X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33160
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Agnieszka Ragan

Przedszkole Nr 14 w Koszalinie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

WSTĘP
Pisząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach wynikających z Karty Nauczyciela ( Rozdział 2. Artykuł 6.)
,które głoszą:
„Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem,
oraz z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczna, wychowawczą, opiekuńczą; wspierać każdego
ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego”
Mogę śmiało powiedzieć, że głównym zadaniem każdego nauczyciela jest dążenie do własnej samorealizacji,
jak i wychowanków. Musi on umiejętnie wykorzystać własny potencjał rozwojowy oraz potencjał tkwiący w młodych
ludziach, aby umiejętnie pokierować ich wychowaniem.
CEL:
* uzyskanie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
*ukończę różne formy doskonalenia nauczycieli, biorąc w nich aktywny udział
*pogłębię wiedzę i umiejętności poprzez samodzielne studiowanie literatury, poszukując nowości
dydaktycznych
*upowszechnianie własnych doświadczeń poprzez publikacje
*promocja przedszkola
Możliwość realizacji planu rozwoju ściśle wiążę ze współpracą z Dyrektorem przedszkola oraz koleżankami
z mojej placówki.
Pragnę zaznaczyć, że mój plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji.
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego ( Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
-Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie
stażu na nauczyciela dyplomowanego;
-Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego;
-Plan rozwoju zawodowego;
IX.2015r.
Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu:
-plan rozwoju zawodowego
2. Udział w konkursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego. -Kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia,
konferencje metodyczne;
cały okres stażu Zaświadczenia, materiały metodyczne
3. Dokumentacja realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów w teczce;
cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, podziękowania, zdjęcia, scenariusze zajęć
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących aktów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych;
na bieżąco Gromadzone dokumenty
i potwierdzenia
5. Obserwacja i analiza możliwości
i umiejętności dzieci. Badanie opanowanych przez dzieci umiejętności i wiadomości; na bieżąco Dziennik lektur, recenzje książek
6. Udział w zespołach diagnozujących, badających określone umiejętności dzieci oraz pracę w różnych jego obszarach. Prowadzenie badań, opracowanie ankiet, analiza ankiet, wnioski z ankiet do rocznego planu;
okres stażu Arkusze obserwacji dzieci
7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy.
V.2018r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 8 ust .2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. -Tworzenie na komputerze materiałów
edukacyjnych i metodycznych
(dokumenty placówki ).
-Wykonywanie dyplomów, podziękowań,
zaproszeń.
-Przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do awansu zawodowego.
-Wykonywanie pomocy do zajęć np. napisy
do globalnego czytania, pisanie
scenariuszy, itp.
-Wykorzystanie na zajęciach urządzeń
multimedialnych i programów
edukacyjnych.
okres stażu Przykładowe materiały: arkusze,
plany
2. Korzystanie z Internetu. -Pobieranie ciekawych materiałów
z Internetu do realizacji (np. regulaminy
konkursów i kampanii edukacyjnych
ogólnopolskich ).
-Śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez
odwiedzanie edukacyjnych stron
internetowych.
-Aktualizacja gazetki informacyjnej
o grupie dla rodziców w formie
elektronicznej ( przekazywanie materiałów
koleżance prowadzącej stronę
internetową przedszkola ).
-Nawiązywanie elektronicznego kontaktu
nauczycielek przedszkola z innymi
przedszkolami.
okres stażu Wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych.
Zdjęcia z uroczystości
przedszkolnych na stronie WWW przedszkola.
Wykaz stron internetowych przedszkoli.
3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne. na bieżąco Wymienione materiały
4. Wykorzystywanie środków audiowizualnych. Wykorzystanie aparatu fotograficznego, kamery video, dvd. na bieżąco Adresy stron

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego WDN i opracowanie planów działalności
w ramach WDN. Ścisła współpraca z dyrektorem placówki,
organizowanie szkoleń w ramach WDN.
Prowadzenie dokumentacji:
-sporządzanie ankiet dla nauczycieli
dotyczących tematyką szkoleń RP
-plan szkoleń
-protokołowanie szkoleń
cały okres stażu
Prowadzenie dokumentacji WDN
2. Dzielenie się swoją wiedz?

i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Prowadzenie koleżeńskich zajęć
otwartych dla nauczycieli
- opracowanie i udostępnienie
młodszym stażem nauczycielom
scenariuszy zajęć, uroczystości
i innych materiałów dydaktycznych

okres stażu

Scenariusze zajęć
3. Współpraca z nauczycielami z innych grup i przedszkoli. Wymiana doświadczeń w zakresie
aktywizujących metod pracy, współpracy z rodzicami, refleksji z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej.
- pomoc młodszym stażem nauczycielom
w przygotowaniu zajęć, scenariuszy,
imprez przedszkolnych.
okres stażu Udoskonalenie swojej
pracy i pracy placówki.
4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych na Radę Pedagogiczną. Referaty dla nauczycieli na dany temat. na bieżąco Tekst referatu, materiały
Szkoleniowe, lista obecności uczestników
5. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
- opracowanie samodzielne lub
we współpracy artykułów, scenariuszy
zajęć
okres stażu Opublikowanie w Internecie

