X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33326
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną - I półrocze

Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie IV- 5latki

Grupa 5 latków to 25 dzieci. Jest to grupa z dominacją dziewczynek jest ich bowiem 13 . Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pracowitość, skupienie w trakcie zajęć, ciekawość, otwarcie na procesy poznawania i rozumienia świata. Natomiast wśród negatywów głośne zachowanie w trakcie zabawy swobodnej, oraz konflikty w trakcie tych zabaw.
Proces poznawania i zdobywania systematycznie wiedzy jest polem działań twórczych, w znacznej mierze opiera się na dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów. 5 latki są na etapie, gdy chętnie podejmują działania artystyczne, spontanicznie rysują, malują, lepią i tworzą projekty. Uczestniczą w zabawach badawczych oraz wszechstronnej aktywności ruchowej przejawiającej się w tańcu, gimnastyce porannej i południowej.
Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej.
Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społ-kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka oraz inspirowane przez n-lki sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami. W większości dzieci wykazują doskonałą pamięć muzyczną, słowną jak również ruchową. Doskonały słuch fonematyczny posiada 3/4 grupy. Doskonale zapamiętują wiersze, rymowanki, piosenki.
Wypowiedzi są najczęściej płynne. Chętnie występują publicznie. Odróżniają lewą stronę od prawej, dopasowują brakujący element obrazka do całości. Starannie estetycznie wykonują prace plastyczno-konstrukcyjne.
W listopadzie 2015 rodzice zostali zapoznani z wynikami diagnozy 5-latka. Pracą indywidualną zostały objęte następujące dzieci:
Plan pracy indywidualnej w zakresie doskonalenia prawidłowej wymowy- usprawnianie narządów artykulacyjnych (ćwiczenia i zabawy logopedyczne, logorytmiczne i oddechowe)- Zuzanna ., Igor ., Maciej ,. Szymon ., Maja .
Plan pracy indywidualnej w zakresie doskonalenia motoryki – usprawnienie koordynacji pracy rąk (lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami, nawlekanie korali, ćwiczenia grafomotoryczne)- Zuzanna ,. Igor ., Michał ., Bartosz ,Marcel ., Szymon .

