwyty i podania piłki
- Kozłowanie piłki
- Zwody z piłką

- Zatrzymanie z piłką

- Obroty z piłką

- Rzuty do kosza z miejsca
- Rzuty do kosza z biegu
- Rzuty osobiste
- Atak szybki
- Gra w obronie
- Taktyka zespołowa
- Gra uproszczona i właściwa

Mini piłka ręczna
- Poruszanie się po boisku
- Podania i chwyty piłki
- Kozłowanie piłki
- Zwody ciałem z piłką i bez piłki
- Zwody piłką

- Rzuty z wyskoku i z przeskokiem
- Rzuty wolne i karne
- Atak szybki
- Obrona indywidualna
- Gra bramkarza
- Taktyka gry
- Gra uproszczona i właściwa

Unihokej
- Poruszanie się po boisku i trzymanie kija
- Podania i przyjęcia piłki
- Prowadzenie piłki
- Strzały na bramkę
- Rzut karny i rzut wolny
- Odbieranie piłki przeciwnikowi
- Zwody
- Gra w obronie
- Gra bramkarza
- Taktyka gry
- Gra uproszczona i właściwa

Mini piłka nożna
- Prowadzenie piłki
- Przyjęcia i podania piłki
- Uderzenia piłki
- Zwody
- Gra ciałem
- Strzały na bramkę
- Atak szybki
- Atak pozycyjny
- Odbieranie piłki przeciwnikowi
- Gra bramkarza
- Stałe fragmenty gry – rzut z autu, rożny i wolny
- Gra w obronie
- Taktyka gry
- Gra uproszczona i właściwa

Tenis stołowy
- Postawa i poruszanie się przy stole
- Serwis
- Przyjęcie
- Uderzenie z lewej – bekhend
- Uderzenie z prawej – forhend
- Gra pojedyncza i deblowa

PRCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Zasady nauczania
• Świadomości i aktywności – uczeń zna cel swojej pracy, rozumie zadania oraz jest aktywny w ich wykonaniu.
• Poglądowości – zasada ta jest realizowana poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu.
• Systematyczności – dobór ćwiczeń do aktualnych umiejętności technicznych i sprawności ruchowej ćwiczących
• Trwałości – ciągłe powtarzanie ruchu i przekształcenie go w nawyk
• Przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących

Metody nauczania
• Analityczna – dzielenie danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość.
• Syntetyczna – nauczanie danego elementu w całości
• Kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod

Formy nauczania
• Zabawowa –podstawowa forma prowadzenia zajęć, ma na celu uatrakcyjnienie zajęć
• Ścisła – podstawowa forma w nauczaniu gier, ma na celu nauczenie , ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczenie i doskonalenie techniki i taktyki gry bez udziału przeciwnika
• Fragmentów gry - wszystkie ćwiczenia odbywają się z udziałem przeciwnika, stworzenie warunków podobnych do gry właściwej
• Gra uproszczona – egzekwowane są tylko te przepisy, które związane są z nauczonymi elementami technicznymi
• Gra szkolna – realizujemy wcześniej wyuczone elementy techniczne i taktyczne gry, można zmieniać i modyfikować przepisy w zależności od zadań
• Gra właściwa - prowadzona jest zgodnie z przepisami gry

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
• Stawianie przed uczniami różnorodnych zadań.
• Prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
• Metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów.
• Motywować uczniów do większej pracy.
• Eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów.
• Rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia.
• Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
• Podczas zajęć powierzać uczniom różne funkcje i zadania
• Mobilizować uczniów do udziału w zawodach sportowych na różnych szczeblach
• Realizować proces kształcenia i wychowania.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU: UCZEŃ

• Czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych
• Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu
• Zna technikę i taktykę mini gier zespołowych
• Zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych
• Stosuje zasady „fair play” podczas gry
• Zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
• Jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku
• Rozumie potrzebę aktywności ruchowej
• Dba o zdrowie i higienę osobist?

• Wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym
• Podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły na zawodach

EWALUACJA PROGRAMU
Sposoby ewaluacji:
- obserwacja uczniów
- rozmowa
- udział w zawodach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.