X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33283
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Monika Ciżewska
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Rybnie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 - 31.03.2019)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Bielska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Bożena Dobrzyńska

Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjackie na kierunku filologia polska o specjalności logopedii nauczycielskiej z glottodydaktyką

• Studia magisterskie uzupełniające na kierunku filologia polska
• Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Organizacja stażu.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
• Rozporządzenie MENiS 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Wrzesień
2016 rok.

• Notatki własne

2. Współpraca z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Przedłożenie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez Dyrektora.
5. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Wrzesień 2016 rok.

Podczas stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Kontrakt.

•Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.
• Własne notatki (wnioski z obserwacji).
• Scenariusze zajęć, karty pracy.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Podczas stażu.
Maj 2019 rok

Czerwiec 2019 rok
Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczeniew formach doskonalenia zawodowego– szkoleniowych radach pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno- logopedyczno -pedagogicznej.
6. Korzystanie z e-konferencji. Okres stażu
• Zaświadczenia

• Notatki własne

• Spis literatury fachowej
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracja sali. Na bieżąco
3. Prowadzenie dokumentacji
Założenie i prowadzenie teczek:
-współpracy
z rodzicami,
- środowiskiem lokalnym,
-obserwacji dziecka.

Na bieżąco
• Dzienniki zajęć
• Karta badania mowy
• Karta konsultacji
• Plany pracy
• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
1. Współudział w opracowywaniu dokumentów szkoły.
2. Udział w pracach zespołów zadaniowych
i projektów edukacyjnych.
3. Prace w zespole samokształceniowym (pełnienie funkcji lidera w zespole nauczycieli specjalistów).
4. Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego.
Okres stażu
Wrzesień 2016/ czerwiec 2017

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami (kształtowanie pozytywnej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie rodziców o pracy ucznia na zajęciach.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb dzieci.
5. Przeprowadzenie ankiet w celu ewaluacji terapii logopedyczne.
Okres stażu
• Notatki.
• Podsumowania półroczne.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
• Ankiety
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Diagnoza uczniów pod względem występujących wad wymowy oraz obserwacja.
- diagnozy wielospecjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
Na bieżąco
• Notatki
•Adnotacje w dzienniku zajęć

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Zdrowia oraz OREW-em w celu kontynuacji terapii logopedycznej lub jej synchronizacji
Okres stażu• Adnotacje w dzienniku zajęć

4. Organizowanie, przygotowywanie imprez szkolnych i środowiskowych
1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi.
3. Aktywne włączanie się w organizowanie uroczystości.
4. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wg. harmonogramu
Okres stażu
• Scenariusze.

• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
2. Stosowanie programów multimedialnych, logopedycznych, komputerowych.
3. Wdrażanie metody glottodydaktycznej oraz krakowskiej w terapię logopedyczną.
Okres stażu
6. Motywowanie dzieci do udziału w konkursach logopedycznych, organizowanych na terenie szkoły lub przez inne instytucje Przygotowywanie dzieci do logopedycznych konkursów ogólnopolskich.
Zorganizowanie konkursów logopedycznych na terenie szkoły. Okres stażu

• Dyplomy, podziękowania

• Regulaminy konkursów

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1.Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej- logopedycznej.
3. Komputerowe opracowywanie:
- Scenariuszy i konspektów zajęć.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- Przygotowanie informacji dla rodziców.
- Przygotowanie gazetki ściennej na holu.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
6. Stosowanie specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych, komputerowych. W ciągu stażu
• Zgody dla rodziców uczniów objętych terapią logopedyczną.
• Plany pracy
• Karty badania mowy
• Karta konsultacji logopedyczne

• Scenariusze

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS awans-zawodowy.org, www.publikacje.edu.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
7. Wykorzystywanie zasobów e- dziennika.
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.
• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.
3.Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy lub innych pomocy dydaktycznych.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu.

W ciągu stażu
• Plan rozwoju zawodowego

• Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

W ciągu stażu
• Wykaz książek i czasopism
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
W ciągu stażu
• Wpisy w dzienniku

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, laryngologiczną, ortodontyczną, foniatryczną oraz audiologiem
1. Podjęcie współpracy
ze specjalistami w celu uzyskania optymalnych efektów terapii logopedycznej.
2. Kierowanie uczniów objętych terapią logopedyczną na konsultacje do specjalistów.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu poznania aktualnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności.
W ciągu stażu
• Wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres stażu
• Wykaz aktów prawnych
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej
Analiza dokumentów szkoły– Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Plan Szkoły Promującej Zdrowie, Zasady Oceniania.
Okres stażu
• Notatki

3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu
• Adnotacje w dziennikach zajęć logopedycznych

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Konstruowanie i ewaluowanie planów pracy logopedy.
Okres stażu
W czasie trwania stażu nauczyciel stażysta może wprowadzić zmiany w powyższym planie za zgodą dyrektora szkoły.

01.09.2016 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.