Pracując z dziećmi można zauważyć efekty ich aktywności. W sferze społecznej wszystkie 5 latki podają swoje dane osobowe, są samodzielne w czynnościach samoobsługowych, oraz organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości, często wykazują inicjatywę w działaniu, nazywają swoje emocje, określają wartości na zasadzie przeciwieństw, znają zasady ustalone w przedszkolu, ale nie zawsze je przestrzegają. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi jak i rówieśnikami. Chętnie podejmują działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnym za uzyskany wynik, wspólnie wykonują prace plastyczne, układają gry matematyczne, tworzą scenki z wykorzystaniem pantomimy i dramy, oraz planowały i przygotowywały uroczystości na terenie przedszkola. Dzieci wyrażają i nazywają emocje podczas zabaw, współdziałają podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych. Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju.
Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 5 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują głoski. W większości poprawnie formułują zdania pod w/g gramatycznym. Dzieci chętnie recytują z pamięci wiersze, uczestniczą w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, rozpoznają instrumenty perkusyjne.
Dzieci potrafią wyklaskać rytmicznie fragmenty piosenek, rozpoznają piosenkę po melodii, modulują głos stosownie do sytuacji. Wspólnie układają opowiadania, podają zakończenie bajek, układają historyjki obrazkowe, opowiadania do nich. Najczęściej wypowiadają się zdaniami złożonymi, stosują słowa przeciwstawne, zdrobnienia, formułują dłuższe wypowiedzi na ważne tematy.
Bardzo chętnie układają złożone kompozycje z figur geometrycznych wg podanego wzoru, składają pocięte obrazki w całość bez wzoru.
Wyodrębniają zdania w wypowiedziach, liczą je, to samo robią w zdaniu, układają rymy do podanych słów. Wyodrębniają w słowach sylaby oraz głoski w nagłosie śródgłosie i wygłosie-niektóre dzieci.
Prace plastyczno-konstrukcyjne wykonują różnymi technikami, poprzez zabawę nabywają precyzji wykonywania ruchów dłoni. Poprzez stosowanie różnych technik plastycznych przestrzennych rozwijają wyobraźnię przestrzenną, nabywają wrażliwości dotykowej. Lubią odwzorowywać, rysować wg wzoru, kalkować.
Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach rozwijających aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego.
W zabawach wykorzystują różne zabawki, przedmioty, znaki i symbole. Dzielą się swoimi zainteresowaniami, wyjaśniają rolę zmysłów w życiu człowieka.
Rozwijają swoją uwagę uczestnicząc w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchając wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. Rozwijają myślenie twórcze i logiczne rozwiązując proste zagadki. Rozumieją podstawowe określenia czasu, nazywają pory dnia, odpowiednio stosują określenia czasu.
Klasyfikują przedmioty pod wg jednej lub kilku cech wspólnych, porównują liczebności zbiorów, liczą posługując się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodają i odejmują w zakresie 10. Chętnie rozgrywają gry planszowe, a zdarza się , że samodzielnie konstruują gry. Potrafią mierzyć, porównywać długości, porządkować przedmioty od najkrótszego do najdłuższego.
W sferze aktywności artystycznej dzieci chętnie słuchają muzyki, śpiewają znane im piosenki zbiorowo lub indywidualnie. Do zabaw wykorzystują naturalne efekty perkusyjne : klaskanie, tupanie, stukanie. Właściwie reagują na zmiany tempa, dynamiki, lubią interpretować ruchem piosenki. Potrafią zatańczyć krakowiaka, polkę. Dostrzegają zmiany w wysokości dźwięków.
Chętnie oglądają albumy ze zdjęciami , tworzą galerie prac. Nazywają barwy podstawowe i pochodne. Mieszają kolory uczestnicząc w zabawach z barwną plamą. Tworzą różne kompozycje przestrzenne. Rysują, malują farbami plakatowymi, wycinają, wydzierają z różnego materiału, obrysowują szablony, lepią z plasteliny, masy solnej, naklejają.
Znają technikę kolażu, stemplowania. Wykorzystują w pracach plastycznych materiały odpadowe. Tworzą prace plastyczne inspirowane muzyką. Chętnie oglądają przedstawienia teatralne, wspólnie wykonują kukiełki, pacynki, sylwety.
Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby. Organizują swobodne zabawy ruchowe. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orien-porządkowe, z elementami czworakowania, z elementami podskoku, rzutu i chwytu.
W miarę możliwości uczestniczą w zabawach w terenie w różnych porach roku. Ćwiczą wykorzystując standardowe metody jak i metody R. Labana, W. Sherbone, Kniessów oraz C.Orffa. W zabawach ćwiczeniach wykorzystują niekonwencjonalne przedmioty. Chętnie biorą udział w zabawach z elementem rywalizacji.
W trakcie spożywania posiłków uczą się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw z różnym skutkiem. Pamiętają o odpowiednim ubiorze, codziennym przebywaniu na powietrzu – poprzez uczestniczenie w spacerach, zabawach ruchowych. Myją żeby po posiłkach, oraz ręce w zależności od potrzeb. Samodzielnie ubierają się i rozbierają na ćwiczenia gimnastyczne. Dzieci przyzwyczaiły się do nie oddalania od grupy, bawią się tylko w miejscach dozwolonych. Wiedzą, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z obcym, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt.
Dzieci z mojej grupy na miarę swoich możliwości brały udział we wszystkich konkursach plastycznych ogłoszonych w naszym przedszkolu, oraz akcjach cieszących się dużą popularności wśród przedszkolaków "Góra grosza". W tym semestrze wróżyliśmy sobie na Andrzeja spotkaliśmy się z Mikołajem, braliśmy udział w balu karnawałowym . Uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka, oraz wspólnie z grupą V uczestniczyliśmy w Bożonarodzeniowym przeglądzie przedszkolnym oraz „Przegladzie patriotycznym”.
Wnioski do dalszej pracy:
- dalsze wspomaganie dzieci dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego
- rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne,
- dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie,
- prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.