§ 8 ust . 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie własnego programu
Innowacyjnego. -opracowanie programu,
-przedstawienie programu na Radzie
Pedagogicznej,
-zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną,
-realizacja programu według ustalonego
planu pracy,
Od 1.09.2015r.
do 31.06. 2017r. -wniosek o dopuszczenie
do realizacji
-własny program
-ewaluacja
-zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Integracja przedszkola ze środowiskiem
rodzinnym dzieci. Aktywny udział rodziców
w realizowaniu innowacji
pedagogicznej
-udział w akcji dla koszalińskiego
Hospicjum
-organizowanie świątecznych
spotkań wigilijnych Od 1.09.2015r.
do 31.05.2017r.

okres przedświąteczny Promocja placówki, pozyskanie daroczyńców, integracja zbiorowości przedszkolnej
2. Organizowanie ciekawych wyjść
i wyjazdów z dziećmi. Zorganizowanie wyjazdu do Nadleśnictwa Manowo:
-przygotowanie programu
pobytu dzieci, zapoznanie
rodziców ze szczegółami
planowanego wyjazdu
-organizowanie wyjść z całą grupą, czerwiec 2016r.

okres stażu Wypoczynek dzieci, poszerzenie wiedzy dzieci i ich doświadczeń
3. Udział w ogólnopolskiej kampanii
„ Cała Polska czyta dzieciom”. Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem:
-zachęcanie rodziców i innych
nauczycieli do głośnego czytania
okres stażu Lista osób czytających dla dzieci .
4. Przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów między przedszkolnych -opracowanie regulaminu konkursu
-rozesłanie ogłoszeń
do przedszkoli
-pozyskanie funduszy na nagrody
-przygotowanie dyplomów
-zorganizowanie poczęstunku
okres stażu Regulaminy i scenariusze
konkursów, zdjęcia, artykuły.
5. Pedagogizacja rodziców. Przygotowanie fiszek oraz ciekawych artykułów dla rodziców:
-wywieszanie w szatni
-przekazywanie na zebraniach
Udział rodziców w zajęciach otwartych.
na bieżąco Teksty artykułów i referatów.
-scenariusze
-lista obecności rodziców
-ankiety skierowane do rodziców
6. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Zorganizowanie spotkań z Panią Bibliotekarką.
- poznawanie zawodów rodziców
i innych osób bliskich dzieciom
okres stażu -potwierdzenia
-plan spotkania
-scenariusze
7. Przygotowanie występu dla dzieci
z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Przygotowanie strojów dla dzieci oraz opracowanie części artystycznej. okres stażu -zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczn?

w Koszalinie. -Nawiązanie współpracy
ze specjalistami w przypadku
problemów
dydaktyczno-wychowawczych.
-Zachęcanie rodziców
do korzystania z usług
specjalistów w Poradni
psychologiczno- pedagogicznej.

okres stażu Potwierdzenia
2. Współpraca z różnymi instytucjami
i organizacjami. -współpraca z Policją,
Strażą Pożarn?

-współpraca z Nadleśnictwem
Manowo
-współpraca z Filią nr 11
Koszalińskiej Biblioteki
-współpraca ze Szkołą Podstawow?

Nr 17 w Koszalinie
-organizowanie spotkań w ramach
akcji „Poznajemy różne zawody”

okres stażu -scenariusze spotkań,
-zdjęcia z wycieczek i wspólnych
spotkań,
-podziękowania,
-nabywanie nowych doświadczeń,
-szukanie młodych talentów,
3. Współorganizowanie dodatkowych uroczystości przedszkolnych w celu promocji przedszkola w środowisku lokalnym. -Zachęcanie rodziców do pomocy
podczas organizowania imprez.
-Opracowanie scenariuszy
-Wspólne z rodzicami
przygotowanie strojów, dekoracji
oraz poczęstunku.
(Andrzejki , Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Piknik Rodzinny, uroczyste zakończenie roku)

w danym roku szkolnym
-scenariusze uroczystości
-zdjęcia
4. Współpraca z „ Centrum Wspierania Rodziny” w Koszalinie. -uczęszczanie na spotkania robocze
grupy wsparcia
-wspieranie wychowanki oraz
rodziny objętej „ Niebieską Kartą”
-współpraca z kuratorem rodziny

czas trwania procedur
-organizowanie pomocy
wychowance i jej rodzinie

§ 8 ust . 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza zaistniałego problemu wychowawczego oraz przypadku edukacyjnego. -Nazwa problemu.
-Krótka charakterystyka problemu.
-Skonstruowanie indywidualnego
planu pracy
-Wdrażanie oddziaływań
przewidzianych planem.
-Efekty oddziaływań.
-Uzyskane rezultaty i wnioski
końcowe.

okres stażu Opis i analiza przypadków.

Pragnę zaznaczyć, że mój plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:
Agnieszka Ragan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.